Сейсмограф. Архивное фото.

Ҟабарда-Балкариа адгьылҵысра ҟалеит

17
(ирҿыцуп 15:39 29.10.2014)
Ҟабарда-Балкариа Терcктәи араион аҿы адгьылҵысра ҟалеит.
АҞӘА, жьҭ 29 — Спутник Аԥсны. Адгьылҵысра ҟалеит Ҟабарда-Балкариа 3,6 балл амчхара аманы, жьҭаара 28 ауха. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла аҭҵаарадыррақәа ракадемиа агеофизикатә усбарҭа.

Адгьылҵысра агәҭа Аҩада Акбаш ақыҭаҿ иҟалеит.

Уи иахҟьаны ауааи аргыларақәеи ԥырхага рмоуит.

 
17