Еидырҵаз, еиҭаркыз: Аԥсны аиҳабыра реилазаашьа ҿыц

126
(ирҿыцуп 17:07 29.04.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иусдҵа инақәыршәаны, Аԥсны 14 министрра ҟалоит 12 рҭыԥан, Аҳәынҭқарратә еилакқәа ааба, Аҳәынҭусбарҭақәагьы ааба.

Ахада иусдҵаҿы иаҳәоит еиҭаркуа ацентртә усбарҭақәа рнапынҵақәа шынарыгӡо аиҿкаара-штаттә уснагӡатәқәа мҩаԥысуанаҵы. Аминистрцәа реилазаара анапы ианҵоуп адокумент инақәыршәаны анорматив-зинтә актқәа еиҿкаазарц.

Аусдҵа амчра аиуеит анапы анаҵаҩха инаркны 2020 шықәса ԥхынҷкәын 31 рҟынӡа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

126

Аԥсшьареи аныҳәатә мшқәеи Аԥсны: 2021 шықәсазтәи амзар

6
(ирҿыцуп 10:49 29.11.2020)
Аԥсны аминистрцәа реилазаара абҵара 25 рзы реилатәараҿы 2021 шықәсазтәи амзар шьақәнарӷәӷәеит. Уи инақәыршәаны 2021 шықәса рзы Аԥсны 119 ԥсшьарамши 246 усуратә мши ҟалоит.
© Sputnik Леон Гәниа

Аныҳәамшқәеи аԥсшьарамшқәеи реиқәшәараан аԥсшьарамшқәа ииагахоит:

 • Ажьырныҳәа 2 (асабша) - ажьырныҳәа 4 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 1 (асабша) - лаҵара 3 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 9 (амҽыша) – лаҵара 10 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 23 (амҽыша) – лаҵара 24 (ашәахьа) ахь
 • Нанҳәа 28 (асабша) - нанҳәа 30 (ашәахьа) ахь.

Аныҳәамшқәеи аусутә мшқәеи ирманшәаланы ахархәаразы аҩаша, ажьырныҳәа 5 ииагоуп асабша, ажьырныҳәа 16 рахь.

Амшаԥымш амҽыша, лаҵара 2 иахьақәшәо азы  аҩаша, лаҵара 4 усуратә мшымкәа ишьоуп.

Аныҳәатә ԥсарамшқәа рахь иара убас иаҵанакуеит – Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш ныҳәа март 8, Аиааира ДУ амш мшаԥы 9, Симон Кантәи имш ныҳәа – мшаԥы 23, Аԥсны азхаҵара амш – нанҳәа 26, Аиааира амш –цәыббра 30 амҽыша иахьақәшәо аҟнытә,  жьҭаара 1-ԥсшьарамшуп. Абҵара 26 – Аԥсны Аконституциа амш- убасгьы ԥсшьарамшуп.

Аныҳәатә, аха усуратә мшны Аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит: Амедицинатә усзуҩ имш, Аргылаҩцәа рымш, Асовет мчра ашьақәыргылара амш – хәажәкыра 4. Иара убас аныхәатә мшқәа рахь иаҵанакуеит – мшаԥы 14 Аԥсны аҳазалхратә усзуҩцәа рзаанаҭтә мшы, ԥхынгәы 23- Абираҟ амш, нанҳәа 15- Хатәгәаԥхарала еибашьра иааз рымш, жьҭаара 11 – Аԥсны Арбџьармчқәа рымш, жьҭаара 30- Аҭҵаарадырра амш.

Агәалашәаратә усуратә мшқәа ҳәа иазгәаҭоуп: Кавказ аибашьра иалаӡыз – мшаԥы 21, Аџьынџьтәылатәи еибашьраан иҭахаз – нанҳәа 14, Аполитикатә репрессиақәа раан иҭархаз ргәаладыршәоит – жьҭаара 30, Иԥшьоу Апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ — ԥхынҷкәын 13, Лаҭа иҭахаз ргәалашәара амш — ԥхынҷкәын 14 рзы.

6

Даҽа ҩымз: COVID-19 аҿагыларазы аԥкра ҿыцқәа

6
(ирҿыцуп 14:56 26.11.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәылаҿы акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы жьҭаара 13 рзы иҟаиҵахьаз адҵа аиҭакрақәа алеигалеит абҵара 25 рзы.
© Sputnik Леон Гәниа

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵеиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара инахахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа.

Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа азин ыҟам:

 • Ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа;
 • Амассатә спорттә, агәмырҿыӷьгатә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа иарку аҭыԥқәа рҿы рымҩаԥгара;
 • Акультуратә усҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттәи ацәыргақәҵатәи залқәа) русура;
 • Афитнес-центрқәа, атренажиортә залқәа, аӡсарҭатәбассеинқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
 • Арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура;
 • Акомпиутортә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа;

Ауааԥсыра ирабжьгоуп ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан ахыхьчаратә хархәагақәа ах рархәара, аԥсрақәеи аԥсхәрақәеи ирылахәу ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рырмаҷра, аныҳәақәа раан акульттә обиектқәа (аҵакырақәа) рҟны ауаа рырмаҷра.

 

6
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Ахәыҷы машәырны хнызқь шықәса зхыҵуаз иуникалу артефакт иԥшааит

3
(ирҿыцуп 15:28 30.11.2020)
Арԥшӡага ԥшь-ҿыгҳарак амоуп, дара зегь хаз-хазы ахьтәы еимхәыццырақәа рыла ишьақәгылоуп, ашәҭ асахьа амоуп.

АҞӘА, абҵара 30 — Sputnik. Жә-шықәса зхыҵуа Биниамин Милт Иерусалим, Храмоваиа гора ҳәа иахьашьҭоу аҭыԥ аҿы ахьтәы еимхәыцыра ибеит. Аимхәыццыра ақәра х-нызқьшықәса рҟынӡа ыҟоуп ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, Temple Mount Sifting Project асаит адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Арԥшӡага ԥшь-ҿыгҳарак амоуп, дара зегь хаз-хазы ахьтәы еимхәыццырақәа рыла ишьақәгылоуп, ашәҭ асахьа амоуп. Убри аан дара рҭагылазаашьа бзианы иҟоуп. Аԥшаах здырбаз археолог аԥхьаҵәҟьа ҳаамҭазтәи рыԥшӡагаз џьишьеит.

Нас еилкаахеит аимхәыццырақәа Актәи абааш аамҭа (Соломон ибааш, ҳера ҟалаанӡа 950 - 586 шш. — аред.) иатәуп ҳәа.

Аҵарауаа ирҳәеит асеиԥш иҟоу амаҭәарқәа шамахамзар ишуԥыхьамшәо.

3