Уахыки-ҽнаки рыла ҩынтә: алашара арцәара иркьаҿу аграфик

29
(ирҿыцуп 18:51 20.11.2020)
Аԥсны иахьаҵанакуа афымцалашара арцәара аграфик дыркьаҿуеит 2020 шықәса абҵара 21 инаркны.
Аԥсны афымцалашара арцәара аграфик ҿыц (абҵара 21 инаркны)

Уи инақәыршәаны афымцалашара дырцәалоит уахыки-ҽнаки рыла ҩынтә ҩба-ҩба сааҭ. Уаанӡа Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагеит абҵара 15 инаркны. Усҟан
алашара дырцәалон уахыки-ҽнаки рыла хынтә.

Аграфик ҿыц инақәыршәаны афымцарцәара аамҭа:

Аҟәеи Аҟәа араиони мраҭашәаратәи рыхәҭа, Гәдоуҭа араион мрагыларатәи ахәҭа, Очамчыреи Тҟәарчали рраионқәа, Бзыԥҭа аҳабла - асааҭ 08.00 - 10.00, 17.00 - 19.00 рзы.

Аҟәа агәи мрагыларатәи ахәҭеи, Аҟәа араион мрагыларатәи ахәҭа, Гәдоуҭа араион мраҭашәаратәи ахәҭа, Алаҳаӡы ақыҭа, Гәылрыԥшь араион - асааҭ 10.00 - 12.00, 19.00 - 21.00 рзы.

Гагра араион, Пицунда, Гал араион, Аҟәа агәы ахәҭак - асааҭ 12.00 - 14.00, 21.00 - 23.00 рзы.

29

Аԥсшьареи аныҳәатә мшқәеи Аԥсны: 2021 шықәсазтәи амзар

9
(ирҿыцуп 10:49 29.11.2020)
Аԥсны аминистрцәа реилазаара абҵара 25 рзы реилатәараҿы 2021 шықәсазтәи амзар шьақәнарӷәӷәеит. Уи инақәыршәаны 2021 шықәса рзы Аԥсны 119 ԥсшьарамши 246 усуратә мши ҟалоит.
© Sputnik Леон Гәниа

Аныҳәамшқәеи аԥсшьарамшқәеи реиқәшәараан аԥсшьарамшқәа ииагахоит:

 • Ажьырныҳәа 2 (асабша) - ажьырныҳәа 4 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 1 (асабша) - лаҵара 3 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 9 (амҽыша) – лаҵара 10 (ашәахьа) ахь
 • Лаҵара 23 (амҽыша) – лаҵара 24 (ашәахьа) ахь
 • Нанҳәа 28 (асабша) - нанҳәа 30 (ашәахьа) ахь.

Аныҳәамшқәеи аусутә мшқәеи ирманшәаланы ахархәаразы аҩаша, ажьырныҳәа 5 ииагоуп асабша, ажьырныҳәа 16 рахь.

Амшаԥымш амҽыша, лаҵара 2 иахьақәшәо азы  аҩаша, лаҵара 4 усуратә мшымкәа ишьоуп.

Аныҳәатә ԥсарамшқәа рахь иара убас иаҵанакуеит – Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш ныҳәа март 8, Аиааира ДУ амш мшаԥы 9, Симон Кантәи имш ныҳәа – мшаԥы 23, Аԥсны азхаҵара амш – нанҳәа 26, Аиааира амш –цәыббра 30 амҽыша иахьақәшәо аҟнытә,  жьҭаара 1-ԥсшьарамшуп. Абҵара 26 – Аԥсны Аконституциа амш- убасгьы ԥсшьарамшуп.

Аныҳәатә, аха усуратә мшны Аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит: Амедицинатә усзуҩ имш, Аргылаҩцәа рымш, Асовет мчра ашьақәыргылара амш – хәажәкыра 4. Иара убас аныхәатә мшқәа рахь иаҵанакуеит – мшаԥы 14 Аԥсны аҳазалхратә усзуҩцәа рзаанаҭтә мшы, ԥхынгәы 23- Абираҟ амш, нанҳәа 15- Хатәгәаԥхарала еибашьра иааз рымш, жьҭаара 11 – Аԥсны Арбџьармчқәа рымш, жьҭаара 30- Аҭҵаарадырра амш.

