Аԥсны жәларбжьаратәи арра-техникатә форум мҩаԥгахоит

5
(ирҿыцуп 17:41 17.06.2021)
Гәдоуҭа игылоу Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи арратә-база Арратә бџьари атехникеи рырбара иалахәхоит 350 ак атехника.

АҞӘА, рашәара 17 - Sputnik. Аԥсны жәларбжьаратәи арра-техникатә форум "Армия-2021" мҩаԥгахоит Гәдоуҭа, Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи арратә-база аҵакыраҿы ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Ауснагӡатәқәа ирылагоит нанҳәа 26 рзы. Имҩаԥыслоит хымш рыҩнуҵҟа. Имҩаԥгахоит арҿиаратә коллективқәа рықәгылара, адәнытә крыфарачара, еилаӡарала аррамаҵзурахь анаԥхьара апунктқәа.

Аррамаҵзурауаа уажәнатә аҽазыҟаҵарақәа ирылагахьеит.

Афорум мҩаԥысуанаҵы аҭааҩцәа идырбахоит арратә техника, ахысга абџьар, атанкқәа Т-72БЗ, зкәылӡы рӷәӷәоу БТР-82АМ, аршьаҟауаа рмашьынақәа, азенит ракетатә комплексқәа "Стрела-10", аракетатә системақәа БМ-21 "Град", икәылӡырку автомашьынақәа "Тигр", "Рысь", зхала иныҟәо артиллериатә шьақәгылақәа 2С3 "Акация", апушкақәа Д-30, аимадаратә станциақәа, атанкҿагыларатә ракетатә комплексқәа, ҳаамҭазтәи аԥырҩы дызҭам аԥрыга аппаратқәа.

Аокруг апресс-маҵзура адыррала "Армия-2021" амҩаԥгара хықәкыс иамоуп Урыстәыла атәылахьчаратә ааглыхра аинновациатә ҿиара, атехнологиа ҿыцқәа аус рыдулара, аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа рҟазауаа қәыԥшцәа руыс ргәазҭаҵара.

5

Аԥсны ААР "ампыҵахалара ахыхраз" Қырҭтәыла арезолиуциа апроект ахҳәаа анаҭеит

1
Ампыҵахалара ахыхрази аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа уаанӡа, нанҳәа 2 рзы иалацәажәеит Қырҭтәыла Апарламент азинтә зҵаарақәа реилак аҿы.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра "ампыҵахалара ахыхрази" аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа "аԥсҭазаара иаҟәыгоу, аԥсуа-ақырҭуа еиҿагылара амзыз еиҭазкуа" акоуп ҳәа азгәанаҭеит. Абри атәы кьыԥхьуп аусбарҭа асаит аҿы.

Аԥсны ААР адырра ала, Қырҭтәыла иаднакылаз адокумент аҿы Урыстәылатәи Афедерациахь ааԥхьара ҟанаҵоит Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи "ампыҵахалара рхыхраз", иазхаҵоу рхьыԥшымра мап ацәнакырц, иара убасгьы аетникатә ҟазшьала ауаа еилырымхларц, Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҟны аконструктивтә ҟазшьала ахы мҩаԥнагаларц азы ҳәа.

Аусбарҭаҿ иазгәарҭеит 1992 шықәсазы Аԥсны аибашьра алагаразы аҭакԥхықәра зду Қырҭтәыла шакәу, иара убас, Аахыҵ Уаԥстәыла 2008 шықәсазы аҭыԥ змаз ахҭысқәа рызгьы ахара дара ишрыду.

"Иазгәаҭатәуп Қырҭтәыла амчрақәа ишырҭаху аԥсуа-ақырҭуа еимак аурыс-ақырҭуа еимак акәушәа ауаа дырбара, аха уи изаҟаразаалак ҵаҵӷәык амам. Иззыҟарҵогьы аҭакԥхықәра рҽацәхьакны ахара ирыду мап ацәыркырц ауп", - ҳәа аҳәоит ареспублика адәныҟаполитикатә усбарҭа ахҳәааҿы.

Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи аиҿцәажәарақәа ирлахәылоу жәларбжьаратәи абжьаҟазацәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит 1992–1993 шықәсқәеи 2008 шықәсеи рзы Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа цәгьоуроуп ҳәа иршьарц, Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара амч ахамырхәаразы аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра иацхраарц.

