Ашьаҵаӡахра иазҟазоу имаӡа

22
(ирҿыцуп 16:21 30.08.2016)
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
Ашот Екшиан шьаҵаӡахҩыс аус иуеит 22 шықәса инарзынаԥшуа. Иара иажәақәа рыла изанааҭ иахьазы даара иаҭахны иҟоуп.

Аҟәа ирацәоуп ашьаҵеимаа ахьырӡахуеи аремонт ахьазыруеи аҭыԥқәа. Уа аус зуагьы иазгәарҭоит рзанааҭ иахьа ахархәара маҷымкәа ишамоу. Урҭ ԥхынгьы ӡынгьы рус ԥкым.

Ирацәоуп зҟазарҭақәа аҩнеихагылақәа рыҵаҟа иҟазҵаз. Урҭ аҩнқәа рҟны инхо уи агәахәара рнаҭоит, избанзар аҩнқәа рподвалқәа еснагь ицқьоуп уи адагьы ианаарҭахха ршьаҵа налбааган аҟаза ирҭоит. Ашот Екшиан иҟазарҭаҿ ҳаннеиз аҭааҩ дизгылан, иааигаз ишьаҵа шыҟаҵатәу далацәажәо.

Ашотгьы изымдыруаз ак иаҳауазшәа дӡырыҩуан. Ҳәарада уҭааҩ ииҳәо, ииҭаху узеилымкаауа ариаҟара шықәса аусура залшомзар акәхап. Уи ус шакәу ааирԥшуан ҳара ҳҟазагьы.

Аибашьра ашьҭахь аҭиҩцәа арахь иаарго иалагеит зынҵыра маҷӡаз ашьаҵеимаа. Ибзиоу ашьаҵатәы аархәартә еиԥш аҭагылазаашьа ахьрымамыз иахҟьаны ауаа уи аархәар ада ԥсыхәа рымамызт, ҳәа азгәеиҭоит Ашот.


22
 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашот Екшиан шьаҵаӡахҩыс аус иуеит 22 шықәса инарзынаԥшуа. Иара иажәақәа рыла изанааҭ иахьазы даара иаҭахны иҟоуп.

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟаза арахәыц ацәеи аимааҵыршьи ирыҵидоит

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аимаа ахыхь аӡахразы аӡахыга машьына ихы иаирхәоит

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӷәӷәахаразы аҟаза ҩынтә-хынтә ҭыԥк иӡахуеит

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашот ихы иаирхәоит арахәыц ԥшшәы рацәа

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашот иҟазарҭа дуум. Ииҭаху зегьы инапаҵаҟа иҟоуп

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусураҿ еиуеиԥшым амыругақәа ихы иаирхәоит

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟаза аремонт азы ашьаҵа алихуеит

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟазарҭаҿы аус зыдулатәу еснагь ирацәоуп

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟаза аимааҵыршьы аус адиулоит

 • Ашьаҵаӡахҩы Ашот Екшиан
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Сааҭқәак згаз аџьа алҵшәа

Атемақәа:
Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла" (20)