Агәалашәаратә усуратә мшқәа ҳәа иазгәаҭоуп: Кавказ аибашьра иалаӡыз – мшаԥы 21, Аџьынџьтәылатәи еибашьраан иҭахаз – нанҳәа 14, Аполитикатә репрессиақәа раан иҭархаз ргәаладыршәоит – жьҭаара 30, Иԥшьоу Апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ — ԥхынҷкәын 13, Лаҭа иҭахаз ргәалашәара амш — ԥхынҷкәын 14 рзы.

9

Даҽа ҩымз: COVID-19 аҿагыларазы аԥкра ҿыцқәа

7
(ирҿыцуп 14:56 26.11.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәылаҿы акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы жьҭаара 13 рзы иҟаиҵахьаз адҵа аиҭакрақәа алеигалеит абҵара 25 рзы.
© Sputnik Леон Гәниа

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵеиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара инахахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа.

Аусдҵа ҿыц инақәыршәаны ареспубликаҿы 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 рҟынӡа азин ыҟам:

 • Ашколқәраҟынӡатәии азеиԥшҵаратәи еиҿкаарақәа русура урҭ реиҿкаара-зинтә формеи рхатәтәратә формеи ирыхьмырԥшыкәа;
 • Амассатә спорттә, агәмырҿыӷьгатә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа иарку аҭыԥқәа рҿы рымҩаԥгара;
 • Акультуратә усҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттәи ацәыргақәҵатәи залқәа) русура;
 • Афитнес-центрқәа, атренажиортә залқәа, аӡсарҭатәбассеинқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
 • Арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура;
 • Акомпиутортә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа;

Ауааԥсыра ирабжьгоуп ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан ахыхьчаратә хархәагақәа ах рархәара, аԥсрақәеи аԥсхәрақәеи ирылахәу ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рырмаҷра, аныҳәақәа раан акульттә обиектқәа (аҵакырақәа) рҟны ауаа рырмаҷра.

 

7
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Азербаиџьан Ҟарабах иҭахаз рхыԥхьаӡара иалацәажәеит

4
(ирҿыцуп 15:52 03.12.2020)
Аимак аганқәа изныкымкәа рҽазыршәеит аинышәара аха хра зауз абҵара 10 азтәи х-ганктәи аиқәшаҳаҭра акәхеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 3– Sputnik. Азербаиџьан Атәылахьчара аминистрра ирыланаҳәеит Ҟарабах ишҭахаз 2783-ҩык аррамаҵзурауаа, шәҩык инарзынаԥшуа хабарда  ишыбжьаӡу. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахеит 2783-ҩык аруаа. 103-ҩык рхаҭара шьақәыргылоуп ДНК анализ ала. Шәҩык инарзынаԥшуа хабарда ибжьаӡит. Урҭ ахьыҟоу ашьақәыргыларазы аусурақәа мҩаԥысуеит. Иахьатәи аамҭазы 1245-ҩык аррамаҵзурауаа ахәышәтәра иахысуеит", - аҳәоит аусбарҭа адырраҭараҿы.

Ашьха Ҟарабах аҭагылазаашьа аҽарыцәгьеит цәыббра 27 рзы. Бџьаршьҭыхрыла аиҿагылара аанкыларазы аҽазышәарақәа ҟаҵан.

Убас, Урыстәыла, Азербаиџьан, Ермантәыла рхадацәа Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашиниан абҵара 10 рзы рнапы аҵарҩит Ашьха Ҟарабах аибашьра аанкыларазы аицҳәамҭа. Уи инақәыршәаны Ермантәылеи Азербаиџьани иааныркылаз аҭыԥқәа рҿы иаангылоит, Бақәа анапаҵаҟахь ииасуеит Кельбаџьартәи, Лачатәи, Агдамтәи араионқәа, атҟәацәа еимырдоит.

Ҟарабахи Ермантәылеи еимаздо Лачатәи акоридор аҿы аурыс ҭынчреиҿкааҩцәа гылоит.

Азербаиџьан аиқәшаҳаҭра Ермантәыла  акапитулиациа ауп ҳәа ахырҳәааит. Атәыла ахада Ильхам Алиев  иазгәеиҭеит адокумент атәылаз феидара шамоу.  Ермантәыла аԥыза-министр Никол Пашиниан  иҳәеит  аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра акырӡа ишицәыцәгьаз. Абри ашьҭахь Ермантәыла аҿагыларатә акциақәа мҩаԥысуан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4