Асаркьа, амца, нас ахәмарга

59
(ирҿыцуп 12:43 31.12.2017)
 • Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.
 • Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом, — иҳәоит иара.
 • Асаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов.
 • Асаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәаАсаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа
 • Асаркьарчра ҟазароуп
 • Лассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа
 • ААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит.
 • Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит, - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа.
 • Fныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго
Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса. Абри аамҭазы иара уи амаӡақәа зегьы ныҭкааны иҭиҵааит, ибзиангьы идыруеит ибашоу асаркьа ҟәамҟьа аныҳәатә ссир шалихыша. Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

Ажәабжь инарҭбаан шәаԥхьар ҟалоит абра>>

59
 • Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.

 • Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом, — иҳәоит иара.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом", — иҳәоит иара.

 • Асаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов.

 • Асаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәаАсаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа

 • Асаркьарчра ҟазароуп
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асаркьарчра ҟазароуп

 • Лассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Лассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәаЛассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа

 • ААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  ААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит.

 • Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит, - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит", - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа.

 • Fныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Fныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (26)