Ҭырқәтәылаҟа амҩа шаадыртызгьы, аурысцәа Аԥсны акурортқәа ирызҿлымҳауп

22
(ирҿыцуп 14:25 07.07.2021)
Атуристтә маҵзура TVIL.RU иеилнакааит ҭырқәтәылатәи аԥсшьарҭақәа анаадырт ашьҭахь урыстәылатәи аԥсшьаҩцәа рыԥсы ршьар еиҳарак иахьырҭаху аҭыԥқәа, 2021 шықәса рашәара 22 инаркны нанҳәа 31 рҟынӡа иҿарҵахьоу анхарҭақәа рзы адыррақәа шьаҭас иааганы.

АҞӘА, ԥхынгәы 7 - Sputnik. Ҭырқәтәылаҟа амҩа шаадыртызгьы, Аԥсны аԥсшьарҭақәа аурысцәа ишрызҿлымҳац ирызҿлымҳауп ҳәа аанацҳауеит аԥсшьаразы анхарҭақәа рҿаҵаразы амаҵзура TVIL.RU.

Урыстәыла рашәара 22 рзы Ҭырқәтәылеи иареи рҳаиртә еимадара аанартит, уа иҟаз аепидҭагылазаашьа иахҟьаны хымз амҩақәа аркны ианыҟаз ашьҭахь.

Амаҵзура адыррақәа рыла, ҭырқәтәылатәи ахырхарҭақәа анаадырт ашьҭахьгьы, Гагра, Пицунда, Алаҳаӡы аԥсшьара аӡәырҩы иалырхуеит. Убри аан иазгәаҭоуп Аԥсны алада Урыстәыла акурортқәа ирҿырԥшны, ахәқәа зегь реиҳа имариоуп ҳәа. Ара бжьаратәла аԥхынтәи аԥсшьаразы анхарҭа ҿарҵоит 2,1 нызқь мааҭ уахыки-ҽнаки рыла, еиҳа иааныркыло ауаҭахқәа роуп (17%).

Аҩбатәи аҭыԥ аҟны игылоуп Краснодартәи атәылаҿацә: уахыки-ҽнаки аԥсшьара ара 2,6 нызқь мааҭ иаԥсоуп. Зегь реиҳа ахә цәгьаны рашәара 22 рышьҭахь уԥсы ушьар ҟалоит Ҟрым - уахыки-ҽнаки 3,4 нызқь мааҭ ҳәа.

Алада Урыстәыла иахьаҵанакуа аԥсшьаразы реиҳа иалырхуа ахырхарҭақәа жәаба абас иҟоуп:

  • Феодосиа – 2871 ₽ / фаха-фымш *
  • Евпаториа – 3128 ₽ / фаха-фымш
  • Алушта – 3225 ₽ / бжьаха-бжьымш
  • Севастополь – 3148 ₽ / ԥшьаха-ԥшьымш
  • Шәача – 2532 ₽ / ааха-аамш
  • Анапа - 2312 ₽ / бжьаха-бжьымш
  • Геленџьик – 2731 ₽ / бжьаха-бжьымш
  • Гагра – 2644 ₽ / ааха-аамш
  • Пицунда – 3133 ₽ / фаха-фымш
  • Алаҳаӡы – 2524 ₽ / бжьаха-бжьымш

*Уахык ахәԥса асасааирҭақәа рҿы / бжьаратәла шаҟа мшы ԥсшьара иаангыло

Урыстәылатәи аԥсшьаҩцәа рхәыҷқәа рыманы еиҳарак изҭаауа хырхарҭақәоуп: Ҟрым – 35%, Краснодартәи атәылаҿацә – 39%. Аԥсны аԥхынтәи аԥсшьара зхәыҷқәа рыда иалызхуа роуп еиҳарак иҟоу – 33% (31% аҭаацәақәа).

22

Ҳагба: Лада Кавказ имҩаԥысуа ахҭысқәа зегьы Урыстәыла ақәыӷәӷәароуп хықәкыс ирымоу

9
(ирҿыцуп 17:05 03.08.2021)
Ермантәылеи Азербаиџьани аҵыхәтәантәи реиҿагыларақәа, ақырҭуа парламент ампыҵахалара ахыхраз арезолиуциа апроект, арҭқәа зегьы хықәкы хадас ирымоу Урыстәыла Лада Кавказ ақәыӷәӷәароуп хәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны аполитолог Беслан Ҳагба.
Ҳагба: Лада Кавказ имҩаԥысуа ахҭысқәа зегьы Урыстәыла ақәыӷәӷәароуп хықәкыс ирымоу

