Ашықәс ҿыц азтәи аԥсшьараз иалырхуа ахырхарҭақәа ираԥхьагылоуп Гәыбаадәы

8
(ирҿыцуп 09:39 13.09.2021)
Атуроператорцәа Шәачатәи ашьхатә кластер ахәԥсақәа шьақәдыргылахьеит. Заанаҵы атур аҿаҵара алшоит 30% ахә ларҟәны.

АҞӘА, цәыббра 13 - Sputnik. Урыстәылатәи атуристцәа макьана Ашықәс ҿыц атурқәа активла иаархәом, аха иаархәо рҟынтәи еиҳа аԥыжәара рымоуп Гәыбаа адәы, Ахьтәы мацәаз атур, Санкт-Петербург ҳәа аанацҳауеит  РИА Новости.

41% атуристцәа  урыстәылатәи акурортқәа рҿы  аныҳәа ахыгара ргәазыҳәоит ҳәа рҳәоит Level.Travel адыррақәа.

"Убри аан аныҳәатә турқәа рчек бжьаратәла 28 000 мааҭ иҟоуп» ҳәа рҳәоит апутиовкақәа заанаҵы рҿаҵаразы  амаҵзура Level.Travel.
Атуроператор "Дельфин" адиректор хада Сергеи Ромашкин иажәақәа рыла  Гәыбаа адәы аҭаххара коронавирустә ԥкырақәа ирыдҳәалахоит.

"Уахь анеира алаҵаҟаҵара иадҳәалоуп. Иахьазы атәылаҿы алаҵа ҟарҵахьеит 140 миллионҩык рҟынтәи 40 миллионҩык. Аԥкрақәа ахырымхыр, Ҟәбанҟа иаауа рхыԥхьаӡара рацәахом",- ҳәа иҳәеит иара.

Атуроператор "Интурист" апресс-маҵзураҿы ирҳәеит  аныҟәаҩцәа заанаҵтәи аҿаҵарақәа ишрылагаз. Атуроператорцәа Шәачатәи ашьхатә кластер ахәԥсақәа шьақәдыргылахьеит. Заанаҵы атур аҿаҵара алшоит 30% ахә ларҟәны.

8
Cоревнования по парашютному спорту открылись в Абхазии

Аԥсны иаатит апарашиуттә спорт азы аицлабрақәа

13
(ирҿыцуп 20:30 18.09.2021)
Апарашиуттә спорт азы Асовет Еидгыла аветеранцәеи, аибашьратә хҭысқәа рветеранцәеи, Урыстәыла аҳаиртә парашиутистцәеи рыбжьара ҩажәи хԥантәуп аицлабрақәа мҩаԥысуеижьҭеи.

АҞӘА, цәыббра 18 - Sputnik, Наала Гәымԥҳа. Бабышьра аҳаир баӷәазаҿ асабша цәыббра 18 рзы иаатыит жәларбжьаратәи апарашиуттә спорт азы аицлабрақәа.

Аицлабра иалахәыз гхада зықьметра ажәҩан аҟынтәи адгьыл аҟны ииашаны итәар акәын.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны иаатит апарашиуттә спорт азы аицлабрақәа
"Иахьатәи аицлабрақәа ирылаҳәуп 50-ҩык инарзынаԥшуа Урыстәыла, Белоруссиа, Казахстан рҟынтәи апарашутистцәа.  Молдавиантә асасцәа ҳарзыԥшын, аха апандемиа иахҟьаны изымааит", - иҳәеит аӡбаҩ хада Анатоли Сырныч.

Цәыббра 21 рзы Аҟәа ақалақь Аиааира ашҭаҿ имҩаԥгахоит ачемпионат ахыркәшара.

"Афинал аҟны иқәгылоит зегь иреиӷьхо апарашиутистцәа. Зынӡа х-хәҭакны еихшахоит. Амшқәа бзиахар аԥара азгәаҭоуп Тҟәарчал", - ҳәа азгәеиҭеит аӡбаҩ хада.

