Аҽырыҩра Кәтолаа рыҟны

63
 • Ареспублика зегь аҟынтәи еизеит абри аспортхкы абзиабаҩцәа.
 • Аҽырыҩра иалахәын Гагра, Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь, Очамчыра рраионқәы рыҟнытә аҽыбӷаҟазацәа.
 • Маи акы аныҳәа иаԥылоит 142 тәыла рҟны. Аԥсны акәзар абри амш аҽны имҩаԥыргоит аҽеиԥхныҩларақәа.
 • Аҽыбӷаҟаза афиниш ахь днеиуеит.
 • Жәытә-натә аахыс Аԥсны аҽырыҩра абзиабаҩцәа рацәаҩуп
 • Ампыл ахәмырра аҽыбӷаҟазацәа бзиа ирбо ак акәны иҟоуп.
 • Еиндаҭлон: 1000, 1200, 2000, 3000 и 5000 метра
 • Аиндаҭларақәа ирылахәуп тамшьаа, кәтолаа, џьгьардаа. Арахь иааиит Гәдоуҭа, Аҟәа, Очамчыра рҟынтәи аспортсменцәа.
 • Хәыҷи дуи зегьы аинтерес ду рзаҵан Кәтол имҩаԥгаз аҽырыҩра.
Очамчыра араион Кәтол ақыҭан ааԥыни аџьеи рымшныҳәа Маи акы аҽны имҩаԥысит аҽыспорттә еиндаҭларақәа. Арахь иааит ареспублика зегь аҟынтәи абри аспортхкы абзиабаҩцәа.

Аҽырыҩра иалахәын Гагра, Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь, Очамчыра рраионқәы рыҟнытә аҽыбӷаҟазацәа.

Маи акы аныҳәа иаԥылоит 142 тәыла рҟны. Аԥсны акәзар абри амш аҽны имҩаԥыргоит аҽеиԥхныҩларақәа.

63
 • Ареспублика зегь аҟынтәи еизеит абри аспортхкы абзиабаҩцәа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ареспублика зегь аҟынтәи еизеит абри аспортхкы абзиабаҩцәа.

 • Аҽырыҩра иалахәын Гагра, Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь, Очамчыра рраионқәы рыҟнытә аҽыбӷаҟазацәа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҽырыҩра иалахәын Гагра, Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь, Очамчыра рраионқәы рыҟнытә аҽыбӷаҟазацәа.

 • Маи акы аныҳәа иаԥылоит 142 тәыла рҟны. Аԥсны акәзар абри амш аҽны имҩаԥыргоит аҽеиԥхныҩларақәа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Маи акы аныҳәа иаԥылоит 142 тәыла рҟны. Аԥсны акәзар абри амш аҽны имҩаԥыргоит аҽеиԥхныҩларақәа.

 • Аҽыбӷаҟаза афиниш ахь днеиуеит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҽыбӷаҟаза афиниш ахь днеиуеит.

 • Жәытә-натә аахыс Аԥсны аҽырыҩра абзиабаҩцәа рацәаҩуп
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жәытә-натә аахыс Аԥсны аҽырыҩра абзиабаҩцәа рацәаҩуп

 • Ампыл ахәмырра аҽыбӷаҟазацәа бзиа ирбо ак акәны иҟоуп.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ампыл ахәмырра аҽыбӷаҟазацәа бзиа ирбо ак акәны иҟоуп.

 • Еиндаҭлон: 1000, 1200, 2000, 3000 и 5000 метра
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еиндаҭлон: 1000, 1200, 2000, 3000 и 5000 метра

 • Аиндаҭларақәа ирылахәуп тамшьаа, кәтолаа, џьгьардаа. Арахь иааиит Гәдоуҭа, Аҟәа, Очамчыра рҟынтәи аспортсменцәа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аиндаҭларақәа ирылахәуп тамшьаа, кәтолаа, џьгьардаа. Арахь иааиит Гәдоуҭа, Аҟәа, Очамчыра рҟынтәи аспортсменцәа.

 • Хәыҷи дуи зегьы аинтерес ду рзаҵан Кәтол имҩаԥгаз аҽырыҩра.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Хәыҷи дуи зегьы аинтерес ду рзаҵан Кәтол имҩаԥгаз аҽырыҩра.

Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

54
(ирҿыцуп 20:47 05.08.2020)
Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

Ҳазҭоу ашықәс жьҭаарамзазы иазгәаҭоуп Аԥсны аҩныҵҟа хәыда-ԥсада ансамбль "Кавказ" агастрольқәа рымҩаԥгара.

Аконцерт иазку ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра:

54
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Нанҳәа 4 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит акарантиншьҭахьтәи аамҭазы ансамбль "Кавказ" раԥхьатәи аконцерт.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Адаул асыҩцәа ахәаԥшцәа дыршанхон, рнапы аусушьа, рыццакыратә елементқәа убла хыркуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба ишиҳәаз ала, апрограмма иалаз акәашарақәа аҿыцрақәа рылагалан.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аконцерт рбарц иаҭааит ахәаԥшцәа рацәаҩны, аԥсшьаҩцәагьы уахь иналаҵаны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акәашацәа рҟазара уаршанхо иҟан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа жәлар рыкәашарақәа егьырҭ ажәларқәа излареиԥшым рхатәы ҟазшьа, рхатәы ритм, рхатәы еиҿкаашьа рымоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иқәԥраауа асцена иқәлаз акәашацәа улаԥш рхьымӡо игьежьуан, ишьацәхартәуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аконцерт арыцхә машәыршақә иалхымызт: абри аҽны 26 шықәса раԥхьа имҩаԥысит "Кавказ" раԥхьаӡатәи арепетициа.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аконцерт аҟны аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәаԥшцәа рнапеинҟьабжьқәа еихсыӷьуамызт.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Изларылшои абас ахәмарра, уамашәа избоит!" - лҳәеит аҳәаанырцәынтә ҳтәыла иаҭааз ируаӡәку аконцерт ахәаԥшҩы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" Кандид Ҭарба ихьӡ ахырҵеит 2017 шықәсазы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыхәтәантәи акәашара ашьҭахь ахәаԥшцәа рахь дцәырҵит ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы, уи адиректор, "Ахьӡ-Аԥша" аорден 3-тәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны жәлар рартист Арвелод Ҭарба.

Раԥхьатәи аихшьалақәа: Аԥсны ахәбатәи ахада имшқәа шәкы рхаҿра

23
(ирҿыцуп 14:09 31.07.2020)
Аԥсны ахәбатәи ахада Аслан Бжьаниа инапынҵақәа рынагӡара далагеит мшаԥымза 23 инаркны. Атәыла ахадас иусура мшышәк ахыҵит, реиҳа иалкаау ахҭысқәа - Sputnik афотоҭыхымҭақәа рҟны.

Аслан Бжьаниа Аԥсны хадас далхын 2020 шықәса хәажәкырамзазы. Уи аԥхьа имҩаԥган аҿагыларатә акциақәа, цәыббрамзазы имҩаԥгаз алхрақәа рылҵшәақәа иашам ҳәа иазгәаҭан, Рауль Ҳаџьымба инапынҵақәа шьҭеиҵеит.

Хәажәкырамзазы имҩаԥган Аԥсны ахада иеиҭалхрақәа. Аслан Бжьаниа - 53741 бжьы (56,5%) иманы алхрақәа дыриааиуеит, конкурентс диман уаанӡатәи аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба.

Аслан Бжьаниа официалла инапынҵақәа рынагӡара далагеит мшаԥымза 23 инакрны, имҩаԥгаз аинугурациа ашьҭахь. Аҭоубашьҭаҵара мҩаԥган ауаа рацәа адымгалакәа, усҟан Аԥсны иалагалаз акоронавируса аламырҵәаразы аԥкрақәа ирхьырԥшны.

Аԥсны ахада ҿыц Аслан Бжьаниа ҭоуба шьҭеиҵеит,  аԥыза-министрс дҟаиҵеит Александр Анқәаб, Аиҳабыра аструктура ҿыц шьакәирӷәӷәеит , акоронавирус инадҳәаланы атәылаҿ иалагалаз аҭагылазаашьа ҷыда аԥихит, Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа аркразы иҟоу аԥкрақәа ирыциҵеит, Москваҟа изныкымкәа усутә ныҟәарала дцеит - абарҭқәа зегьы мшышәк ирҭагӡаны.