Ладатәи Кавказ хҭысқәак аныҟалалак, ахҭысқәа зегьы имҩаԥысуа рҟны еимадарак уԥшаар ҟалоит. Қырҭтәылеи, Аԥсни, Ермантәылеи, Азербаиџьани хәыҷык еицәыхаразаргьы, ҵыԥх иҟалаз ахҭысқәа рышьҭахь, Азербаиџьан аибашьраҟны аиааира анырга ашьҭахь Ладатәи Кавказ аҭышәныртәалара аганахь зынӡа аҽаԥсахит. Аҭынчратә политика ҳәа Урыстәылатәи Афедерациа имҩаԥырго Ашьха Ҟарабах аганахьала аҭышәынтәалара згәамԥхо аҳәынҭқаррақәа рацәоуп. Адеоккупациа ҳәа ахьыӡҵаны Қырҭтәыла ишьҭырхыз ақәҵара иаҿурԥшыр ҟалоит Украина Донбасси Крыми рганахьала ишьҭнахыз ақәҵарақәа. Иара убас, ааигәа Зеленски(Украина ахада - азгәаҭа) Аԥсны аҳәааҟны дааны иҟаиҵоз аҳәамҭақәа, арҭқәа зегьы еидҳәалоуп, Урыстәыла ақәыӷәӷәароуп еиҳарак аԥхьа иргыланы хықәкыс ирымоу", - ҳәа азгәеиҭеит Ҳагба.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9

Аԥсны ААР "ампыҵахалара ахыхраз" Қырҭтәыла арезолиуциа апроект ахҳәаа анаҭеит

6
Ампыҵахалара ахыхрази аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа уаанӡа, нанҳәа 2 рзы иалацәажәеит Қырҭтәыла Апарламент азинтә зҵаарақәа реилак аҿы.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра "ампыҵахалара ахыхрази" аурыс-ақырҭуа еимак ҭынчмҩала аҭышәныртәаларази арезолиуциа "аԥсҭазаара иаҟәыгоу, аԥсуа-ақырҭуа еиҿагылара амзыз еиҭазкуа" акоуп ҳәа азгәанаҭеит. Абри атәы кьыԥхьуп аусбарҭа асаит аҿы.

Аԥсны ААР адырра ала, Қырҭтәыла иаднакылаз адокумент аҿы Урыстәылатәи Афедерациахь ааԥхьара ҟанаҵоит Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи "ампыҵахалара рхыхраз", иазхаҵоу рхьыԥшымра мап ацәнакырц, иара убасгьы аетникатә ҟазшьала ауаа еилырымхларц, Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҟны аконструктивтә ҟазшьала ахы мҩаԥнагаларц азы ҳәа.

Аусбарҭаҿ иазгәарҭеит 1992 шықәсазы Аԥсны аибашьра алагаразы аҭакԥхықәра зду Қырҭтәыла шакәу, иара убас, Аахыҵ Уаԥстәыла 2008 шықәсазы аҭыԥ змаз ахҭысқәа рызгьы ахара дара ишрыду.

"Иазгәаҭатәуп Қырҭтәыла амчрақәа ишырҭаху аԥсуа-ақырҭуа еимак аурыс-ақырҭуа еимак акәушәа ауаа дырбара, аха уи изаҟаразаалак ҵаҵӷәык амам. Иззыҟарҵогьы аҭакԥхықәра рҽацәхьакны ахара ирыду мап ацәыркырц ауп", - ҳәа аҳәоит ареспублика адәныҟаполитикатә усбарҭа ахҳәааҿы.

Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи аиҿцәажәарақәа ирлахәылоу жәларбжьаратәи абжьаҟазацәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит 1992–1993 шықәсқәеи 2008 шықәсеи рзы Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа цәгьоуроуп ҳәа иршьарц, Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара амч ахамырхәаразы аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра иацхраарц.

Аусбарҭа иара убасгьы ааԥхьара ҟанаҵоит Аҟәеи Қарҭи рыбжьара еиҟароу аҳәынҭқаррабжьаратә еиҿцәажәарақәа рышьақәыргылара иацхраарц Аахыҵ Кавказ акраамҭатәи аҭынчреи аҭышәынтәалареи реиҿкаара хықәкыс иҟаҵаны.

Аԥсуа дипломатцәа иазгәарҭоит ақырҭуа ган Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны аполитикатә ҭахра аарԥшны рконструктивтә позициа иқәныҟәар шрыхәҭоу. Избанзар аиҿцәажәарақәа рлахәылацәа зегьы ззыԥшу Қырҭтәыла аконструктивтә хымҩаԥгашьа ауп.

6