"Ацынҵәарах": Аҿар ртеатр апремиера ҿыц

152
(ирҿыцуп 16:48 23.05.2019)
"Ацынҵәарах" апремиера иахәаԥшырц азы Аԥсны Аҳәынҭқарратә драматә театр ашҟа имҩахыҵит атеатртә ҟазара абзиабаҩцәа рацәаҩны.

Аԥсуа ҳәынҭқарратә Аҿар ртеатр Баграт Шьынқәба ироман "Ацынҵәарах" ала аспектакль ықәныргылеит.

Аспектакль аҟнытә авидеонҵамҭа шәахәаԥшыр ҟалоит абра>>

Ахәаԥшцәа рҿаԥхьа актиорцәа ҟазарыла иаадырԥшит аҭоурыхтә хҭыс – ауыблаа рхырҵәара иадҳәалоу алахьеиқәра, ахәыцрақәа. Акыр угәы ҿнакаартә иҟаз аепизодқәа иреиуоуп ауыблаа зықәтәаз ашхәа аҟны, ан иԥсхьаз лхәыҷы длырцәошәа аныҟалҵоз, уи длымхны амшын дарымҭарц азы. Ари аепизод Баграт Шьынқәба иажәеинраала "Шьышь-нани" иалху ашәа аҳәон.

Баграт Шьынқәба ироман "Ацынҵәарах" ала лаҵара 22 азы апремиера мҩаԥысит. Лаҵара 23 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә театр аҟны Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа арбара еиҭа имҩаԥнагоит. Аспектакль арежиссиор-ақәыргылаҩс дыҟоуп Аҿар ртеатр актиор Алиас Аҩӡба.

152
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспектакль "Ацынҵәарах" Аҳәынҭқарратә драматә театр аҟны

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахра Кәарҷиа - Шәарах Кәаӡба ироль наигӡон.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шәарах Кәаӡба аубыхцәа рҟнытә аҵыхәтәантәи Заурҟан Золак диҿцәажәоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ҳаџьы-Берзек (Мдар Саканиа) Ҳамыҭбеи Чачба (Беслан Лагәлаа) реицәажәара.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ақәыргыламҭаҟны афырхацәа рышәҵатәы еинаалан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шәарах Кәаӡба Заурҟан Золак еиҭеиҳәо аҭоурыхтә хҭысқәа ашәҟәы ианыиҵоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Ацынҵәарах" - ацәанырра ӷәӷәа узҭо қәыргыламҭоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭоурыхтә роман аҟнытә афырхацәа рхаҿсахьақәа раарԥшра рылшеит Аҿартә театр актиорцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алоу-иԥа Шьардын, иқәыԥшу Заурҟан Золаки.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспектакль аҟны игәырԥшаагоу асцена- амҳаџьырра иахнагаз амла иамгарцаз рыхшаара рҭиуеит аџьармыкьаҟны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ақәыргыламҭа "Ацынҵәарах" х-сааҭк ицоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Актиорцәеи арежиссиорцәеи аспектакль ашьҭахь ахәаԥшцәа рҿаԥхьа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәаԥшцәа напеинҟьарыла ирыдыркылеит раԥхьатәи ақәыргыламҭа "Ацынҵәарах".