Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба

28
(ирҿыцуп 14:19 22.11.2016)
Аԥсны ианыхьҭахо аамҭазы иазыԥшуп ареспубликазы иҿыцу гонконгтәи авирус ауааԥсыра рылаҵәара. Убри инадҳәаланы Аԥсны ахы-аҵыхәа ихацыркуп агәырлаҵара.
Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба
© Sputnik

Аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны иазнархиеит авирустә ҿкы аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба.

28