Аҟәа аиҳарак ӡрыжәтәда иаанхоит ашәахьа нанҳәа 16 рзы

24
(ирҿыцуп 09:32 15.08.2021)
Аӡы аанкылахоит Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы знык ала еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаԥысуа азы.

АҞӘА, нанҳәа 15 - Sputnik. Ашәахьа нанҳәа 16 рзы Аҟәа араионқәак ӡрыжәтәда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара.

Аӡы ҟалом асааҭ 00:00 инаркны 19:00 рҟынӡа Аедыгьаа рымҩа, авокзал араион, ВИЕМ, ақалақь агәы, аџьармыкьа араион, Турбаза.

Аҟәатәи "Аӡыканал" ишаанацҳауа ала, аӡы аанкылахоит Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы знык ала еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаԥысуа азы, ҷыдала иуҳәозар: Арӡынба имҩа (Ареспубликатә стадион азааигәара) ацрыҵцарҭа, Ҷоҷуа имҩа, 34 аҿы ацрыҵцарҭа, Баҭымтәи амҩаҿы ақәыӷәӷәаратә ӡымҩангага, Бубнова лымҩа, 31 аҿы ақәыӷәӷәаратә ӡымҩангага.

24

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

1
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

1
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5