Аиахт-клуб "Амра" аҟны аус ауеит аԥратә школ

30
(ирҿыцуп 13:18 15.08.2016)
 • Парусный спорт
Зны-зынла, атәыла агеографиатә ҭагылазаашьа иалнакаауеит иара ауааԥсыра спорт хкыс иалырхуа.

Аԥсны – аԥратә спорт азы ишоушәоуп ишыҟоу. Асубтропикатә климат, иҟәандоу амшын, Аԥсны аҟәара иқәсуа аԥша гәазырҳага – арҭ зегьы аԥра аныҟәцаҩцәа арахь иадрыԥхьалоит.

Аҟәатәи аԥратә школ аҟны аҽазыҟаҵарақәа ирхыслар рылшоит фы-шықәса инаркны жәиԥшь-шыҟәса рҟынӡа зхыҵуа ахәыҷқәа.

Аԥратә школ аҟны азыҟаҵарақәа ирхысуа ахәыҷқәа амра, амшын, аҳауа цқьа, аԥша ҟәанда агәеизҳара рырҭоит.

30
 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Асубтропикатә климат, иҟәандоу амшын, Аԥсны аҟәара иқәсуа аԥша гәазырҳага – арҭ зегьы аԥра аныҟәцаҩцәа арахь иадрыԥхьалоит ашықәс аамҭақәа зегьы рзы.

  Афото аҟны: Аҟәатәи абухҭаҟны "Оптимист" акласс иаҵанакуа аԥрақәа

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Зураб Аҳәба ихьӡ зху аиахт-клуб аҟны иеиҿкаау аԥратә школ ахь ирыдыркылоит фы-шықәса инаркны жәиԥшь-шыҟәса рҟынӡа зхыҵуа ахәыҷқәа.

  Афото аҟны: 50-шықәса инарзынаԥшуа аԥратә спорт знапы алаку атренер хада Константин Стратилов.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аԥратә школ аҟны азыҟаҵарақәа ирылагоит аԥрақәа амшын рхылара азырхиарала

  Афото аҟны: Аа-шықәса зхыҵуа Елизавета Жьиԥҳа, аԥратә школ аҵаҩы

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Раԥхьаӡа иргыланы апсҟы ақәыргылара аҭахыуп.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аԥратә спорт ауаҩы имаха-ашьаха адагьы иҟазшьагьы аӡрыжәуеит.

  Афото аҟны: быжь-шықәса зхыҵуа Гьаргь Битиев амызгәыҭи аԥреи аиахта иақәиргыларц иазирхиоит.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аԥреи амазгәыҭи рықәыргылара аиахта амшын ахылараз зегь реиҳа аҵакы амоуп, убри азы уи аӡә имацара иакәымкәа ԥыҭҩык еицыҟарҵозар еиӷьуп.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Апарусттә школ аҵаҩцәа аиахта амшын ахылара иаздырхиоит.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аиахта аназдырхиа ашьҭахь амшын ихырҵоит.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Абар ҩы-шықәсоуп Елизавета Жьиԥҳа аԥратә школ аҟны азыҟаҵарақәа дырхысуеит, ес-ӡынра аԥхынтәи амшқәа дырзыԥшуп.

  Афото аҟны: аа-шықәса зхыҵуа аԥратә школ аҵаҩы Елизавета Жьиԥҳа

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аԥратә спорт азырхоуп ахәыҷы аԥхынтәи амшқәа ихырҳаганы ихигарц.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  "Аҧра ацныҟәара иунаҭо рацәоуп - амра ахаареи амшын аҳауа зҩыдеи рынахыс, уи ахәыҷқәа аӡаҿы ииашаны ахымҩаҧгашьа днарҵоит", - ҳәа азгәеиҭеит аҧратә школ азыҟаҵаҩ Константин Стратилов.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аԥратә школ ахәыҷқәа ршәарҭадара еиқәдыршәоит Аԥсны АҶА аусзуҩцәеи Аԥсны иҟоу Урыстәыла АШәМ Аҳәаахьшьцәа ргәыԥ аусзуҩцәеи.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Аԥратә спорт бзиа избо адуцәа ирылшоит "470" акласс иаҵанакуа аиахтақәа рыла амшын ахылара.

 • Парусный спорт
  © Sputnik Илона Хварцкия

  Цәыббра мзазы аԥхынтәи асезон алкаақәа рыла аԥратә школ аҵаҩцәа рхы аладырхәуеит ҭагалантәи арегата, иазықәԥоит аиахт-клуб "Амра" ашьаҭаркҩы Зураб Аҳәба ихраҿа.