Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҟны изакәанымкәан иахыргоз аҭаҭынаалыҵ аанкылоуп

18
(ирҿыцуп 15:41 17.08.2021)
2021 шықәса иалагазар Евразиатәи аекономикатә еидгыла (ЕАЭС) аҳазалхратә ҳәаала Краснодартәи аҳазалхраҿ аҭаҭын аалыҵ изакәанымкәа ахыгаразы административтә зинеилагарақәа рзы 207 административтә шьаус хацыркуп.

АҞӘА, нанҳәа 17 - Sputnik. Аурыс-аԥсуа ҳәааҿы аҽазныкгьы иаарԥшын аҳазалхратә закәанԥҵара еилаганы аҳәаа иахыргоз 500 ҭоԥ асигарет ҳәа аанацҳауеит Краснодартәи аҳазылхратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Изакәанымкәа аҭаҭынаалыҵ автомашьына AUDI A8 иҭаҵәахын. Автомашьына аанкылан аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы аҳазалхратә гәаҭарақәа анымҩаԥысуаз.

Иаарԥшын автомашьына аҩнуҵҟа иара иаҟазшьамыз аҭаҩаҿарақәа шыҟаз. Ашьҭахьтәи акәырқәа аҵхны апластик иалху амҵәыжәҩа аҵаҟа анамырх ирбеит иадчаԥалаз аметаллтә ҭаҵарҭа. Уи аҩнуҵҟа иҭаҵәахын асигарет кулаԥқәа. Амаӡаҵәахырҭаҟынтә иҭыган 49 ҭоԥи 9 кулаԥки асигарет "MILANO LONDON", "CAVALLO BY TONY FRANK" (499 кулаԥ, 9 980 цыра).

Амашьына аԥсҟы зкыз, 31-шықәса зхыҵуа Аԥсны атәылауаҩ иҿа иқәшаҳаҭхеит Урыстәыла аҭиразы ишааихәаз.

Аалыҵ згоз имхуп, аекспертизахь инашьҭуп. Азинеилагаҩ иганахь ала административтә зинеилагара ҳәа аус хацыркуп Урыстәыла КоАП ахәҭаҷ 16.3, ахәҭаҷ 16.1 ахәҭа 2 инарықәыршәаны.

2021 шықәса иалагазар Евразиатәи аекономикатә еидгыла (ЕАЭС) аҳазалхратә ҳәаа аҭаҭын аалыҵ изакәанымкәа ахыгаразы административтә зинеилагарақәа рзы 207 административтә шьаус хацыркуп.

Ирымхуп аҭаҭын аалыҵ 150 000 сигарет рҟынӡа.

18

Аԥсны даҽа 88-ҩык акоронавирус рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

4
Аепидемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 27353-ҩык рҟынӡа инаӡеит, ргәы бзиахеит 22404-ҩык ауааԥсыра, рыԥсҭазаара иалҵит 413-ҩык.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 азы атестқәа арҭеит 370-ҩык Аԥсны ауааԥсыра, урҭ рахьтә 88-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит.

Урыстәылатәи арратә госпиталь аҟны акоронавирус злаз ҩыџьа апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит: 1958 шықәсазы ииз ахаҵеи 1936 шықәсазы ииз аԥҳәыси. 

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 42-а, рҭагылазаашьа бааԥсуп ааҩык, ибжьаратәуп - 28-ҩык. Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 28-ҩык, урҭ рахьтә ааҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 9-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, урҭ рахьтә хҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 8-ҩык апациентцәа. Аҟәа иҟоу амобилтә госпиталь аҿы - 64-ҩык апациентцәа, жәаҩык рҭагылазаашьа хьанҭоуп.

Аоперативтә штаб аҳәара ҟанаҵоит ауааԥсыра аҿкы рхы ацәырхьчаларц.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
(1:19 / 10.22Mb / просмотров видео: 6)

Ажьира, амца, аиха: Мгәыӡырхәа амаден рҭәаны абџьар шыҟарҵо

10
(ирҿыцуп 19:22 25.09.2021)
Гәдоуҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан аетнопарк "Аԥсны" аҿы цәыббра 24 рзы иаадыртит ажьицәа-абџьарҟаҵаҩцәа раԥхьатәи рфестиваль "Аихамца". Уи иалахәуп Аԥсни Урыстәылеи рҟазацәа. Афестиваль мҩаԥыслоит хымш.

Ажьицәа-абџьарҟаҵаҩцәа рфестиваль Аԥсны раԥхьаӡа акәны еиҿыркааит. Уи цәыббра 24-26 рзы имҩаԥыслоит аетнопарк "Аԥсны" аҿы. Уи рхы аладырхәырц иааит аҭыԥантәиқәа рыдагьы, Иакутиа, Брест, Белгород, Маиҟәаԥ ақалақьқәа рҟынтәи аҟазацәагьы.

Хымш ирылагӡаны ажьицәа аиха дырҭәалоит, дамасктәии амоизака иаҩызоуи аџыр ҟарҵалоит, аԥсуа ҳәызбақәа, аҿыбџьар, ахҿақәа. Урҭ зегьы реиҳарак излырхуа Бырзышьха иҵхны илбааргаз 300 килограмм иҟоу аихамаден ауп.

Амаден аихамаҭәа алырхырц азы идыргылеит аихаӡырҭақәа ҩба, 1200 градус рҟынӡа ашоура ҭарҵоит.
Аҟазацәа рус арманшәаларазы ишьақәдыргылеит афрынақәа жәаба рҟынӡа, урҭ рахьтә ҩба уаанӡа ҳабацәа ишыҟарҵалоз еиԥш ахәы зқәу ацәала аҳауа ҭадыршәшәоит. Егьырҭ рҿы амца агаз ала ма афымцала аҳауа ҭадыршәшәоит.

Афестиваль аҟны зегь реиҳа азҿлымҳара зырҭаз аԥсуа ҳәызба акәхеит. Аҟазауаа шьоукы ргәы иҭоуп арҭ хымш рыҩнуҵҟа ҩба-ҩба, иара инеиҳангьы абџьарҿқәеи, иара убас итрадициатәу аԥсуа хҿақәеи рыҟаҵара.

Афестиваль аҟынтәи афотосахьақәа шәрыхәаԥшыр ҟалоит абра>>

10