Аԥсуа ԥацха, ауардын, акалаҭ: Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа

154
(ирҿыцуп 11:15 03.02.2019)
Аурыс драматә театр асахьаҭыхыҩ Аслан Кәыркәнаа иусура хада иҽахаршәаланы амҿлых макетқәа ҟаиҵоит.

Аслан Кәыркәнаа инапкымҭақәа иреиуоуп аԥсуа ԥацха, акалаҭ, амҵәышә, ауардын уҳәа. Иара иусумҭақәа, хадаратәла, аԥсуа бзазара аҟнытә ауп ишаагоу.

Аслан Кәыркәнаа инапкымҭақәа рыҟаҵашьа иазку аматериал шәаԥхьар ҟалоит абра>>>

Атеатр азы адекорациақәа ахьдырхио ауадаҿы зеиуахкы уҭаху амыругақәа улаԥш иҵашәоит: ажьаҳәа, ахәархь, ашьалашьын уҳәа. Иаразнак уԥынҵа иааҭасуеит ҿыц ихдырффааз аӷәаӡа афҩы лаҳалаҳауа. "Ара заҟа декорациа ҩнаҳгалахьо, иҩнаҳгахьо - ԥхьаӡашьагьы амам", - абас даалафит ашә ҳзаазыртыз аԥшәмагьы.

154
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа иреиуоуп аԥсуа ԥацха, акалаҭ, амҵәышә, ауардын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абыца акәзар, асахьаҭыхыҩ ихаҭа абнахь дцаны иааигоит. Анаҩс, абыца аӡыршы иӡааҵаны иӡлаирчуеит. Амаҭәахә ишахәҭоу ианирхиалак ауп аргыларатә усқәа рахь даниасуа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥацхашышра аԥышәа ахьимамыз аҟнытә, иабду инапкымҭа даҿыԥшны ихатәы макет аҟаҵара кыр иус армарион.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауада уахьыныҩнало, агәҭахьшәа, еивагылоуп напыла ишышу аԥсуа ԥацха амакетқәа хԥа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кәыркәнаа излеиҳәаз ала, амакетқәа рыҟаҵара – кыр ачҳареи амаашьареи зҭаху, зегьы рҟазшьа изақәымшәо усуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟаза иусумҭақәа аԥсуа бзазара аҟнытә ауп ишаагоу.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асахьаҭыхыҩ қәыԥш иқыцә иҭнахызгьы ижьаҳәа иачаԥаз кыр иазааигәан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан аԥацхашышра инапы аиаркаанӡа аҭоурыхҭҵааҩцәа дрыдҵаалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Инапкымҭақәа ҷыдала дырзыҟоуп аҟаза Аслан Кәыркәынаа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥацхашышра даналгалак ашәыга ахьишьуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа ԥацха хәыҷы аҟны икнаҳауп ашә, акәац.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асеиԥш аԥацха хәыҷы аҟаҵара аамҭа рацәа аҭахуп.

Атемақәа:
Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла" (21)

Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

21
(ирҿыцуп 19:50 03.09.2020)
2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа Аԥсны ашколқәа рахь ицеит. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 шаатыз, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы цәыббра 7 рҟынӡа ишыҟазаауа.

Нанҳәа 17 рзы Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик атәыла аҵара-ааӡаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рцәырҵреи ралаҵәареи иадҳәалоу ашәарҭарақәа рырмаҷра алзыршо аԥҟара-абжьгарақәа ҟалҵеит.

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара хәажәкыра 18 рзы ахәыҷбаҳчақәеи, ашколқәеи, аспорттә секциақәеи, иреиҳау аҵараиурҭақәеи рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы аӡбамҭа аднакылеит. Ашколтә каникулқәа хәажәкыра 30-нӡа инахеит, аха аҵарашықәс ацҵара уаҳа изалмыршахеит аԥкрақәа иахьрыцҵахаз инамаданы. Ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи роушьҭымҭацәа заҵәык роуп аԥышәарақәа раҭара зылшаз.

Ԥхынгәы 1 инаркны Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ашколқәранӡатәи аусбарҭақәа аусура алагара иақәиҭыртәит.

