Ҩ-сааҭк "Бернарда Альба лыҩнаҿы"

31
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
Аспектакль "Бернарда Альба лыҩны" (Федерико Гарсиа Лорка) апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр асценаҟны аҩаша, мшаԥымза 11 рзы.

 "Бернарда Альба лыҩны" (арежиссиор Мадина Аргәынԥҳа) аусадулара мҩаԥысуан акыр мзы, имҩаԥган 35 репетициа. Апиеса ахаҵа идунеи ахьыҟам, аԥҳәыс илдунеиу пиесоуп.

Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма — Бернарда Альба. Лхаҵа иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь Бернарда Альба илыӡбоит аа-шықәса ашәы ныҟәылгонаҵы лыҩнгьы адәахьынтә ԥша шәышәык ҩнамсроуп ҳәа. Бернарда хәҩык аԥҳацәа лымоуп. Лыԥҳацәа ҩыџьа хаҵак иахь ирызцәырҵыз абзиабара арыцҳарахь икылнагоит. Руаӡәк лҽыкнаҳаны лҽылшьуеит. Аха ан лзы абри арыцҳара аасҭа еиҳау лыԥҳа лыҽшылшьыз аӡәы иаҳар ҳәа дахьшәо ауп.

"Аӡәы акы шәҿымшәан!", — илҳәо абри ауп зыԥҳа лҽылшьыз ан.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

31
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Гарсиа Лорка ипиеса иалахәу зегьы ҳәсоуп. Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма - Бернарда Альба. Афото аҟны: Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Изольда Аруха

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  "Бернарда Альба лыҩны" (арежиссиор Мадина Аргәынԥҳа) аусадулара мҩаԥысуан акыр мзы, имҩаԥган 35 репетициа. Апиеса ахаҵа идунеи ахьыҟам, аԥҳәыс илдунеиу пиесоуп. Афото аҟны: актриса Елизавета Чкотуаԥҳа

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Лхаҵа иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь Бернарда Альба илыӡбоит аа-шықәса ашәы ныҟәылгонаҵы лыҩнгьы адәахьынтә ԥша шәышәык ҩнамсроуп ҳәа. Афото аҟны: актриса Ашьна Ҳагԥҳа

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Бернарда лмаҵуҩԥҳәыс Понсиа аа-шықәсатәи ашәы дшахцәажәара лыздырам. "Лара акырлымфозар, ҳаргьы амла ҳҽаҳшьрыма? Зегьы лнапы иҵакны илкызар лҭахуп. Џьаҳаным лҭыԥхааит!", - лҳәоит

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Адраматә театр асценаҟны иубо аиҳарак аиқәара аԥшшәоуп. Зны-зынла шкәакәақәакгьы налаԥсалоит ауп… Бернарда лыԥҳаиҵбы Адела заҵәык аҵкы иаҵәа лшәылҵоит Пепа иԥылара данцо. Афото аҟны: актриса Гәнда Ажьиԥҳа

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Ан Бернарда Мариа Хосефе лроль налыгӡоит актриса Тома Аҩӡыԥҳа

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Афото аҟны: Ашьна Ҳагԥҳаи Кристина Цымцԥҳаи

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Лыԥҳацәа ҩыџьа хаҵак иахь ирыхцәырҵыз абзиабара арыцҳарахь икылнагоит. Руаӡәк лҽыкнаҳаны лҽылшьуеит. Аха ан лзы абри арыцҳара аасҭа еиҳау лыԥҳа лыҽшылшьыз аӡәы иаҳар ҳәа дахьшәо ауп. "Аӡәы акы шәҿымшәан!", - илҳәо абри ауп зыԥҳа лҽылшьыз ан.

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Аспектакль иалахәуп Аԥсуа драматә театр артистцәа. Афото аҟны: Хьыбла Мықәԥҳа

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Бернарда лроль налыгӡоит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Изольда Арухаа. Аспектакль иалахәуп: Ирина Коӷониаԥҳа, Циала Инаԥшьԥҳа, Кристина Цымцԥҳа, Гәнда Ажьиԥҳа, Есма Кәыҵниаԥҳа, Ашьна Ҳагԥҳа, Хьыбла Мықәԥҳа.

 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Аспектакль апремиера мҩаԥысит мшаԥымза 11 рзы. Афото аҟны: актриса Ашьна Ҳагԥҳа