Хымш ирықәуп Дәрыԥшь ақыҭа ахәҭак лашарада иҟоуижьҭеи

16
(ирҿыцуп 16:14 16.08.2021)
Нанҳәа 13-14 рзы ақыҭаҿ иԥхасҭахеит 15 ҩны алашара рзыназышьҭуа атрансформатор.

АҞӘА, нанҳәа 16 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Хымш ирықәуп Дәрыԥшь ақыҭа ахәҭак лашарада иҟоуижьҭеи. Нанҳәа 13-14 рзы ақыҭаҿ иԥхасҭахеит 15 ҩны алашара рзыназышьҭуа атрансформатор. Иҟалаз мзызс иамоу макьаназ еилкаам ҳәа рҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" Гәдоуҭатәи аҟәша аҿы.

Гәдоуҭатәи аҟәша аиҳабы Ахра Гагәылиа иҳәеит уи зыхҟьаз аидара рацәа акәзар шалшо.

"Иҟалаз зыхҟьаз еилкаам, иагьҭаҳамҵаацт. Аҭыԥ ахь аусутә гәыԥ наҳашьҭит. Урҭ разгәаҭақәа рыла атрансформатор аԥхасҭахара зыхҟьаз аидара рацәа акәзар алшоит, мамзаргьы аҳауа аҭагылазаашьа иахҟьазаргь ҟалоит. Ари ацәаҳәаҿы уажәы ахԥатәи трансформаторуп иԥхасҭахо. Аԥхьатәиқәа ҩба ҳаԥсаххьеит", - иҳәеит Ахра Гагәылиа.

"Амшынеиқәафымцамч"  Гәдоуҭатәи аҟәша аиҳабы Ахра Гагәылиа иҳәеит атрансформатор Аҟәаҟа ишгатәу, уа аҭыԥ аҿы аиҭашьақәыргылара шамуа.

"Аремонт ҟазҵо "Амшынеиқәафымцамч" ауп, аха уа жәабала атрансформаторқәа гылоуп аиҭашьақәыргыларазы", - иҳәеит Гагәылиа.

"Амшынеиқәафымцамч" ақыҭа ахәҭа лашарала аиқәыршәаразы атрансформатор ҿыц аанахәароуп.

"Уажәы атрансформатор ҳамам, иҳаԥшаароуп. Ақыҭауаагьы аҭел иасуеит, урҭгьы аԥшаара иаҿуп",- иҳәеит Sputnik аинтервиу азҭаз АУН атехникатә директор Рамин Зингишвили.

Уи иажәақәа рыла ари азҵаара амш иалагӡаны иӡбахоит.

16

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

3
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

3
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5