 

 

23
 • © Sputnik / Стрингер

  Ҳаџьымба имаҵура шаанижьуа азы арзаҳал иҩит ажьырныҳәа 12 рзы, хымш раԥхьа излагаз аҿагыларатә акциақәа рышьҭахь, уи  аԥхьа аӡбарҭа аӡбамҭа аднакылеит цәыббрамзазы имҩаԥгаз Атәыла ахада иалхрақәа рылҵшәақәа закәандоуп ҳәа.
  Афото аҟны: Аслан Бжьаниа ахада иусбарҭа ахыбра аԥхьа.

 • © Sputnik / Алексей Майшев

  Хәажәкыра 22 рзы имҩаԥган Атәыла ахада иалхрақәа. Аслан Бжьаниа - 53741 бжьы (56,5%) иманы алхрақәа рҿы даиааиуеит.

 • © Sputnik / Константин Грецов

  Аслан Бжьаниа иҭоубашьҭаҵара ацеремониа мҩаԥысит аҳәаанырцәтәи асасцәа рыда, мшаԥымза 23 рзы, Аҟәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭоубашьҭаҵара ашьҭахь ахада инапынҵақәа назыгӡоз Валери Бганба Аслан Бжьаниа инапаҿы ииркит аҳәынҭқарратә мчра асимволқәа – агерб зну амҳәырқәа, абираҟ, алабашьа, аҳәа.

 • Фотохост-агентство

  Аслан Бжьаниа Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҟны Аиааира 75-шықәса ахыҵра апарад далахәын Москва.

 • © Sputnik / Алексей Никольский

  Аслан Бжьаниа Аиааира апарад ахь ааԥхьара ииҭеит урыстәылатәи иколлега Владимир Путин.

 • Фотохост-агентство

  Урыстәылеи, Аԥсни, Таџьыкисҭани, Молдавиеи, Белоруссиеи рхадацәа Идырым асолдаҭ ибаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит.

 • © Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия

  Аԥсны арбџьармчқәа рыдҵаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа аполигон Ҵабал имҩаԥысуаз Урыстәылеи Аԥсни рыруаа рҽазыҟаҵарақәа дырҭааит.

 • © Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия

  Бжьаниа аҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥысшьа бзиоуп ҳәа азгәеиҭеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ԥхынгәы 20 рзы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны жәлар рартистка Хьыбла Гьерзмааԥҳа дидикылеит.

 • © Foto / Официальный сайт Президента Абхазии

  Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжьаниа Аҟәа еицырдыруа акаҳуажәырҭа "Брехаловка" даҭаауеит лассы-лассы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ԥхынгәы 2 рзы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа официалла атәыла ахадас дҟалеижьҭеи раԥхьатәи апресс-конференциа мҩаԥигеит. Уахь инаԥхьан Аԥсны АИХқәа зегьы. Ҩ-сааҭк инарзынаԥшуа ицоз аицәажәараан Бжьаниа 31 зҵаара рҭак ҟаиҵеит: апандемиеи аекономикеи инадыркны ԥхьаҟатәи аамҭақәа рылацәажәараҟынӡа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атәыла ахадеи ажурналистцәеи реиԥылараан еиуеиԥшым ахырхарҭала аинформациа иалацәажәан. Иара убри аан аҭыԥ аман алафгьы.

 • © Sputnik Томас Тхайцук

  Аслан Бжьаниа – 1994 шықәса инаркны Аԥсны иҿыцӡоу аҭоурых аҟны ахәбатәи атәыла ахада иоуп.
COVID-19 рзықәыргылоуп даҽа 26-ҩык Аԥсны ауааԥсыра

15
(ирҿыцуп 19:06 14.08.2020)
Апандемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 182-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә 66-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, нанҳәа 14 - Sputnik. Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә чымазара амазааразы агәаҭара иахысит 235-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзықәыргылоуп 26-ҩык, ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Апандемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 182-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә 66-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Абри аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 24-ҩык апациентцәа. Уахыки-ҽнаки рыла ахәышәтәырҭаҟнытә илыҩҩауп згәабзиара ҭышәынтәалахаз ааҩык атәылауааи, урыстәылатәи ахаҿи, ԥсшьаҩык Шәачаҟа диагоуп идиагноз хада ала иҷыдоу амедицинатә цхыраара иҭаразы.

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара рымкырц азы ахыхьчаратә ԥҟарақәа ирықәныҟәаларц, асоциалтә дистанциа ркызарц.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

15
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау