Аԥснытәи атанкныҟәцаҩцәа жәларбжьаратәи арратә еицлабрақәа ирылахәхаразы амҩа иқәлеит

14
(ирҿыцуп 12:50 02.08.2021)
Сынтәа жәларбжьаратәи арратә еицлабрақәа АрМИ-2021 мҩаԥысраны иҟоуп 12 ҳәынҭқарра рҵакыраҿы нанҳәа 22 инаркны цәыббра 4-нӡа.

АҞӘА, нанҳәа 2 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥснытәи акоманда Москваҟа амҩа иқәлоит жәларбжьаратәи арратә еицлабрақәа АрМИ-2021 иалахәхаразы ҳәа иҳәеит арадио Sputnik аинтервиу азҭаз Аԥсны ар рподполковник Алиас Уанаҿа.

"Ахәмаррақәа нанҳәа 22 рзы иалагоит. Иахьа урҭ рылахәхаразы атанкныҟәцаҩцәа амҩа иқәаҳҵоит. Нанҳәа жәба азы егьырҭ аицлабра хкқәа рахь амҩа иқәлоит ҳаруаа", - ҳәа иҳәоит иара.

Алиас Уанаҿа еиҭеиҳәеит аԥснытәи акоманда аицлабрақәа фба ишрылахәхо: "Атанктә биатлон", амузыкатә еицлабра "Акультура ар" (Москва), "Адесанттә взвод", "Атактикатә хысыҩ" (Риазань), "Амшынтә десант" (Владивосток), "Ельбрус амацәаз" (Ҟабарда-Балкариа).

АрМИ-2021 ахь Аԥснынтәи ицараны иҟоуп 110-ҩык. Аицлабрақәа рҿы рхы иадырхәалоит аҭыԥ аҿы ирырҭо атехника.

Москвантәи егьырҭ аицлабрақәа ахьымҩаԥырго ақалақьқәа рахь иԥырлоит.

АрМИ-2021 апрограммаҿ иазыԥхьагәаҭоуп 34 жәларбжьаратә еицлабра.

Сынтәа жәларбжьаратәи арратә еицлабрақәа АрМИ-2021 рахь инаԥхьоуп 96 тәыла Аԥсны налаҵаны.

14

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

3
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

3
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5