Иҟаҵатәузеи ихымԥадатәиу амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы

26
Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара.
Иҟаҵатәузеи Урыстәылатәи амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы

Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара. Аполис рыҭахоит 190 000-ҩык рҟынӡа Аԥсны ауааԥсыра, 14 шықәса рҟынӡа зхымҵуа ахәыҷқәа аламҵакәа. Иахьазы аԥгаԥса рыҭоуп 17 нызқь-ҩык ауааԥсыра, 30 нызқь шәҟәы еиқәыршәоуп.

26