Гал уахыки-ҽнаки ӡыда иаанхоит

7
(ирҿыцуп 16:08 15.09.2021)
Речхь ақыҭа аӡеизакырҭақәа рҿы иҟалаз авариа ахыгарак ҟамҵакәа аремонт азура аҭаххеит.

АҞӘА, цәыббра 15 - Sputnik. Гал ауааԥсыра рзы аӡоушьҭра ԥкхоит цәыббра 15 асааҭ 20:00 инаркны цәыббра 16 асааҭ 21:00 рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит Гал араион ахадара ақалақьтә нхамҩа аусбарҭа.

"Ҳақәгәыӷуеит аҭагылазаашьа иаарласны аҭыԥ иқәаҳҵап ҳәа", - иҳәеит Гал араион ахадара ақалақьтә нхамҩа аусбарҭа аиҳабы Дмитри Адлеиба.

Речхь ақыҭа аӡеизакырҭақәа рҿы иҟалаз авариа  хымԥада аремонт азура аҭаххеит. Аремонтҟаҵара уахыки-ҽнаки иадхалоит ҳәа иазыԥшуп.

7

Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит аҩаша цәыббра 28 рзы

1
(ирҿыцуп 19:55 27.09.2021)
Астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара" дырцәоит аҩаша цәыббра 28 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Очамчыра араион ахәҭак лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 инаркны 16:00 рҟынӡа цәыббра 28 рзы. Абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Ари аамҭазы ирцәахоит астанциа маҷқәа "Очамчыра-2", "Мықә", "Кәачара".

Астанҵиа маҷқәа рырцәара иахҟьаны лашарада иаанхоит:

  • "Кәачара" - ақыҭақәа Ӷәада, Џьгьарда, Кәтол
  • "Мықә" - ақыҭақәа Ҷлоу, Ҭхьына, Маркәыла, Отап, Џьал
  • "Очамчыра-2" - Очамчыра ақалақь ахәҭа.

Аенергетикцәа ражәақәа рыла, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥыргоит.

 

 

1
Осень в Абхазии

Афон амшын дагеит Курскантәи аԥсшьаҩы

5
(ирҿыцуп 19:39 27.09.2021)
Ашәахьа цәыббра 27 рзы Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы амашәыр ҟалеит ҳәа адырра ҟаҵан 15:17 рзы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Курск ақалақь аҟны инхо Сергеи Белозеров 1981 шықәсазы ииз  Афон амшын дагеит ашәахьа  цәыбрра 27 рзы, абри атәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы иҟалаз амашәыр азы адырра ҟалеит 15:17 рзы. Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.

Амҽыша АҶА иаарыцҳаит, Гагра амшын аҿы иԥсыбаҩ шырԥшааз 48 шықәса зхыҵуаз Тула ақалақь аҿы инхоз Александр Куницын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

5