Аҭынчреиҿкааҩцәа рмиссиа Аԥсныҟа рааира 27 шықәса ахыҵра азгәарҭеит

4
1994 шықәса рашәара 21 инаркны 2008 шықәса цәыббра 1 аҟынӡа Аԥсны аҭынчреиҿкаара мҩаԥыргон Ихьыԥшым атәылақәа реимабзиара аколлективтә мчрақәа.

АҞӘА, рашәара 22 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауааи Аԥсны Атәылахьчара аминистрра аррамаҵзурауааи рхы аладырхәит Урыстәыла абжьаҟазаҩцәа Аԥсныҟа рааира 27 шықәса ахыҵра.

Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауааи Аԥсны Атәылахьчара аминистрра аррамаҵзурауааи минуҭктәи аҿымҭрала иргәаладыршәеит 1994 шықәса рашәара 21 инаркны 2008 шықәса цәыббра 1 аҟынӡа знапынҵақәа рынагӡараан иҭахаз аҭынчреиҿкааҩцәа, Урыстәыла Арбџьар мчқәа рыррамаҵзурауаа рбаҟа аҿаԥхьа ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит.

Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ Гәдоуҭатәи абазаҿы имҩаԥган аррамаҵзурауааи аветеранцәеи амедалқәеи аҳаҭыртә дыргақәеи ахьранашьаз амитинг. Иара хыркәшан аныҳәатә марш ала.

Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ Аԥсны аҵакыраҿы 1994 шықәса рашәара 21 инаркны аҭынчреиҿкаара мҩаԥызгоз 131-тәи хаз игоу амотохысратә бригада иашьҭрақәлаҩуп.

Лаҵара 14, 1994 шықәсазы Москва анапы аҵаҩын ахымцамч аанкыланы амчрақәа реиҟәыгаразы аиқәшаҳаҭра. Уи инақәыршәаны аимак азонахь иалагалан ИАР атәылақәа, аиҳарак урыстәылатәи арратә контингент.

1994 шықәса рашәара 21 инаркны 2008 шықәса цәыббра 1 аҟынӡа Аԥсны аҭынчреиҿкааратә операциа мҩаԥыргон Ихьыԥшым атәылақәа реимабзиара аколлективтә мчрақәа.

4

Аԥсны ААР "ампыҵахалара ахыхраз" Қырҭтәыла арезолиуциа апроект ахҳәаа анаҭеит

1
Ампыҵахалара ахыхрази аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа уаанӡа, нанҳәа 2 рзы иалацәажәеит Қырҭтәыла Апарламент азинтә зҵаарақәа реилак аҿы.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра "ампыҵахалара ахыхрази" аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа "аԥсҭазаара иаҟәыгоу, аԥсуа-ақырҭуа еиҿагылара амзыз еиҭазкуа" акоуп ҳәа азгәанаҭеит. Абри атәы кьыԥхьуп аусбарҭа асаит аҿы.

Аԥсны ААР адырра ала, Қырҭтәыла иаднакылаз адокумент аҿы Урыстәылатәи Афедерациахь ааԥхьара ҟанаҵоит Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи "ампыҵахалара рхыхраз", иазхаҵоу рхьыԥшымра мап ацәнакырц, иара убасгьы аетникатә ҟазшьала ауаа еилырымхларц, Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҟны аконструктивтә ҟазшьала ахы мҩаԥнагаларц азы ҳәа.

Аусбарҭаҿ иазгәарҭеит 1992 шықәсазы Аԥсны аибашьра алагаразы аҭакԥхықәра зду Қырҭтәыла шакәу, иара убас, Аахыҵ Уаԥстәыла 2008 шықәсазы аҭыԥ змаз ахҭысқәа рызгьы ахара дара ишрыду.

"Иазгәаҭатәуп Қырҭтәыла амчрақәа ишырҭаху аԥсуа-ақырҭуа еимак аурыс-ақырҭуа еимак акәушәа ауаа дырбара, аха уи изаҟаразаалак ҵаҵӷәык амам. Иззыҟарҵогьы аҭакԥхықәра рҽацәхьакны ахара ирыду мап ацәыркырц ауп", - ҳәа аҳәоит ареспублика адәныҟаполитикатә усбарҭа ахҳәааҿы.

Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи аиҿцәажәарақәа ирлахәылоу жәларбжьаратәи абжьаҟазацәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит 1992–1993 шықәсқәеи 2008 шықәсеи рзы Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа цәгьоуроуп ҳәа иршьарц, Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара амч ахамырхәаразы аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра иацхраарц.

Аусбарҭа иара убасгьы ааԥхьара ҟанаҵоит Аҟәеи Қарҭи рыбжьара еиҟароу аҳәынҭқаррабжьаратә еиҿцәажәарақәа рышьақәыргылара иацхраарц Аахыҵ Кавказ акраамҭатәи аҭынчреи аҭышәынтәалареи реиҿкаара хықәкыс иҟаҵаны.

Аԥсуа дипломатцәа иазгәарҭоит ақырҭуа ган Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны аполитикатә ҭахра аарԥшны рконструктивтә позициа иқәныҟәар шрыхәҭоу. Избанзар аиҿцәажәарақәа рлахәылацәа зегьы ззыԥшу Қырҭтәыла аконструктивтә хымҩаԥгашьа ауп.

1

Аԥснытәи ақалақь "акадифаамҭаз" аԥсшьара ахьалырхуа аҭыԥқәа ирхыԥхьаӡалоуп

4
Аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура TVIL.RU иалнакааит "акадифаамҭаз" ҩыџьаны аԥсшьараз еиҳа иалырхуа аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Афон ҿыц "акадифаамҭаз" ҩыџьа рыԥсшьараз еиҳа иахьалыркаауа аҭыԥқәа иреиуоуп ҳәа аанацҳауеит TVIL.RU.

Амаҵзура астатистикала атуристцәа ари аамҭазы аиҳарак 1 - 10 уахы рзы аҭыԥқәа ҿарҵоит, ари аамҭала уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,5 - 6 нызқь мааҭ рныхра иазыхиоуп.

Аԥсшьараз зегь раасҭа ахәқәа мариоуп Афон ҿыц, иҳаракуп — Лахденпохьиа. Аромантикатә ԥсшьараз иалырхуеит Иалтеи Шәачеи.

Ахырхарҭақәа жәаба рсиа:

  • Иалта - 3 559 мааҭ 8 уахык
  • Шәача - 2 195 мааҭ 9 уахык
  • Санкт-Петербург - 2 944 мааҭ 5 уахык
  • Афон ҿыц - 1 456 мааҭ 10 уахык
  • Лахденпохьиа - 6 019 мааҭ 7 уахык
  • Ростов-на-Дону - 2 165 мааҭ 1 уахык
  • Калининград - 1 955 мааҭ 6,5 уахы
  • Казань - 2 062 мааҭ 4 уахык
  • Кисловодск - 1 691 мааҭ 10 уахык
  • Воронеж - 1 912 мааҭ 6 уахык.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәса нанҳәа-цәыббра рзтәи аҿаҵарақәа рыла.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

4