Ахада иалхрақәа рҽырзыҟаҵара аплан

35
(ирҿыцуп 17:52 16.01.2020)
Аԥсны Алхратә комиссиа хада ажьырныҳәа 15 рзы ишьақәнарӷәӷәеит ахада иеиҭалхрақәа рымҩаԥгара аҽазыҟаҵаразы амзартә план.
АКХ алхранӡатәи аусмҩаԥгатәқәа рплан
Леон Гәниа

Аԥшьгаратә гәыԥқәеи апартиақәеи рҭаҩреи акандидатцәа рықәыргылареи ҟалоит ажьырныҳәа 22 инаркны жәабран 11-нӡа.

Ахадарахьы акандидатцәа рҭаҩра ҟалоит адокументқәа аналарҵаз инаркны жәамш ирҭагӡаны, аха алхрақәа рыҽнынӡа 30 мшы шагу иахымгакәа, даҽакала иуҳәозар жәабран 21-нӡа.

Алхыҩцәа рсиақәа цәырыргоит алхрақәа жәамш шрыгу (хәажәкыра 12 инаркны). Убри аамҭазы абжьыҭара аамҭеи аҭыԥи алхыҩцәа ирыларҳәоит.

Алхырҭатә ҭыԥқәа ркомиссиақәа алхратә биуллетенқәа рзыршоит хәажәкыра 20, 21 рзы.

Ахада иеиҭалхрақәа рааны абжьыҭара ҟалоит хәажәкыра 22 асааҭ 08:00 - 20:00 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

35
Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Аԥсшьареи аныҳәатә мшқәеи Аԥсны: 2021 шықәсазтәи амзар

6
(ирҿыцуп 10:49 29.11.2020)
Аԥсны аминистрцәа реилазаара абҵара 25 рзы реилатәараҿы 2021 шықәсазтәи амзар шьақәнарӷәӷәеит. Уи инақәыршәаны 2021 шықәса рзы Аԥсны 119 ԥсшьарамши 246 усуратә мши ҟалоит.
© Sputnik Леон Гәниа

Аныҳәамшқәеи аԥсшьарамшқәеи реиқәшәараан аԥсшьарамшқәа ииагахоит:

 • Ажьырныҳәа 2 (асабша) - ажьырныҳәа 4 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 1 (асабша) - лаҵара 3 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 9 (амҽыша) – лаҵара 10 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 23 (амҽыша) – лаҵара 24 (ашәахьа) ахь
 • Нанҳәа 28 (асабша) - нанҳәа 30 (ашәахьа) ахь.

Аныҳәамшқәеи аусутә мшқәеи ирманшәаланы ахархәаразы аҩаша, ажьырныҳәа 5 ииагоуп асабша, ажьырныҳәа 16 рахь.

Амшаԥымш амҽыша, лаҵара 2 иахьақәшәо азы  аҩаша, лаҵара 4 усуратә мшымкәа ишьоуп.

Аныҳәатә ԥсарамшқәа рахь иара убас иаҵанакуеит – Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш ныҳәа март 8, Аиааира ДУ амш мшаԥы 9, Симон Кантәи имш ныҳәа – мшаԥы 23, Аԥсны азхаҵара амш – нанҳәа 26, Аиааира амш –цәыббра 30 амҽыша иахьақәшәо аҟнытә,  жьҭаара 1-ԥсшьарамшуп. Абҵара 26 – Аԥсны Аконституциа амш- убасгьы ԥсшьарамшуп.

Аныҳәатә, аха усуратә мшны Аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит: Амедицинатә усзуҩ имш, Аргылаҩцәа рымш, Асовет мчра ашьақәыргылара амш – хәажәкыра 4. Иара убас аныхәатә мшқәа рахь иаҵанакуеит – мшаԥы 14 Аԥсны аҳазалхратә усзуҩцәа рзаанаҭтә мшы, ԥхынгәы 23- Абираҟ амш, нанҳәа 15- Хатәгәаԥхарала еибашьра иааз рымш, жьҭаара 11 – Аԥсны Арбџьармчқәа рымш, жьҭаара 30- Аҭҵаарадырра амш.

Агәалашәаратә усуратә мшқәа ҳәа иазгәаҭоуп: Кавказ аибашьра иалаӡыз – мшаԥы 21, Аџьынџьтәылатәи еибашьраан иҭахаз – нанҳәа 14, Аполитикатә репрессиақәа раан иҭархаз ргәаладыршәоит – жьҭаара 30, Иԥшьоу Апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ — ԥхынҷкәын 13, Лаҭа иҭахаз ргәалашәара амш — ԥхынҷкәын 14 рзы.

6

Даҽа ҩымз: COVID-19 аҿагыларазы аԥкра ҿыцқәа

6
(ирҿыцуп 14:56 26.11.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәылаҿы акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы жьҭаара 13 рзы иҟаиҵахьаз адҵа аиҭакрақәа алеигалеит абҵара 25 рзы.
© Sputnik Леон Гәниа

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵеиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара инахахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа.

Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа азин ыҟам:

 • Ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа;
 • Амассатә спорттә, агәмырҿыӷьгатә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа иарку аҭыԥқәа рҿы рымҩаԥгара;
 • Акультуратә усҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттәи ацәыргақәҵатәи залқәа) русура;
 • Афитнес-центрқәа, атренажиортә залқәа, аӡсарҭатәбассеинқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
 • Арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура;
 • Акомпиутортә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа;

Ауааԥсыра ирабжьгоуп ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан ахыхьчаратә хархәагақәа ах рархәара, аԥсрақәеи аԥсхәрақәеи ирылахәу ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рырмаҷра, аныҳәақәа раан акульттә обиектқәа (аҵакырақәа) рҟны ауаа рырмаҷра.

 

6
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Бигәаа еиҭеиҳәеит сынтәа Гал араион аҟны ацитрус шәырқәа рҽаҩра зеиԥшроу

0
(ирҿыцуп 17:09 30.11.2020)
Гал араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы Беслан Бигәаа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит ацитрустә шәырқәа рҽаҩра ахаҭабзиара зеиԥшроу атәы сынтәа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Бигәаа Гал араион аҟны ацитрус шәырқәа рҽаҩра атәы

"Абыржәы хымш-ԥшьымш раԥхьа ауп амандарина аҽаҩра аингалара ианалага, иҟалап ҩышәҟа тонна ҿырххьазар. Сынтәа аҽаҩра хар амам араион аҟны, ҵыԥх аасҭа еиӷьуп. Ауаа изхәышәтәыз рмандарина цқьоуп, иҩежьуп. Нхыҵ-Кавказынтә машьынала иаалоит, амандарина змоу ирацәажәаны иргоит. Иҟоуп анхацәа рҟны рхаҭа иҿыхны ианыргогьы. Қьырала игоу асовнхарақәагьы ирымоуп дара раахәаҩцәа. Ишыздыруа ала амандарина ҿызхуа хԥа-ԥшьба мааҭ рзыршәоит кьылак азы", - иҳәеит Бигәаа.

Иара иажәақәа рыла, араион аҟны сынтәа аҭагылазаашьа ҵыԥх аасҭа еиӷьуп амармалташьтә пты аганахьала. Араион аҟны 350 кьыла инарзынаԥшуа апты еизганы ирбылхьеит. Ақыҭанхамҩа аминистрра анхацәа кьылак еизырго апты азы 1000 мааҭ рзыршәоит.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0