Сынтәа ари аицлабра раԥхьаӡа акәны рхы аладырхәуеит Аԥсны еиҿкаау акоманда, уи ӡырнагоит ҩышықәса раԥхьа еиҿкааз аекстремалтә клуб "Skycom”

"Хәҩык рыла ишьақәгылоу Аԥснытәи акоманда еиҿаҳкааит сынтәа раԥхьаӡакәны", - ҳәа азгәеиҭоит аклуб анапхгаҩы Адреи Орлов.
Аԥснытәи акоманда акапитан Светлана Илина илҳәеит, ачемпионат аҟны Аԥсны раԥхьаӡакәны ишалахәхо, убри аҟнытә рҭакԥхықәрагь шыҳараку. Аспортсменцәа рақәзар ирылшо зегь шыҟарҵо алҵшәа бзиақәа аарԥшразы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны иаатит апарашиуттә спорт азы аицлабрақәа

Аицлабыҩцәа рыбжьара раԥхьатәи алҵшәа бзиа аалырԥшит "Сибирь" акоманда алахәыла Елена Тарасова.
"Сара 1985 шықәса раахыс апарашиуттә спорт сҽазыҟасҵоит. Аԥсныҟа есышықәса саауеит, аицлабрақәа зегьы срылахәуп. Иахьа амш бзиа иаҳнаҭеит алшара ҳхы бзианы аарԥшра", -ҳәа лҳәоит лара.

Аицлабра актәи амш азы акомандақәа зегьы хәынтә-хәынтә зықьметра иԥароуп.

13

Аԥсны урыстәылауаа абҵарамзазтәи аԥсшьарамшқәа рзы иалырхуа аҭыԥқәа ирхыԥхьаӡалоуп

12
(ирҿыцуп 17:52 18.09.2021)
Абҵарамзазтәи аԥсшьарамшқәа рзы атуристцәа иалырхуа аамҭакьаҿла иахьыԥыруа ҭыԥқәоуп Ҭырқәтәыла, Урыстәыла, Венгриа, Аԥсны, ЕАЕ.

АҞӘА, цәыббра 18 - Sputnik. Урыстәылауаа абҵарамзазтәи рыԥсшьарамшқәа рхыгара ргәы иҭоуп Аԥсны, Ҭырқәтәыла ЕАЕ, Мысра мамзаргьы Урыстәыла аҩнуҵаҟа. Аха макьана  заанаҵтәи аҿаҵарақәа ирыламгаӡацт ҳәа рыҩуеит РИА Новости атурусбарҭақәа рхаҭарнакцәа шьаҭас иҟаҵаны.

 Anex Tour аҟны ишазгәарҭаз ала, абҵарамзазтәи аныҳәатә ԥсшьарамшқәа рзы атуристцәа иалырхуа ҭыԥқәоуп аамҭакьаҿла иахьыԥыруа Ҭырқәтәыла, Урыстәыла, Венгриа, Аԥсны ЕАЕ.

Аԥсны ԥшьаха-ԥшьымш 3* змоу асасирҭақәа рыҟны рыхәқәа 48 нызықь мааҭ инадыркны иаԥсоуп. 

Абҵара 4 инаркны Ҭырқәтәыла ҩыџьа ԥшьаха-ԥшьымш 5* змоу асасирҭақәа рҿы зегьы уахь иналаҵаны (рыкрыфара, рымҩа) 44 нызқь мааҭ инаркны. Мысра - 104 нызқь мааҭ инаркны. ЕОЕ - 105 нызқь мааҭ. Венгриа 3* змоу асасирҭаҿы ԥшьаха иаԥсоуп 117 нызқь инаркны.

Level.Travel апресс-маҵзураҿы иазгәарҭеит, абҵарамзазтәи аныҳәатә ԥсшьарамшқәа рзы аԥсшьара ицар зҭаху рхыԥхьаӡара акыр ишеиҳау 2019 шықәа иаҿурԥшозар.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Аԥсны амшынеиқәа иаԥну аԥсшьарҭаҭыԥқәа ӡегь раасҭа ахә ахьымариоу ҳәа  иалыркааит
12