Абхазская свадьба

COVID-19 азы аоперштаб абжьгара ҟанаҵоит Аԥсны агәырӷьаратә уснагӡатәқәа аанкылазарц

29
Рашәарамза аҽеиҩшамҭа инаркны Аԥсны аҿкычымазара зыхьуа рхыԥхьаӡара еизҳаит, уи иахҟьаны аҳақьымцәа ирыдҵаало рацәаҩхеит.

АҞӘА, рашәара 25 – Sputnik. Аԥсны ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб атәыла аиҳабыра рахь абжьгара ҟанаҵоит атәылаҟны агәырӷьаратә уснагӡатәқәа аанкылазарц, азыӡба рыдыркылеит рашәара 25 рзы имҩаԥыргаз аилатәара ашьҭахь. Аоперштаб ирыдыркылаз ақәҵара атәы иҳәеит агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба. Абри атәы аанацҳауеит агәабзиарахьчара апресс-маҵзура.

"Ҳтәыла аиҳабыреи акоординациатә штаби рахь аҳәара ҟаҳҵоит акоронавирус аҽарцәгьара иахҟьаны Аԥсны аамҭала иаанкылазарц агәырӷьаратә уснагӡатәқәа, ачарақәа, азееиԥшкрыфарҭақәа уахынла русура ҳәаақәҵазарц. Убри аан асанитартә ԥҟарақәа ишрықәнаҟәо агәаҭарақәа рзы Асанитартә-епидемиологиатә маҵзура аусура арӷәӷәоит", - иҳәеит Быҭәба.

Асанитартә-епидемиологиатә маҵзура аусзуҩцәа ирҳәеит акурортә қалақьқәа рҟны русура еиҳа ахылаԥшра шарҭо.

Аоперштаб аилатәараҿы иара убас иалацәажәеит аҳақьымцәа ашәарацҵақәа рыҭара азҵаара. Аковид ҟәшаҿы аус руеит 550-ҩык аҳақьымцәа.

Быҭәба иажәақәа рыла, Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра Урыстәылатәи агәабзиарахьчара аминистрра ахь аҳәара ҟанаҵоит рҳақьымцәа аҷаԥшьаразы иаарышьҭларц.

Рашәарамза аҽеиҩшамҭа инаркны Аԥсны аҿкычымазара аҽарцәгьо иалагеит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

29
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1384)

Аԥсны ААР "ампыҵахалара ахыхраз" Қырҭтәыла арезолиуциа апроект ахҳәаа анаҭеит

2
Ампыҵахалара ахыхрази аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа уаанӡа, нанҳәа 2 рзы иалацәажәеит Қырҭтәыла Апарламент азинтә зҵаарақәа реилак аҿы.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра "ампыҵахалара ахыхрази" аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа "аԥсҭазаара иаҟәыгоу, аԥсуа-ақырҭуа еиҿагылара амзыз еиҭазкуа" акоуп ҳәа азгәанаҭеит. Абри атәы кьыԥхьуп аусбарҭа асаит аҿы.

Аԥсны ААР адырра ала, Қырҭтәыла иаднакылаз адокумент аҿы Урыстәылатәи Афедерациахь ааԥхьара ҟанаҵоит Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи "ампыҵахалара рхыхраз", иазхаҵоу рхьыԥшымра мап ацәнакырц, иара убасгьы аетникатә ҟазшьала ауаа еилырымхларц, Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҟны аконструктивтә ҟазшьала ахы мҩаԥнагаларц азы ҳәа.

Аусбарҭаҿ иазгәарҭеит 1992 шықәсазы Аԥсны аибашьра алагаразы аҭакԥхықәра зду Қырҭтәыла шакәу, иара убас, Аахыҵ Уаԥстәыла 2008 шықәсазы аҭыԥ змаз ахҭысқәа рызгьы ахара дара ишрыду.

"Иазгәаҭатәуп Қырҭтәыла амчрақәа ишырҭаху аԥсуа-ақырҭуа еимак аурыс-ақырҭуа еимак акәушәа ауаа дырбара, аха уи изаҟаразаалак ҵаҵӷәык амам. Иззыҟарҵогьы аҭакԥхықәра рҽацәхьакны ахара ирыду мап ацәыркырц ауп", - ҳәа аҳәоит ареспублика адәныҟаполитикатә усбарҭа ахҳәааҿы.

Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи аиҿцәажәарақәа ирлахәылоу жәларбжьаратәи абжьаҟазацәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит 1992–1993 шықәсқәеи 2008 шықәсеи рзы Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа цәгьоуроуп ҳәа иршьарц, Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара амч ахамырхәаразы аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра иацхраарц.

Аусбарҭа иара убасгьы ааԥхьара ҟанаҵоит Аҟәеи Қарҭи рыбжьара еиҟароу аҳәынҭқаррабжьаратә еиҿцәажәарақәа рышьақәыргылара иацхраарц Аахыҵ Кавказ акраамҭатәи аҭынчреи аҭышәынтәалареи реиҿкаара хықәкыс иҟаҵаны.

Аԥсуа дипломатцәа иазгәарҭоит ақырҭуа ган Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны аполитикатә ҭахра аарԥшны рконструктивтә позициа иқәныҟәар шрыхәҭоу. Избанзар аиҿцәажәарақәа рлахәылацәа зегьы ззыԥшу Қырҭтәыла аконструктивтә хымҩаԥгашьа ауп.

2

Аԥснытәи ақалақь "акадифаамҭаз" аԥсшьара ахьалырхуа аҭыԥқәа ирхыԥхьаӡалоуп

5
Аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура TVIL.RU иалнакааит "акадифаамҭаз" ҩыџьаны аԥсшьараз еиҳа иалырхуа аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Афон ҿыц "акадифаамҭаз" ҩыџьа рыԥсшьараз еиҳа иахьалыркаауа аҭыԥқәа иреиуоуп ҳәа аанацҳауеит TVIL.RU.

Амаҵзура астатистикала атуристцәа ари аамҭазы аиҳарак 1 - 10 уахы рзы аҭыԥқәа ҿарҵоит, ари аамҭала уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,5 - 6 нызқь мааҭ рныхра иазыхиоуп.

Аԥсшьараз зегь раасҭа ахәқәа мариоуп Афон ҿыц, иҳаракуп — Лахденпохьиа. Аромантикатә ԥсшьараз иалырхуеит Иалтеи Шәачеи.

Ахырхарҭақәа жәаба рсиа:

  • Иалта - 3 559 мааҭ 8 уахык
  • Шәача - 2 195 мааҭ 9 уахык
  • Санкт-Петербург - 2 944 мааҭ 5 уахык
  • Афон ҿыц - 1 456 мааҭ 10 уахык
  • Лахденпохьиа - 6 019 мааҭ 7 уахык
  • Ростов-на-Дону - 2 165 мааҭ 1 уахык
  • Калининград - 1 955 мааҭ 6,5 уахы
  • Казань - 2 062 мааҭ 4 уахык
  • Кисловодск - 1 691 мааҭ 10 уахык
  • Воронеж - 1 912 мааҭ 6 уахык.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәса нанҳәа-цәыббра рзтәи аҿаҵарақәа рыла.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5