Урыстәылатәи армаҵзурауаа заанаҵ Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа рҟны рыбжьы арҭеит

16
(ирҿыцуп 14:55 15.09.2021)
Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа рзы абжьыҭара мҩаԥгахоит амҽыша, цәыббра 19 азы.

АҞӘА, цәыббра 15 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа заанаҵы Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа рзы абжьыҭара мҩаԥыргеит ҳәа аанацҳауеит ААО апресс-маҵзура.

Заанаҵы абжьыҭара мҩаԥыргеит аҷаԥшьаратә сменақәа ирықәшәоз аррамаҵзурауаа.

Зынӡа ААО арратә хәҭақәа аҳәаанырцәтәи рҵакыраҿы алхырҭа ҭыԥқәа фба рзеиҿкаауп: акы Гәдоуҭа, ҩба Цхьинвали Џьавеи, Ермантәыла хԥа.

ААО аррамаҵзурауаа реиҳараҩыки аграждантә персоналии урҭ рҭаацәарақәеи абжьыҭара мҩаԥыргоит цәыббра 17-19 рзы. Арҭ акатегориақәа релекторат 240 нызқьҩык рҟынӡа инаӡоит.

Цәыббра 19 азы Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа раан Аԥсны иахьаҵанакуа абжьыҭаратә ҭыԥқәа жәба аадыртуеит. Абжьыҭара алшоит Аҟәа, Гагра, Пицунда, Гәдоуҭа, Бамбора, Очамчыра, Тҟәарчал, Гал асааҭ 8:00 инаркны 20:00 рҟынӡа.

Аԥсны инхо, 18 шықәса зхыҵхьоу Урыстәыла атәылауаа рзы абжьыҭара азин ыҟоуп. Убри аан иумазароуп Урыстәыла аҩныҵҟатәи ма аҳәаанырцәтәи атәылауаҩшәҟәы.

16

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

3
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

3
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5