Дәрыԥшьтәи ажьыргәыцқәа

91
(ирҿыцуп 19:15 01.11.2018)
 • Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷоо аҩы.
 • Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.
 • Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.
 • Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.
 • Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.
 • Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.
 • Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.
 • Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.
 • Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.
 • Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.
 • Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.
 • Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷо аҩы.

Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп. Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.

91
 • Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷоо аҩы.
  © Sputnik Томас Тхайцук

  Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп.

 • Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.

 • Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.
  © Sputnik Томас Тхайцук

  Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.

 • Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.
  © Sputnik Томас Тхайцук

  Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.

 • Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.

 • Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.

 • Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.
  © Sputnik Томас Тхайцук

  Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.

 • Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.

 • Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.

 • Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.

 • Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.

 • Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.