Сынтәа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иҭало аԥсуа школқәа роушьҭымҭацәа ԥышәарада ирыдыркылеит адкыларатә комиссиа аӡбарала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

21
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 шаатыз, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы цәыббра 7 рҟынӡа ишыҟазаауа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы иазкыз агәырӷьаратә цәаҳәахьы ахәыҷқәа рышәҭқәа рыманы иааит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәыҷқәа зегьы еиԥшны ари амш иазыҟам, шьоукы алахьеиқәҵара рзацуп.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Агәырӷьаратә цәаҳәа актәии ажәеизатәии аклассқәа рзы имҩаԥган.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Егьырҭ аклассқәа рҵаҩцәа иаразнак аурокқәа рымҩаԥгара иалагеит.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Актәи акласс ахь зшьаҿа еихызгаз ахәыҷқәа рыбжьара иҟан зылаӷырӡ зызнымкалозгьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҵаҩцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа Аԥсны ашколқәа рахь ицеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵарадырра амҩа ианылаз ахәыҷқәа гәырӷьоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Первый звонок – событие, которого долго ждали дети и их родители.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи абжьаратә школқәа рахь актәи акласс ҳәа инеит 800-ҩык рҟынӡа ахәыҷқәа.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Ажәҩан ихалырҵаз аԥышәҭырчқәа ирыхәаԥшоит ахәыҷқәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  актәи аурок аҟны арҵаҩы ашколхәыҷқәа анбанқәа длырбоит.

Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

27
Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

Аԥсны ашьхаратә туризм амшынтә еиԥшҵәҟьа ауаа бзиа ирбоит. Ауаа ҭынч аԥсшьареи ақалақь аӷьалпали ирцәыбналарц азы Ауадҳара рыԥсшьараамҭа рхыргарц рҽазыҟарҵоит.

Ауадҳара уаныҟоу ашьха ӡиақәа рахь шьапыла ма ҽыла уцар улшоит, агитара арҳәо амца уҽҳәатәаны ахәылԥазқәа ухугар ҟалоит, мамзаргьы акаҳуа афҩы лаҳалаҳауа шьыжьнаҵы ижәуа, ашьха цаҩцаҩқәа ургәыдыԥшыло уаамҭа ухугар улшоит.

Ауадҳараҟа уҩызцәа урыцны уцар ҟалоит, еиуеиԥшым агаджетқәа рҟынтәи ухы аԥсы аршьаны, уҭаацәеи уареи аамҭа еицухыганы, угәы ухауршҭыр улшоит, умчқәа еизганы, ахәыцрақәа рҭыԥ иқәҵаны, мамзаргьы гәацԥыҳәарак узааины умузагьы узцәырҵыр ҟалоит.

Ауадҳара атуристцәагьы бзиа ирбоит, аха уеизгьы ашьхараҿы аасҭа амшын аҿоуп дара еиҳарак иахьубо.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

27
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхақәа ургәыдыԥшыло ашьыжьтәи аҭаалым ала ашьыжь ианалаго - еиӷьу иҟоузеи!

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳара активла аԥсшьара бзиа избо рзы иреиӷьу ҭыԥуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳаранӡа амашьына ҳаракқәа рыла ацара реиҳа иманшәалоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атуристцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи ҽыла инаргааргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьоукгьы аҽазыҟаҵарақәа аспортзал аҟынтәи аҳауа цқьахь ииаргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Даҽа шьоукы шьапыла аныҟәарақәа бзиа ирбоит, амҩан ашәҭ ԥшӡақәагьы ҿырхуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Быжь-ӡиак ркаршәра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхараҟны ухала уԥсы ушьартә, ухы аҭыԥ аҿы иааугартә азы иреиӷьу ҭыԥуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иара убас уҭаацәеи уареи аамҭа еицышәхыжәгар ахьалшо иреиӷьу ҭыԥзар ҟалап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Мамзаргьы укәша-мыкәша иҟоу убла хызкуа аԥшӡарақәа арыхәаԥшрадагьы уаҳа ак аҭахым.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡынра Ауадҳараҟа ахалара гәаӷьыуацәазаргьы, аԥхынра уаатәи аҩнхәыҷқәа рҿы иҭацәу аҭыԥ аԥшаара уадаҩуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны атәылауаа Ауадҳараҟа еиҳара изхало ақалақьтә еилаҩеиласрақәа рҟынтәи рыԥсы ршьарц азоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳаратәи асахьақәа уанрыхәаԥшуа, зны-зынла иузхамҵаргьы ҟалоит, абасҵәҟьа иԥшӡароума ҳәа!

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхаҿы аҽы уақәтәаны умныҟәакәа улбаар, ашьха уҟамызт ауп иаанаго.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Убасҵәҟьа амца еиқәҵаны уҽҳәамтәакәа ауам.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажәакала, Ауадҳара - ухы, угәы, уцәаҩала уԥсы ахьушьо, џьара ҿкык сыхьп ҳәа уахьацәымшәо ҭыԥуп.

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау