Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Архивное фото.

Иури Коков Жәлар ракзаара амш иуаажәлар ирыдиныҳәалеит

15
(ирҿыцуп 12:16 27.01.2015)
Жәлар ракзаара амш аламҭалаз Ҟабарда-Балкариа Ахада ижәлар дрыдныҳәалеит.

 АҞӘА, абҵ 3 – Спутник Аԥсны. Иааиуа Жәлар ракзаара амш инадҳәаланы Ҟабарда-Балкариа Ахада Иури Коков ижәлар рахь адныҳәаларатә ааԥхьара ҟеиҵеит – абри атәы аанацҳауеит РИА «Ҟабарда-Балкариа».

«Абҵара ԥшьба рзы ҳтәыла ауаажәларратә ныҳәа азгәарҭоит – Жәлар ракзаара амш. Ари аныҳәа, Урыстәыла аҭоурых аҿы зегь реиҳа зҵазкуа ахҭысқәа иреиуоуп. Аныҳәа еиҭахгьы ҳхьанарԥшуеит ҳҭоурыхтә хыҵхырҭақәа рахь, иагьҳгәаланаршәоит ахьыԥшымреи ахақәиҭреи аҵак ду шрымоу» — иҳәоит Иури Коков иааԥхьараҿы.

 

15