Аҵыхәтәантәи ароль: лыԥсҭазаара далҵит Аԥсны зҽапсазтәыз артист Роза Дбарԥҳа

13
(ирҿыцуп 16:29 30.08.2021)
Самсон Ҷанба ихьӡ ӡху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә дараматә театр асценаҿы, илашаз акыр ароль шьахәқәа назыгӡахьаз, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Роза Дбарԥҳа лыԥсҭазаара далҵит нанҳәа 29 рзы.

АҞӘА, нанҳәа 30 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Зыԥсҭазаара зегьы аԥсуа театр иадызҳәалаз Роза Дбарԥҳа 45 шықәса асценаҿ лҟазара аарԥшуа, ахәаԥшцәа лгәыбылра рылҭон.

Роза Дбарԥҳа диит ԥхынҷкәын 23 1950 шықәсазы Гәдоуҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан. Ашкол даналга ашьҭахь дҭалоит Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа. Аҩбатәи акурс аҟны дыштәаз Аԥснытәи адраматә театр астудиа аадыртуеит. Арежиссиор Нелли Ешба амузыкатә ҵараиурҭа даҭааит аҟыбаҩ злоу аҿар ралԥшаараз, урҭ рхыԥхьаӡарҿ дҟалоит Роза Дбарԥҳа.

"Атеатр аҟны санааи "Ашьха шкәакәа" аспектакль цон Ҟәараса лроль назыгӡоз абаҩхатәра ду злаз Светлана Дбарԥҳа дычмазыҩхеит. Арежиссиор Нелли Ешба уи ароль сыгәра ганы исылҭеит. Аинститут сҭалаанӡа  ашьыжьҭәи аспектакльқәа рҿы сыхәмарон", - ҳәа лҳәахьан Роза Дбарԥҳа  арадио Sputnik аҟны ицоз "Атеатр аԥсҭазаара" апроект аҳәаақәа рыла.

Зус ҭакԥхықәрала иазнеиуаз, ахӡыргара зцәаҩамыз Роза Дбар қәҿиарала арольқәа лрольқәа налыгӡеит акыр аспектакльқәа рыҟны. Уи асценаҿ иналыгӡахьан апринцесса лроль аспекталь "Агага" аҟны, Фатма лроль аспектакль "Амҳаџьырқәа", Нелли Ҭарԥҳа лпиеса "Амра аԥҳа" уҳәа.

Роза Дбар аспектакль "Цилиндр" аҟны иҵыхәтәантәихаз Беннита лроль дыхәмарит.

Еснагь зхы-зҿы еихаччоз, ахәаԥшцәа рыбзиабара иаԥсахаз Роза Дбарԥҳа аус лыцызуаз лҩызцәа, аҿкчымазара лыхьит ҳәа анраҳа агәра ганы иҟан, уи лыԥхала илыхганы ҩаԥхьа бзиа илбо лус дазыхынҳәуеит ҳәа, аха ус иҟамлеит. 

Аԥсуа дауҳатә культура дацәыӡит збаҩхатәра ҳаракыз, иаамсҭашәаз, ауаҩы лаша Роза Дбарԥҳа. 

13

Аԥсны даҽа 88-ҩык акоронавирус рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

4
Аепидемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 27353-ҩык рҟынӡа инаӡеит, ргәы бзиахеит 22404-ҩык ауааԥсыра, рыԥсҭазаара иалҵит 413-ҩык.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 азы атестқәа арҭеит 370-ҩык Аԥсны ауааԥсыра, урҭ рахьтә 88-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит.

Урыстәылатәи арратә госпиталь аҟны акоронавирус злаз ҩыџьа апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит: 1958 шықәсазы ииз ахаҵеи 1936 шықәсазы ииз аԥҳәыси. 

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 42-а, рҭагылазаашьа бааԥсуп ааҩык, ибжьаратәуп - 28-ҩык. Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 28-ҩык, урҭ рахьтә ааҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 9-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, урҭ рахьтә хҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 8-ҩык апациентцәа. Аҟәа иҟоу амобилтә госпиталь аҿы - 64-ҩык апациентцәа, жәаҩык рҭагылазаашьа хьанҭоуп.

Аоперативтә штаб аҳәара ҟанаҵоит ауааԥсыра аҿкы рхы ацәырхьчаларц.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
(1:19 / 10.22Mb / просмотров видео: 6)

Ажьира, амца, аиха: Мгәыӡырхәа амаден рҭәаны абџьар шыҟарҵо

10
(ирҿыцуп 19:22 25.09.2021)
Гәдоуҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан аетнопарк "Аԥсны" аҿы цәыббра 24 рзы иаадыртит ажьицәа-абџьарҟаҵаҩцәа раԥхьатәи рфестиваль "Аихамца". Уи иалахәуп Аԥсни Урыстәылеи рҟазацәа. Афестиваль мҩаԥыслоит хымш.

Ажьицәа-абџьарҟаҵаҩцәа рфестиваль Аԥсны раԥхьаӡа акәны еиҿыркааит. Уи цәыббра 24-26 рзы имҩаԥыслоит аетнопарк "Аԥсны" аҿы. Уи рхы аладырхәырц иааит аҭыԥантәиқәа рыдагьы, Иакутиа, Брест, Белгород, Маиҟәаԥ ақалақьқәа рҟынтәи аҟазацәагьы.

Хымш ирылагӡаны ажьицәа аиха дырҭәалоит, дамасктәии амоизака иаҩызоуи аџыр ҟарҵалоит, аԥсуа ҳәызбақәа, аҿыбџьар, ахҿақәа. Урҭ зегьы реиҳарак излырхуа Бырзышьха иҵхны илбааргаз 300 килограмм иҟоу аихамаден ауп.

Амаден аихамаҭәа алырхырц азы идыргылеит аихаӡырҭақәа ҩба, 1200 градус рҟынӡа ашоура ҭарҵоит.
Аҟазацәа рус арманшәаларазы ишьақәдыргылеит афрынақәа жәаба рҟынӡа, урҭ рахьтә ҩба уаанӡа ҳабацәа ишыҟарҵалоз еиԥш ахәы зқәу ацәала аҳауа ҭадыршәшәоит. Егьырҭ рҿы амца агаз ала ма афымцала аҳауа ҭадыршәшәоит.

Афестиваль аҟны зегь реиҳа азҿлымҳара зырҭаз аԥсуа ҳәызба акәхеит. Аҟазауаа шьоукы ргәы иҭоуп арҭ хымш рыҩнуҵҟа ҩба-ҩба, иара инеиҳангьы абџьарҿқәеи, иара убас итрадициатәу аԥсуа хҿақәеи рыҟаҵара.

Афестиваль аҟынтәи афотосахьақәа шәрыхәаԥшыр ҟалоит абра>>

10