Аԥсуа ԥацха, ауардын, акалаҭ: Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа

150
(ирҿыцуп 11:15 03.02.2019)
Аурыс драматә театр асахьаҭыхыҩ Аслан Кәыркәнаа иусура хада иҽахаршәаланы амҿлых макетқәа ҟаиҵоит.

Аслан Кәыркәнаа инапкымҭақәа иреиуоуп аԥсуа ԥацха, акалаҭ, амҵәышә, ауардын уҳәа. Иара иусумҭақәа, хадаратәла, аԥсуа бзазара аҟнытә ауп ишаагоу.

Аслан Кәыркәнаа инапкымҭақәа рыҟаҵашьа иазку аматериал шәаԥхьар ҟалоит абра>>>

Атеатр азы адекорациақәа ахьдырхио ауадаҿы зеиуахкы уҭаху амыругақәа улаԥш иҵашәоит: ажьаҳәа, ахәархь, ашьалашьын уҳәа. Иаразнак уԥынҵа иааҭасуеит ҿыц ихдырффааз аӷәаӡа афҩы лаҳалаҳауа. "Ара заҟа декорациа ҩнаҳгалахьо, иҩнаҳгахьо - ԥхьаӡашьагьы амам", - абас даалафит ашә ҳзаазыртыз аԥшәмагьы.

150
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа иреиуоуп аԥсуа ԥацха, акалаҭ, амҵәышә, ауардын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абыца акәзар, асахьаҭыхыҩ ихаҭа абнахь дцаны иааигоит. Анаҩс, абыца аӡыршы иӡааҵаны иӡлаирчуеит. Амаҭәахә ишахәҭоу ианирхиалак ауп аргыларатә усқәа рахь даниасуа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥацхашышра аԥышәа ахьимамыз аҟнытә, иабду инапкымҭа даҿыԥшны ихатәы макет аҟаҵара кыр иус армарион.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауада уахьыныҩнало, агәҭахьшәа, еивагылоуп напыла ишышу аԥсуа ԥацха амакетқәа хԥа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кәыркәнаа излеиҳәаз ала, амакетқәа рыҟаҵара – кыр ачҳареи амаашьареи зҭаху, зегьы рҟазшьа изақәымшәо усуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟаза иусумҭақәа аԥсуа бзазара аҟнытә ауп ишаагоу.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асахьаҭыхыҩ қәыԥш иқыцә иҭнахызгьы ижьаҳәа иачаԥаз кыр иазааигәан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан аԥацхашышра инапы аиаркаанӡа аҭоурыхҭҵааҩцәа дрыдҵаалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Инапкымҭақәа ҷыдала дырзыҟоуп аҟаза Аслан Кәыркәынаа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥацхашышра даналгалак ашәыга ахьишьуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа ԥацха хәыҷы аҟны икнаҳауп ашә, акәац.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асеиԥш аԥацха хәыҷы аҟаҵара аамҭа рацәа аҭахуп.

Атемақәа:
Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла" (20)