Аусбарҭа иара убасгьы ааԥхьара ҟанаҵоит Аҟәеи Қарҭи рыбжьара еиҟароу аҳәынҭқаррабжьаратә еиҿцәажәарақәа рышьақәыргылара иацхраарц Аахыҵ Кавказ акраамҭатәи аҭынчреи аҭышәынтәалареи реиҿкаара хықәкыс иҟаҵаны.

Аԥсуа дипломатцәа иазгәарҭоит ақырҭуа ган Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны аполитикатә ҭахра аарԥшны рконструктивтә позициа иқәныҟәар шрыхәҭоу. Избанзар аиҿцәажәарақәа рлахәылацәа зегьы ззыԥшу Қырҭтәыла аконструктивтә хымҩаԥгашьа ауп.

1

Аԥснытәи ақалақь "акадифаамҭаз" аԥсшьара ахьалырхуа аҭыԥқәа ирхыԥхьаӡалоуп

5
Аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура TVIL.RU иалнакааит "акадифаамҭаз" ҩыџьаны аԥсшьараз еиҳа иалырхуа аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Афон ҿыц "акадифаамҭаз" ҩыџьа рыԥсшьараз еиҳа иахьалыркаауа аҭыԥқәа иреиуоуп ҳәа аанацҳауеит TVIL.RU.

Амаҵзура астатистикала атуристцәа ари аамҭазы аиҳарак 1 - 10 уахы рзы аҭыԥқәа ҿарҵоит, ари аамҭала уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,5 - 6 нызқь мааҭ рныхра иазыхиоуп.

Аԥсшьараз зегь раасҭа ахәқәа мариоуп Афон ҿыц, иҳаракуп — Лахденпохьиа. Аромантикатә ԥсшьараз иалырхуеит Иалтеи Шәачеи.

Ахырхарҭақәа жәаба рсиа:

  • Иалта - 3 559 мааҭ 8 уахык
  • Шәача - 2 195 мааҭ 9 уахык
  • Санкт-Петербург - 2 944 мааҭ 5 уахык
  • Афон ҿыц - 1 456 мааҭ 10 уахык
  • Лахденпохьиа - 6 019 мааҭ 7 уахык
  • Ростов-на-Дону - 2 165 мааҭ 1 уахык
  • Калининград - 1 955 мааҭ 6,5 уахы
  • Казань - 2 062 мааҭ 4 уахык
  • Кисловодск - 1 691 мааҭ 10 уахык
  • Воронеж - 1 912 мааҭ 6 уахык.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәса нанҳәа-цәыббра рзтәи аҿаҵарақәа рыла.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5

Евроеидгыла Сан-Марино асертификатқәа азханаҵеит, ахархәара змаз алаҵа "Спутник V" азы

0
Сан-Марино иазханаҵеит урыстәылатәи алаҵа "Спутник V" 2021 шықәса жәабранмзазы ахархәара змаз.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Европатәи акомиссиа иазханаҵоит коронавирус аҟынтә алаҵа шыҟаҵоу азы Сан-Марино ирырҭо адокументқәа ҳәа аанацҳауеит РИА Новости аинвистициақәа рзы Урыстәылатәи Афонд адыррала.

"Сан-Марино алаҵа шыҟаҵоу азы асертификатқәа Евроеидгыла аҵакыра зегьы аҿи Шенгентәи азона атәылақәа рҿи иазхарҵоит" ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Еврокомиссар Дидье Реиндерс иҳәеит аиҿкаара иалшо шыҟанаҵо егьырҭ атәылақәа алаҵа шыҟаҵо азы ирырҭо адокументқәа разхаҵаразы.

РФПИ уаанӡа аҳәамҭа ҟанаҵахьан алаҵа ишалнаршаз Сан-Марино Европа иахьаҵанакуа коронавирус аиааира.

"Спутник V" 67 тәыла рҿы иҭаҩуп. Алаҵа аԥҵоуп идыру, иԥышәоу ауаҩы иаденовирустә вектор аплатформаҿы.

Авирус аҟынтә аиммунизациа мҩаԥысуеит Урыстәыла арегионқәа зегьы рҿы. Атәылаҿ ахархәара рымоуп: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Аиҭалаҵаҟаҵара мҩаԥыргоит "Спутник Лайт" ала.

Аҳәаанырцә ахархәара рымоуп: Pfizer, BioNTech (Германиа, ЕАА), AstraZeneca (Великобританиа, Швециа), Moderna (ЕАА), BBIBP-CorV, Sinopharm, CoronaVac (Китаи).

0