Кама Ҵәыџьԥҳа

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьԥҳа Словакиантә атуроператорцәа Аԥсны ирзеиҿкааз атур иазкны

4
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: акультура, аспорт, аҟазара - уи ҳара ҳаԥсҭазаара.
4