Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2019 шықәсазы

75
(ирҿыцуп 14:03 03.06.2019)
2019 шықәсазы Аԥснытәи 155 абжьаратә школқәа ирылгеит 1889-ҩык ашколхәыҷқәа.
Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2019 шықәсазы

Аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьыи, аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҩажәа-ҩык аҵаҩцәа рзы аиҿкаара иақәхарџьхоит 1 097  000 нызқь мааҭ. Бжьаратәла аушьҭымҭа аӡәы иқәдырӡуеит 54 850 нызқь мааҭ. 2019 шықәсазы Аԥснытәи ашколқәа ирылгеит 1889-ҩык ашколхәыҷқәа, дара рыхәылԥаз аиҿкаара иартәоит 103 611 650 нызқь мааҭ. Аныҟәара ицозар аӡәы- 30 000 нызқь мааҭ иартәоит, аушьҭымҭацәа зегьы рхарџь – 600 000 нызқь мааҭ.

75