Аԥсуа ԥацха, ауардын, акалаҭ: Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа

153
(ирҿыцуп 11:15 03.02.2019)
Аурыс драматә театр асахьаҭыхыҩ Аслан Кәыркәнаа иусура хада иҽахаршәаланы амҿлых макетқәа ҟаиҵоит.

Аслан Кәыркәнаа инапкымҭақәа иреиуоуп аԥсуа ԥацха, акалаҭ, амҵәышә, ауардын уҳәа. Иара иусумҭақәа, хадаратәла, аԥсуа бзазара аҟнытә ауп ишаагоу.

Аслан Кәыркәнаа инапкымҭақәа рыҟаҵашьа иазку аматериал шәаԥхьар ҟалоит абра>>>

Атеатр азы адекорациақәа ахьдырхио ауадаҿы зеиуахкы уҭаху амыругақәа улаԥш иҵашәоит: ажьаҳәа, ахәархь, ашьалашьын уҳәа. Иаразнак уԥынҵа иааҭасуеит ҿыц ихдырффааз аӷәаӡа афҩы лаҳалаҳауа. "Ара заҟа декорациа ҩнаҳгалахьо, иҩнаҳгахьо - ԥхьаӡашьагьы амам", - абас даалафит ашә ҳзаазыртыз аԥшәмагьы.

153
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа иреиуоуп аԥсуа ԥацха, акалаҭ, амҵәышә, ауардын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абыца акәзар, асахьаҭыхыҩ ихаҭа абнахь дцаны иааигоит. Анаҩс, абыца аӡыршы иӡааҵаны иӡлаирчуеит. Амаҭәахә ишахәҭоу ианирхиалак ауп аргыларатә усқәа рахь даниасуа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥацхашышра аԥышәа ахьимамыз аҟнытә, иабду инапкымҭа даҿыԥшны ихатәы макет аҟаҵара кыр иус армарион.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауада уахьыныҩнало, агәҭахьшәа, еивагылоуп напыла ишышу аԥсуа ԥацха амакетқәа хԥа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кәыркәнаа излеиҳәаз ала, амакетқәа рыҟаҵара – кыр ачҳареи амаашьареи зҭаху, зегьы рҟазшьа изақәымшәо усуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟаза иусумҭақәа аԥсуа бзазара аҟнытә ауп ишаагоу.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асахьаҭыхыҩ қәыԥш иқыцә иҭнахызгьы ижьаҳәа иачаԥаз кыр иазааигәан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан аԥацхашышра инапы аиаркаанӡа аҭоурыхҭҵааҩцәа дрыдҵаалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Инапкымҭақәа ҷыдала дырзыҟоуп аҟаза Аслан Кәыркәынаа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥацхашышра даналгалак ашәыга ахьишьуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа ԥацха хәыҷы аҟны икнаҳауп ашә, акәац.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асеиԥш аԥацха хәыҷы аҟаҵара аамҭа рацәа аҭахуп.

Атемақәа:
Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла" (20)

Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿеихгара: Аԥсны ашколқәа рҿы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

29
(ирҿыцуп 19:45 29.06.2020)
Сынтәа иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны Аԥснытәи ашколхәыҷқәа апроблемақәа жәпакы рызцәырҵит. Рхала аԥышәарақәа рҽахьырзыҟарҵоз адагьы, акыр ргәы иҵхон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьи аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҟало-иҟамло азҵаара.

Иахьа Аԥсны ашколқәа рҟны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит. Аушьҭымҭацәа рхыԥхьаӡара 1791-ҩык рҟынӡа инаӡоит.Жәеизаҩык медалла иалгеит. Арҵаҩцәа роушьҭымҭацәа ирзеиӷьаршьеит аԥеиԥш лашеи ақәҿиара дуқәеи. Аушьҭымҭацәагьы аганаҿ иаанмхеит, арҵаҩцәа акыршықәсазтәи рааԥсаразы иҭабуп ҳәа рарҳәеит.

Ишаԥу еиԥш, аушьҭымҭацәа ркьаҿ шкәакәақәа рҟны адныҳәаларқәеи азеиӷьшьарақәеи анырҵон. Аҵыхәтәан ажәҩан ахь аԥышҭарчқәа халарҵеит, раԥхьааҟа ирзыԥшу агәырӷьаратә хҭысқәа ирсимволны.

