Аԥсуа изы ибџьарын: ахыцуаа реицлабра Гәыма ақыҭан

64
(ирҿыцуп 16:52 16.07.2019)
Аԥсны Афырхаҵа Валери Делба ихьӡ зху ахыцуаа реицлабра мҩаԥысит ԥхынгәымза 15 рзы, Аҟәа араион Гәыма ақыҭан.

Ахыци ахәымпали рыла ахысразы аицлабра еиҿнакааит ахыцуаа реилазаара "Афырхы". Иара агәаҳәара змаз зегьы рхы аладырхәыр рылшон. Сынтәатәи алахәылацәа рхыԥхьаӡара наӡеит жәаҩык рҟынӡа.

Ахыци ахәымпали: Гәыма имҩаԥысит ахыцуаа реиндаҭлара

Аицлабрақәа шьақәгылан ҩ-еикәшарак рыла. Актәи аикәшараҿы досу ирыман хԥа-хԥа ҽазышәара, ацәҟьа акылкааразы. Ҽазышәара цыԥхьаӡа ахысҩцәа фба-фба хыц ҭдырҟьон. Актәи аҩбатәи аҽазышәарақәа ахысҩцәа рҭыԥ иахымскәа 30 метра рҟынтәи ихысуан. Ахԥатәи аан, хысрацыԥхьаӡа дара ацәҟьа хәба-хәба метра иадҵуан. Убас ф-хыцк ҭдырҟьаанӡа.

Актәи аикәшара алҵшәақәа рыла , 72 кәатала рҳаны аиааира игеит асахьаҭыхҩы Баҭал Џьапуа. Аҩбатәи аҭыԥ иҽаԥсеитәит "Афырхы" ахантәаҩы, Аԥсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба. Ахԥатәи – Фелиқс Кәыҵниа.

64
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахыцуаа аԥсуа маҭәала еилаҳәазар ахәҭан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Сынтәатәи алахәылацәа рхыԥхьаӡара наӡеит жәаҩык рҟынӡа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Баҭал Џьапуа

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Актәи аикәшараҿы досу ирыман хԥа-хԥа ҽазышәара, ацәҟьа акылкааразы. Ҽазышәара цыԥхьаӡа ахысҩцәа фба-фба хыц ҭдырҟьон. Актәи аҩбатәи аҽазышәарақәа ахысҩцәа рҭыԥ иахымскәа 30 метра рҟынтәи ихысуан. Ахԥатәи аан, хысрацыԥхьаӡа дара ацәҟьа хәба-хәба метра иадҵуан. Убас ф-хыцк ҭдырҟьаанӡа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахыцуаҩ Асҭамур Матуа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аицлабрақәа шьақәгылан ҩ-еикәшарак рыла.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахыцуаа реицлабра иахәаԥшуаз.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахыцуаа реилазаара "Афырхы" 2016 шықәса раахыс еиуеиԥшым аицлабрақәа еиҿнакаауеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахацәа реиԥш ари аицлабра иалахәын аҳәсагьы: ахыцуаа реилазаара "Афырхы" анапхгаҩы Елена Лабахәуеи, ажурналист Амра Џьынџьалԥҳаи.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  ахыци ахәымпали рыла ахысра , спорт хкык аҳасабала ашколтә спартакиада апрограмма иалагалоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Валери Делба ихьӡ зху атурнир ҩынтә имҩаԥысхьеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  ахысҩцәа Валери Делба ихьӡ зху еиҭаҵуа ахраҿа агаразы дырҩеигь рымчқәа ԥыршәеит. Сынтәа ари аицлабраҿы 71 кәатала рҳаны ахраҿа иҽаԥсеитәит Адгәыр Какоба.