Аҵыхәтәантәи алҵшәақәа: Аԥсны ахадарахьы алхрақәа актәи ртур шымҩаԥысыз

64
Аԥсны Алхратә комиссиа хада нанҳәа 27 рзы ирыланаҳәеит ахада иалхрақәа актәи ртур аҵыхәтәантәи алҵшәақәа.
Аԥсны ахадарахьы алхрақәа актәи ртур алҵшәақәа
© Sputnik Леон Гәниа

Аԥсны ахада иалхрақәа актәи ртур аҵыхәтәантәи алҵшәақәа Алхратә комиссиа хада ирыланаҳәеит.

Аҩбатәи атур ахь инеит иахьатәи Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба, уи иоуит 24,83% (20 551 бжьы), аоппозициатә партиа "Амцахара" ахантәаҩы Алхас Кәыҵниа, уи иоуит 22,91% (18 995 бжьы).

Олег Аршба изы рыбжьы арҭеит 22,56% (18 668-ҩык ауаа). Асҭамыр Ҭарба иоуит 6,89% (5 703 бжьы). Леонид Ӡаԥшьба ирҳаит 5,97% (4 938 бжьы). Шамиль Аӡынба изы рыбжьы арҭеит 4,32% (3 579-ҩык ауаа), Алмас Џьапуа иоуит 2,12% (1 755 бжьы), Артур Анқәаб - 1,7% (1 403), Асҭамыр Какалиа - 1,02% (841 бжьы).

Арҭ акандидатцәа рахьтә аӡәгьы атәыла ахадас дырбар рҭахым 1,9% алхыҩцәа - 1 666-ҩык ауаа.

Ԥлиаԥҳа абжьыҭаразы: "зегьы ирҿагылоу" ацәаҳәа сақәшаҳаҭым>>

АКХ адыррақәа рыла, зынӡа алхрақәа рахь иааит 65,18% алхыҩцәа, рыбжьы арҭеит 82 752 ауаа.

Аҩбатәи атур ҟалоит цәыббра 8 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

64