Ахада иалхрақәа рҽырзыҟаҵара аплан

33
(ирҿыцуп 17:52 16.01.2020)
Аԥсны Алхратә комиссиа хада ажьырныҳәа 15 рзы ишьақәнарӷәӷәеит ахада иеиҭалхрақәа рымҩаԥгара аҽазыҟаҵаразы амзартә план.
АКХ алхранӡатәи аусмҩаԥгатәқәа рплан
Леон Гәниа

Аԥшьгаратә гәыԥқәеи апартиақәеи рҭаҩреи акандидатцәа рықәыргылареи ҟалоит ажьырныҳәа 22 инаркны жәабран 11-нӡа.

Ахадарахьы акандидатцәа рҭаҩра ҟалоит адокументқәа аналарҵаз инаркны жәамш ирҭагӡаны, аха алхрақәа рыҽнынӡа 30 мшы шагу иахымгакәа, даҽакала иуҳәозар жәабран 21-нӡа.

Алхыҩцәа рсиақәа цәырыргоит алхрақәа жәамш шрыгу (хәажәкыра 12 инаркны). Убри аамҭазы абжьыҭара аамҭеи аҭыԥи алхыҩцәа ирыларҳәоит.

Алхырҭатә ҭыԥқәа ркомиссиақәа алхратә биуллетенқәа рзыршоит хәажәкыра 20, 21 рзы.

Ахада иеиҭалхрақәа рааны абжьыҭара ҟалоит хәажәкыра 22 асааҭ 08:00 - 20:00 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

33
Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Иҭацәыз аҭыԥқәа рахь: Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа

86
Ԥхынгәы 12 рзы имҩаԥгахоит Аԥсны Жәлар Реизараҟны иҭацәыз адепутаттә ҭыԥқәа рахь алхрақәа. Азакәанԥҵаратә мчраҿы амандатқәа ԥшьба ҭацәуп.

Аԥсны алхратә комиссиа хада ԥхынгәы 12 аҽны иҭацәыз адепутаттә ҭыԥқәа рахь алхрақәа рымҩаԥгара ҿҳәарас ишьақәнаргылеит.

Азакәанԥҵаратә мчраҿы амандатқәа ԥшьба ҭацәуп, атәыла ахада Аслан Бжьаниа, аԥыза-министр Александр Анқәаб, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар, Гагра араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Иури Хагәышь рҭыԥқәа.

Лаҵара 4 рзы дара зегьы рнапынҵақәа аанрыжьит.

Аԥсны Апарламент адепутатс дҟалар илшоит дарбанызаалак 25 шықәса ирҭысхьоу,  алхратә зин змоу атәылауаҩ. Депутатс иҟалар ҟалом зус рыӡбахьоу, аҩыжәреи, арыҩшьыгақәеи зыҽрыдызцало ҳәа ишьоу, аԥсихикатә шьақәҟьара змоу. Абжьыҭара азин ырмоуп 18 шықәса ирҭысхьоу атәылауаа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

86

Еидырҵаз, еиҭаркыз: Аԥсны аиҳабыра реилазаашьа ҿыц

113
(ирҿыцуп 17:07 29.04.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иусдҵа инақәыршәаны, Аԥсны 14 министрра ҟалоит 12 рҭыԥан, Аҳәынҭқарратә еилакқәа ааба, Аҳәынҭусбарҭақәагьы ааба.

Ахада иусдҵаҿы иаҳәоит еиҭаркуа ацентртә усбарҭақәа рнапынҵақәа шынарыгӡо аиҿкаара-штаттә уснагӡатәқәа мҩаԥысуанаҵы. Аминистрцәа реилазаара анапы ианҵоуп адокумент инақәыршәаны анорматив-зинтә актқәа еиҿкаазарц.

Аусдҵа амчра аиуеит анапы анаҵаҩха инаркны 2020 шықәса ԥхынҷкәын 31 рҟынӡа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

113

Аҳәынҭқарратә харадҵара Артур Анқәаб жәашықәса аҭакра иқәҵатәуп аҳәеит

2
(ирҿыцуп 14:47 06.06.2020)
2019 шықәсазтәи Аԥсны ахада иалхрақәа раан кандидатс иқәгылаз Артур Анқәаб ауаҩы имҵарсреи уи иоушьҭразы аԥара рацәа риҭарц мчыла идцалареи харас идырҵоит.

АҞӘА, рашәара 6 - Sputnik. Аӡбарҭатә напхгара апрокурор Асида Қәачахьиаԥҳа зхаҿала даарԥшу аҳәынҭқарратә харадҵара Артур Анқәаб хьырхәрас иқәнаҵоит иҟаиҵаз ацәгьоурақәа ааизакны рзы 10 шықәса иџьбароу ҭакрала ихигаразы. Абри атәы аанацҳауеит Аҟәа ақалақьтә ӡбарҭа асаит.

Артур Анқәаб харас идырҵоит Армен Григориан имҵарсра. Ашьаусҭҵаара ишаҳәо ала, уи дырӷьычит абҵара 24, 2019 шықәсазы Аҟәа ақалақь аҿы, шасыс дызгаз иара иоушьҭразы "аԥара рацәаны ириҭарц мчыла дадырцалон". Ирӷьычыз ауаҩы дыԥшаан ԥхынҷкәын 1 азы Гәдоуҭа араион ақыҭақәа руак аҟны.

Аӡбарҭа ыиасит аганқәа реимак-еиҿак ахь, рашәара 5 рзы аилатәаратә уадахь аилацәажәаразы иҩналеит. Зус рыӡбо ихьчаҩцәа уи ихара шьақәзырӷәӷәо зыршаҳаҭуа ыҟам, Анқәаб ихы дақәиҭтәтәуп рҳәоит.

Ари ашьаус ала аӡбара ҟарҵоит рашәара 23 асааҭ 12:00 рзы Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбаратә еилатәарақәа руадаҿы.

Артур Анқәаб 2019 шықәсазтәи Аԥсны ахада иалхрақәа раан кандидатс дықәгылан. Абжьыҭара актәи атур алҵшәақәа рыла, Анқәаб иоуит 1,6% алхыҩцәа рбыжьқәа рахьтә, убри ала аҩбатәи атур ахь дзымнеит.

2017 шықәсазы Анқәаб азинхьчаратә усбарҭақәа ишьҭан ауаҩы игәабзиара ааха ӷәӷәа аҭареи абџьар изакәанымкәа аҵәахреи рзы. Уи ахҭыс ҟалеит нанҳәа 9, 2016 шықәсазы Гагра ақалақь аҟны, усҟан Аԥсны атәылауаа Анри Аргәыни Артур Анқәаби, амцабџьар ала ахаҵа ишьапы иеихсны дырхәит, аҭыԥ аҟынтәи ибналеит.

2018 шықәсазы Анқәаб аӡбарҭа ахара иднаҵеит ахәҭаҷ 107 "деицрашәаны ихы инапаҿы изаамгакәа ауаҩы игәабзиара ааха ӷәӷәеи абжьаратә аахеи рыҭара" инақәыршәаны, убри азы иара иқәҵан ҩышықәса анхара аколониаҿы ихигарц. Убри ашықәсазы амнистиа даҵанакын, доурышьҭит.

Иазгәаҭоуп Артур Анқәаб акгьы ихарам ҳәа ишыԥхьаӡоу уи ихара аӡбарҭа ишьақәырӷәӷәаны азакәантә мчра аиуаанӡа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2