Урыстәылатәи ахимиатә хьчара аҟазауаа Гәдоуҭеи Гагреи арзҩыдаратә усурақәа мҩаԥыргеит

13
(ирҿыцуп 14:49 24.08.2021)
Аусурақәа ирылархәуп арадиациатәи, ахимиатәи, абиологиатәи хьчара архәҭаҟынтәи 30-ҩык аҟазауаа амашьына ҷыдақәа рыла аусурақәа мҩаԥыргоит.

АҞӘА, нанҳәа 24 - Sputnik. Амшын еиқәа афлот арадиациатәи, ахимиатәи, абиологиатәи хьчара архәҭаҟынтәи акоронавирус аламырҵәаразы Аԥсныҟа иааз Гәдоуҭа 120 000 метр ԥшьыркцеи, Гагра 40 000 метр ԥшьыркцеи рырзҩыдара мҩаԥыргеит. Абри атәы аанацҳауеит ААО апресс-маҵзура.

Гәдоуҭа аррамаҵзурауаа ақалақь ахадара, араионтә хәышәтәырҭа, аџьармыкьа, аспорт-школ, амилициа аҟәша рхыбрақәа дырзҩыдеит, Гагра – араион ахадара аҵакыреи аџьармыкьа хадеи.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Ахимиатә хьчара азҟазауаа Гәдоуҭеи Гагреи арзҩыдаратә усурақәа мҩаԥыргеит

Аусураҿы ахархәара рыҭан астанциақәа АРС-14КМ, ареактивтә рныҟәага змоу амашьынақәа ТМС-65У, автономтә хархәагатә техника ДКВ-1К.

Арзҩыдара мҩаԥыргон аиларшьшь ДТС-ГК ала ахыхьчага цәамаҭәа "Нерехта" рышәҵаны.

Амшын еиқәа афлот арадиациатәи, ахимиатәи, абиологиатәи хьчара архәҭаҟынтәи Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы ҩаԥхьа Аԥсныҟа иаашьҭуп.

13

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

3
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

3
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5