Аԥҳәыс бырг алҩа дахәаҽит Очамчыра ахатә ҩнаҟны амцакра иҟалаз иахҟьаны

28
(ирҿыцуп 15:18 12.09.2021)
Асабша ахәылбыҽха Очамчыратәи амцарцәаҩцәа адырра роуит Март 4 амҩала ахатә ҩны алҩа ахылҵуеит ҳәа.

АҞӘА, цәыббра 12 - Sputnik. Ахатә ҩны амца акит Очамчыра, Март 4 амҩала, ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра. Аҩны алҩа ахылдды ицон амцарцәаҩцәа адырра роуны аҭыԥ аҿы ианааи.

Амцакра амҽхак рацәак идумызт, уи ырцәаны алҩа андәылрыжь ашьҭахь амцарцәаҩцәа ирбеит аҩны иҩнахаз аԥҳәыс бырг лыԥсҭазаара далҵны дшыҟаз. Лара 79 шықәса дырҭагылан.

Амцакра ахьыҟалаз аҩны

Заатәи адыррақәа рыла, амцакра зыхҟьаз ирцәамыз аҭаҭын ахыблаах акәзар ауеит. Аус ҭҵаахоит амзызқәа рышьақәыргыларазы.

 

28

Аԥсны даҽа 88-ҩык акоронавирус рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

4
Аепидемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 27353-ҩык рҟынӡа инаӡеит, ргәы бзиахеит 22404-ҩык ауааԥсыра, рыԥсҭазаара иалҵит 413-ҩык.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 азы атестқәа арҭеит 370-ҩык Аԥсны ауааԥсыра, урҭ рахьтә 88-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит.

Урыстәылатәи арратә госпиталь аҟны акоронавирус злаз ҩыџьа апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит: 1958 шықәсазы ииз ахаҵеи 1936 шықәсазы ииз аԥҳәыси. 

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 42-а, рҭагылазаашьа бааԥсуп ааҩык, ибжьаратәуп - 28-ҩык. Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 28-ҩык, урҭ рахьтә ааҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 9-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, урҭ рахьтә хҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 8-ҩык апациентцәа. Аҟәа иҟоу амобилтә госпиталь аҿы - 64-ҩык апациентцәа, жәаҩык рҭагылазаашьа хьанҭоуп.

Аоперативтә штаб аҳәара ҟанаҵоит ауааԥсыра аҿкы рхы ацәырхьчаларц.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Путин Аҳәынҭқарратә Дума ҿыц аҿаԥхьа ӡбатәыс иқәгылоу азҵаарақәа рыӡбахә иҳәеит

3
(ирҿыцуп 20:08 25.09.2021)
Урыстәылатәи Афедерациа ахада Владимир Путин аилацәажәара мҩаԥигеит Аҳәынҭқарратә Думахь иалырхыз аполитикатә партиқәа рнапхгаҩцәа алархәны, аусураҟны ақәҿиарақәа рзеиӷьеишьеит, абжьгарақәа риҭеит.

АҞӘА, цәыббра 25 - Sputnik. Урыстәылатәи Афедерациа ахада Владимир Путин Аҳәынҭқарратә Дума ааԥхьара ҿыц адепутатцәа рҿаԥхьа нагӡатәыс иҟоу адҵақәа рыӡбахә иҳәеит, абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Урҭ рыбжьара:

  • аӷарра армаҷӡара
  • заагарҭа маҷу аҭаацәарақәа рынхашьа, рыҿиара, рҵара, рыкрыфара аиӷьтәра
  • ҳаамҭа иақәшәо аҵараиуреи агәабзиарахьчареи рыҩаӡара аҳаракреи изҭаху иоуртә аҟаҵареи
  • аекономика аструктураҟны ицо аиҭакрақәа рыцҵара атехнологиа ҳаракқәа рхархәарала. 

Аҳәынҭдумахь инеиз апартиақәа рхаҭарнакцәа рԥылараан атәыла ахада ааԥхьара риҭеит алхрақәа рыламҭалаз алхыҩцәа иҟаҳҵоит ҳәа агәра иддыргоз нарыгӡаларц.

Цәыббра 17-19 рзы имҩаԥысыз алхрақәа рылҵшәақәа рыла, ҵаҟатәи апалата иақәшәеит хә-партиак: "Иаку Урыстәыла", КПРФ, "Ииашоу Урыстәыла - Аиаша иадгылоу", ЛДПР, "Ауаа ҿыцқәа".

"1999 шықәсазы имҩаԥысыз алхрақәа рышьҭахь раԥхьаӡа акәны Адумаҿы ԥшь-фракциак иреиҳаны иҟалоит, ари иаанаго алхрақәа демократиала имҩаԥысит, ҳтәылаҿы адемократиа ҿиоит, уи иаанагоит еиуеиԥшым аполитикатә мчқәа рхы аадырԥшыр рылшоит ҳәа", - азгәеиҭеит Путин.

Иара инаҵшьны иҳәеит алхрақәа иаартны, азакәан инақәыршәаны имҩаԥысит ҳәа.

3