Урыстәылатәи атурист Гагра амшын аҿы дӡааҟәрылеит

20
(ирҿыцуп 19:04 17.06.2021)
Атурист дӡааҟәрылеит ҳәа Аԥсны АҶА ахь адырра ҟалеит аԥшьаша рашәара 17 рзы 11 сааҭ 39 минуҭ рзы.

АҞӘА, рашәара 17 – Sputnik. Урыстәыла атәылауаҩ Нестеров Михаил Николаи-иԥа Гагра ақалақь иахьаҵанакуа амшын аҿы дӡааҟәрылеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА аофициалтә саит аҿы.

Челиабинск ақалақь аҿы инхо 1973 шықәсазы ииз ауаҩԥсы туристк иаҳасабала Аԥсны дааны дыҟан. Арыцҳара ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеит Аԥсны АҶА Аӷба маҷқәа рзы аинспекциа аусзуҩцәа. Аха амшынеисра бааԥс иахҟьаны, аӡгьы ахьыхәашьу азы аӡхәыҵалаҩцәа русура иалагартә изыҟамлеит. 

Амшцәгьақәа ирыхҟьаны Аԥсны АҶА аусзуҩцәеи Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аусзуҩцәеи иахьа уажәраанӡа илышьҭоуп рашәара 6 рзы ацҳаҟынтә аӡиас Иаӷьа иалаҳаз атуристка. Дара аӡиасқәа Иаӷьеи Бзыԥи ирываланы игәарҭоит, аха аӡаҵа рызҭҵааӡом аӡы ахьыхәашьуи иаӷьны иахьлеиуеи азы.

Иара убас Аԥсны АҶА ашьхараҿы иӡыз урыстәылатәи атурист Владимир Улианов иԥшаара ишаҿыц иаҿуп. Иара Урыстәылантәи иҩызцәа дрыцны иалкаау амаршрут ала ашьха дхаларц дахьааз имч ақәымхеит, иҩызцәа џьара ҭыԥк аҿы дааныжьны илбааит, АҶА ацхыраара иаҳәеит. Уи аахыс аԥснытәи аиқәырхаҩцәа шьапыла агәыԥқәа ишьҭоуп, вертолиотла ашьхара иахаԥраауеит, иара убас аволонтиорцәагьы ааны ишьҭалахьан, аха урҭгьы рымч ақәымхеит, даргьы ацхыраара рырҭар акәхеит Аԥсны АҶА, иара убас аԥшаарақәа ирҿуп ашьха қыҭа Ԥсҳәы иатәу амцарцәаратә хәҭа аиқәырхацәагьы. Арҭ аԥшаарақәагьы макьана лҵшәа рмоуӡацт.

20

Аԥсны ААР "ампыҵахалара ахыхраз" Қырҭтәыла арезолиуциа апроект ахҳәаа анаҭеит

2
Ампыҵахалара ахыхрази аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа уаанӡа, нанҳәа 2 рзы иалацәажәеит Қырҭтәыла Апарламент азинтә зҵаарақәа реилак аҿы.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра "ампыҵахалара ахыхрази" аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа "аԥсҭазаара иаҟәыгоу, аԥсуа-ақырҭуа еиҿагылара амзыз еиҭазкуа" акоуп ҳәа азгәанаҭеит. Абри атәы кьыԥхьуп аусбарҭа асаит аҿы.

Аԥсны ААР адырра ала, Қырҭтәыла иаднакылаз адокумент аҿы Урыстәылатәи Афедерациахь ааԥхьара ҟанаҵоит Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи "ампыҵахалара рхыхраз", иазхаҵоу рхьыԥшымра мап ацәнакырц, иара убасгьы аетникатә ҟазшьала ауаа еилырымхларц, Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҟны аконструктивтә ҟазшьала ахы мҩаԥнагаларц азы ҳәа.

Аусбарҭаҿ иазгәарҭеит 1992 шықәсазы Аԥсны аибашьра алагаразы аҭакԥхықәра зду Қырҭтәыла шакәу, иара убас, Аахыҵ Уаԥстәыла 2008 шықәсазы аҭыԥ змаз ахҭысқәа рызгьы ахара дара ишрыду.

"Иазгәаҭатәуп Қырҭтәыла амчрақәа ишырҭаху аԥсуа-ақырҭуа еимак аурыс-ақырҭуа еимак акәушәа ауаа дырбара, аха уи изаҟаразаалак ҵаҵӷәык амам. Иззыҟарҵогьы аҭакԥхықәра рҽацәхьакны ахара ирыду мап ацәыркырц ауп", - ҳәа аҳәоит ареспублика адәныҟаполитикатә усбарҭа ахҳәааҿы.

Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи аиҿцәажәарақәа ирлахәылоу жәларбжьаратәи абжьаҟазацәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит 1992–1993 шықәсқәеи 2008 шықәсеи рзы Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа цәгьоуроуп ҳәа иршьарц, Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара амч ахамырхәаразы аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра иацхраарц.

Аусбарҭа иара убасгьы ааԥхьара ҟанаҵоит Аҟәеи Қарҭи рыбжьара еиҟароу аҳәынҭқаррабжьаратә еиҿцәажәарақәа рышьақәыргылара иацхраарц Аахыҵ Кавказ акраамҭатәи аҭынчреи аҭышәынтәалареи реиҿкаара хықәкыс иҟаҵаны.

Аԥсуа дипломатцәа иазгәарҭоит ақырҭуа ган Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны аполитикатә ҭахра аарԥшны рконструктивтә позициа иқәныҟәар шрыхәҭоу. Избанзар аиҿцәажәарақәа рлахәылацәа зегьы ззыԥшу Қырҭтәыла аконструктивтә хымҩаԥгашьа ауп.

2

Аԥснытәи ақалақь "акадифаамҭаз" аԥсшьара ахьалырхуа аҭыԥқәа ирхыԥхьаӡалоуп

5
Аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура TVIL.RU иалнакааит "акадифаамҭаз" ҩыџьаны аԥсшьараз еиҳа иалырхуа аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Афон ҿыц "акадифаамҭаз" ҩыџьа рыԥсшьараз еиҳа иахьалыркаауа аҭыԥқәа иреиуоуп ҳәа аанацҳауеит TVIL.RU.

Амаҵзура астатистикала атуристцәа ари аамҭазы аиҳарак 1 - 10 уахы рзы аҭыԥқәа ҿарҵоит, ари аамҭала уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,5 - 6 нызқь мааҭ рныхра иазыхиоуп.

Аԥсшьараз зегь раасҭа ахәқәа мариоуп Афон ҿыц, иҳаракуп — Лахденпохьиа. Аромантикатә ԥсшьараз иалырхуеит Иалтеи Шәачеи.

Ахырхарҭақәа жәаба рсиа:

  • Иалта - 3 559 мааҭ 8 уахык
  • Шәача - 2 195 мааҭ 9 уахык
  • Санкт-Петербург - 2 944 мааҭ 5 уахык
  • Афон ҿыц - 1 456 мааҭ 10 уахык
  • Лахденпохьиа - 6 019 мааҭ 7 уахык
  • Ростов-на-Дону - 2 165 мааҭ 1 уахык
  • Калининград - 1 955 мааҭ 6,5 уахы
  • Казань - 2 062 мааҭ 4 уахык
  • Кисловодск - 1 691 мааҭ 10 уахык
  • Воронеж - 1 912 мааҭ 6 уахык.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәса нанҳәа-цәыббра рзтәи аҿаҵарақәа рыла.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5