Акоронавирустә пандемиа иахҟьаны Аԥсны аиҳабыра ирыӡбеит хәажәкырамзазы ашколхәыҷқәа зегьы аҵараҟынтә роушьҭра, изаамҭанытәымыз аԥсшьара рыҭаны. Сынтәа аҵарашықәс хыркәшан лаҵарамза 13 рзы. Рашәара 2 рзы аушьҭымҭацәа ҩы-мчыбжьа ҳәа ашкол ахь ихынҳәит, аԥышәарақәа рҽырзыҟарҵарц. Иалагалаз аԥкрақәа ирыхҟьаны аҵараамҭа иахьагхаз азы, хә-ԥышәарак рхаҭыԥан сынтәа аушьҭымҭацәа иарҭон ҩба: ахатәы бызшәеи алгебреи.

29
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит атәыла ашколқәа 153 роушьҭымҭацәа рзы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Сынтәа ашкол иалгаз ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара 1791-ҩык рҟынӡа инаӡоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жәаҩык аушьҭымҭацәа ахьтәы медалқәа роуит, аӡәы - араӡны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҟны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәыҷқәа ркьаҿ шкәакәақәа рҿы азеиӷьшьарақәеи адныҳәаларақәеи рыҩуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аушьҭымҭацәа рырҵаҩцәа иҭабуп ҳәа рарҳәеит ирыдырҵаз ааԥсаразы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Арҵаҩцәагьы ахәыҷқәа ирзеиӷьаршьеит мҩамш иқәларц, раԥхьаҟа иҵегь аҵара дуқәа рҵарц.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьҭарнахыс ашкол аушьҭымҭацәа аԥсҭазаара ду ахь ршьаҿа еихыргоит.

Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа: ашахтиортә ҳабла аԥшӡара

24
(ирҿыцуп 16:02 26.06.2020)
Тҟәарчал, ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау". Ақалақь Тҟәарчалынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа рҟынӡа 12 километр бжьоуп.

"Адау" Аԥсны иҟоу аӡхыҽҽақәа зегь реиҳа идууп ҳәа иԥхьаӡоуп, уи аура 100-метрак иреиҳауп. Аӡхыҽҽақәа Аалӡга аӡиас ашьхантә иалало аӡымахәҭа иарҿиоит, дара-дара еишьҭагылоуп. "Ирина" аура 40 метра иҟоуп. "Иԥшьоу" -38.

Аԥсшьаҩцәа рзы аӡхыҽҽақәа рахь амҩа аартын 2016 шықәсазы.

24
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау".
  Аҭыхымҭаҟны: аӡхыҽҽақәа рымҩахь арбага.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Адау"- зегь реиҳа идуу аԥснытәи ӡхыҽҽоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аура 100-метрак иреиҳауп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Адау" инацәыхарамкәа иҟоуп даҽа ӡхыҽҽак "Ирина". Дара рахь аԥсшьаҩцәа рзы амҩа аартын 2016 шықәсазы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽақәа Аалӡга аӡиас ашьхантә иалало аӡымахәҭа иарҿиоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Адау" ацаҟьа иагәылсуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Ирина" аӡхыҽҽахьы уназго амҩахәасҭа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟармара ирацәоуп аӡхыҽҽа маҷқәеи акәарҷҷақәеи.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽақәа дара-дара еишьҭагылоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аалӡга аӡиаси уаҟа иху ацҳа хәыҷи убла иаахгылоит аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа рахь уанцо.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Иԥшьоу " аӡхыҽҽа аҿаԥхьа акаҳуажәырҭа аартуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽа "Ирина" аура 40 метра иҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽа "Иԥшьоу" аура 38 метра иҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аалӡга аӡиас

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽақәа рахь анеира уадаҩуп – шьапыла, ма ишьҭыху машьынала унаӡартә иҟоуп.

Алхас Аргун

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

0
(ирҿыцуп 18:19 12.07.2020)
Афонҿыцтәи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсарра "Анаҟәаԥиа" аиҳабы Алхас Аргәын арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы аҳәырԥсарра иаҵанакуа Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ртәы еиҭеиҳәеит.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽыша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0