Гагра нанҳәамзазы амшын аҿықәан аԥсшьара ахьеиӷьаршьо ақалақьқәа ирылашәеит

22
(ирҿыцуп 14:20 24.07.2021)
Аԥсшьаразы анхарҭа ҭыԥқәа рҿаҵаразы амаҵзура TVIL.RU аҿы еилыркааит 2021 шықәса нанҳәамзазы амшын аԥшаҳәаҿы ԥсшьара уцар ахьалшо.

АҞӘА, ԥхынгәы 24 - Sputnik. Гагра урыстәылатәи атуристцәа нанҳәамзазы аԥсшьара ахьеиӷьаршьо ақалақьқәа иреиуахеит ҳәа аарыцҳауеит амаҵзура TVIL.RU аҿы.

Уа иаарго адыррақәа рыла, аԥсшьаҩцәа амшын аҿықәан нанҳәамзазы анхарҭақәа аҿарҵоит ааха инаркны жәаханӡа, уахык азы инырхуеит ҩ-нызқь инаркны ԥшь-нызқь мааҭ рҟынӡа.

Иазгәаҭоуп, зегь реиҳа хәмариала Еиск аԥсшьара шалшо, еиҳа аԥара ныхтәхоит Иалта.

Нанҳәамзазы амшын аҿықәан аԥсшьара ахьеиӷьаршьо ақалақьқәа иреиуоуп:

Евпаториа

3 181 мааҭ

10 (жәаха-жәамш)
Иалта 4 420 мааҭ 9 (жәаха-жәымш)
Феодосиа 3 019 мааҭ 9 (жәаха-жәымш)
Алушта 3 421 мааҭ 10 (жәаха-жәамш)
Шәача 2 796 мааҭ 10 (жәаха-жәамш)
Судак 3 108 мааҭ 9 (жәаха-жәымш)
Гагра 2 622 мааҭ 10 (жәаха-жәамш)
Анапа 2 435 мааҭ 10 (жәаха-жәамш)
Геленџьик 2 884 мааҭ

10 (жәаха-жәамш)

Еиск 2 247 мааҭ 10 (жәаха-жәамш)

Асиа шьақәыргылоуп аԥсшьаҩцәа 2021 шықәса нанҳәамзазы иаҿарҵаз анхарҭақәа рзы адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

22

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Царгәыш аӡиа Риҵа амашьынаргыларҭа аҟны русушьа атәы

3
(ирҿыцуп 20:36 24.09.2021)
Аӡиа Риҵа аҵакыраҿы амашьынаргыларҭа аҟны аус зуа Сасрыҟәа Царгәыш арадио Sputnik аефир аҟны еиҭаиҳәеит аҭыԥан аусура шеиҿкаауи, ирызцәырҵуа ауадаҩрақәеи ртәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Царгәыш аӡиа Риҵа амашьынаргыларҭаҟны русушьа атәы
"…амашьынақәа ҳархылаԥшуеит, амбжьахрақәа ыҟам, уи аганхьала ҳҭынчуп. Азинхьчаратә маҵзура аусзуҩцәа ҳадгылоуп, ҳаицхыраауеит. Амашьына аргыларҭақәа х-ҭыԥкны иҟоуп, 150-200 машьына рҟынӡа хыхьтәи аҿы иакуеит.

Аус ишахәҭоу иууозароуп, иамуазар аҩны утәароуп. Иҟоуп еиҵахарақәак аныҟало амашьынақәа анырацәоу, аха аԥҟара еиҳарк иназмыгӡо аҭыԥан инхо ҳауп. Сааҭк амашьына аргылара 20 мааҭ иаԥсоуп, иҟоуп амш зегьы иргыланы ицо, урҭ 100 мааҭк ршәоит, - иҳәеит Царгәыш.

Аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҟны.

3

Аԥсны асанитартә ҳақьым хада: Қырҭтәылантә аковид Аԥсныҟа иҭаргалоит ҳәа аҳәара ҵаҵӷәыдоуп

10
(ирҿыцуп 19:37 24.09.2021)
Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 27 нызқь иахысуеит. Ргәы бзиахахьеит 22107-ҩык ауааԥсыра, амедицинатә усбарҭақәа рыҟны рыԥсҭазаара иалҵхьеит 410-ҩык.

АҞӘА, цәыббра 24 – Sputnik. Қырҭтәылантә аҿкчымазара Аԥсныҟа иҭаргалоит ҳәа аҳәара ҵаҵӷәыдоуп, лҳәеит арадио Sputnik аинтервиу азҭаз Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик.

"Аԥсны мрагыларатәи аҳәааҟны асанитар-карантинтә ҟәша еиҿкааны иҳамоуп. Иара иахәҭоу амедицинатә гәаҭаратә мыругақәа зегь рыла еиқәыршәоуп. Аус ауеит аԥхынра зегьы, аусуҩцәа еиқәыршәоуп антиген азы аекспресс-тестқәа рыла. Хымш инреиҳаны Апсны анҭыҵ иҟаз, аковид шрымам ала ашәҟәы зцым зегьы атестқәа ҟарҵоит", - лҳәеит Скорик.

Иара убасгьы иазгәалҭеит, Қырҭтәылеи Аԥсни рҳәааҟны ауаа рацәа шахысуа, аха уи ишаанамго аҭагылазаашьа цәгьоуп ҳәа.

Аҵыхәтәантәи амзақәа рзы Гал араион аҿкчымазара зыхьуа рхыԥхьаӡара шыҟац иаанхоит иацымлаӡацт, ҳәа азгәалҭоит аҳақьым хада.

"Гал араион иаланхо егьырҭ араионқәа руааԥсыра реиԥш, ауаа рацәа злахәу аԥсрақәа, аиныхрақәа, аҭацаагара зҳәаз реиԥш аусмҩаԥгатәқәа мҩаԥыргоит. Ари иаҳа Аԥсны аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ашәарҭара иҭанаргылоит, Гал араион ауааԥсыра Жәыргьыҭ араион раҭаара аасҭа",- лҳәеит Скорик.

Убри аан иазгәалҭеит, Аԥсны ауааԥсыра иҷыдоу амедицинатә цхыраараз Қырҭтәылаҟа ицо рхыԥхьаӡара ишазҳаз.

"COVID-19 аҟынтә зҽацәыхьчатәу Қырҭтәыла аҽыхәшәтәра аҟынтәи ихынхәыз роуп, урҭ ачымазара ахьыҟоу иҟан аҟынтәи иаҳа ашәарҭара рыцзар ауеит", -  лҳәеит лара.

Уаанӡа, Гал араион асанитартә ҳақьым хада инапынҵақәа назыгӡо Георги Қобалиа Sputnik иеиҭаз аинтервиу аҟны иҳәахьан Аԥсни Қырҭтәылеи рҳәааҿ аԥкрақәа рырӷәӷәара шхымԥадатәиу.

10