Ҭагалан абеиара: аҽаҩра аныҳәа Лыхнашҭа

88
(ирҿыцуп 18:43 15.10.2018)
 • Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа
 • Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
 • Ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы.
 • Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит.
 • Аныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан.
 • Аныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан.
 • Ақыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит.
 • Аҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон.
 • Аҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон.
 • Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
 • Ажь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа.
 • Амаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит рҳәон дара.
 • Аныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа.
 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
 • Аиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан.
 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
 • Ҭагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа.
Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.

Аныҳәа еизнагеит ажәлар рацәаҩны, уи иалахәын араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны,  ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы. Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.

88
 • Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа

 • Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.

 • Ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы.

 • Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит.

 • Аныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан.

 • Аныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан.

 • Ақыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ақыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит.

 • Аҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон.

 • Аҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон.

 • Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.

 • Ажь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа.

 • Амаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит рҳәон дара.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Амаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. "Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит "рҳәон дара.

 • Аныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа.

 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.

 • Аиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан.

 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.

 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.

 • Ҭагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ҭагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа.