Шәышықәса ирҭысхьоу: Гагьида ақыҭа игылоу ашкол

18
(ирҿыцуп 10:47 28.02.2020)
Гал араион иаҵанакуа Гагьида ақыҭа игылоуп шәышықәса инареиҳаны изхыҵуа ашкол.

Гагьидатәи абжьаратә школ аҟны аҵара рҵоит зынӡа 65-ҩык ашколхәыҷқәа. Ашкол ахыбра раԥхьаӡакәны иргылан 1898 шықәса рзы, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан (1992-1993 шш.) шьаҭанкыла иблын. Аҩынтә раан ашкол блын 1998 шықәса рзы, ақырҭуа партизанцәа Гал араион рнапаҿы иааргарц рҽаназыршәоз аамҭазы Аԥсны арбџьармчқәа ахы ианақәиҭыртәуаз.

Иахьатәи аамҭазы ашкол ахыбра арҽеира азҵаара ақәыргылара шаҭаху ӷәӷәала ианыԥшуеит. Аҵаратә процесс анагӡаразы акласстә уадақәа урыҩналаратәы иҟам, аҭуанқәа аӡы ркылсуеит, аӷәтәы дашьмақәа ашықәс рацәа рныԥшуеит, иажәит, иуҵабго аҟынӡа, аҭӡамцқәа ракәзар, еилаҳарц акгьы рыгым. Ашкол аҩнуҵҟа ахәыҷқәа ирымам абаҩрҵәыра аурокқәа ахьымҩаԥырго азали, насгьы ахәылԥазқәеи, аныҳәақәеи ахьымҩаԥыргаша иақәнагоу акттә азали.

Аԥсны аҵыхәан: ҳтәыла реиҳа инаскьагоу ақыҭақәа руак аҟны ашколхәыҷқәа рыԥсҭазаашьа

18
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Гагьидатәи абжьаратә школ аҟны аҵара рҵоит зынӡа 65-ҩык ашколхәыҷқәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашкол ахыбра раԥхьаӡакәны иргылан 1898 шықәса рзы, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан (1992-1993 шш.) шьаҭанкыла иблын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҩынтә раан ашкол блын 1998 шықәса рзы, ақырҭуа партизанцәа Гал араион рнапаҿы иааргарц рҽаназыршәоз аамҭазы Аԥсны арбџьармчқәа ахы ианақәиҭыртәуаз.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Гагидская средняя школа

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵаратә процесс анагӡаразы акласстә уадақәа урыҩналаратәы иҟам, аҭуанқәа аӡы ркылсуеит, аӷәтәы дашьмақәа ашықәс рацәа рныԥшуеит, иажәит, иуҵабго аҟынӡа, аҭӡамцқәа ракәзар, еилаҳарц акгьы рыгым.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акрыфарҭа ахаҭыԥан ирымоу ашкол аҩнуҵҟа акәымкәа, маҷк инаскьаганы ашкол иаҿаԥшьу ргыларак, уаҟа ирӡуеит ашыла иалху ахаақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Гагьидатәи абжьаратә школ аҟны аус зуа арҵаҩцәа егьырҭ ақыҭақәа рҟынтәи иаауа роуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашколхәыҷкәа аӡәырҩы сааҭла амҩа иқәхоит ашкол аҿы инеирц азы, уи зыхҟьогьы ақыҭаҟны ахәыҷқәа назга-аазго автобус аҟамзаара ауп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иахьатәи аамҭазы ашкол ахыбра арҽеира азҵаара ақәыргылара шаҭаху ӷәӷәала ианыԥшуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кыр шықәса ҵуеит ашкол аҩнуҵҟа арҽеирақәа мҩаԥырымгеижьҭеи, аҭагылазаашьа асҟак ишыуадаҩугьы, аҭыԥантәи ашколхәыҷкәа аҵара процесс рҽагдырхом.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашкол анапхгареи уаҟа аус зуа арҵаҩцәеи изларҳәо ала, иҳәынҭқарратәым аилахәырақәа ҩышықәса раԥхьа ажәа рырҭахьан ашкол арҽеира нап шадыркуа атәы, аха иахьа уажәраанӡа лҵшәа ыҟаӡам, аха ашкол анаԥхгара шыԥшыц иԥшуп.

Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿеихгара: Аԥсны ашколқәа рҿы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

26
(ирҿыцуп 19:45 29.06.2020)
Сынтәа иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны Аԥснытәи ашколхәыҷқәа апроблемақәа жәпакы рызцәырҵит. Рхала аԥышәарақәа рҽахьырзыҟарҵоз адагьы, акыр ргәы иҵхон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьи аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҟало-иҟамло азҵаара.

Иахьа Аԥсны ашколқәа рҟны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит. Аушьҭымҭацәа рхыԥхьаӡара 1791-ҩык рҟынӡа инаӡоит.Жәеизаҩык медалла иалгеит. Арҵаҩцәа роушьҭымҭацәа ирзеиӷьаршьеит аԥеиԥш лашеи ақәҿиара дуқәеи. Аушьҭымҭацәагьы аганаҿ иаанмхеит, арҵаҩцәа акыршықәсазтәи рааԥсаразы иҭабуп ҳәа рарҳәеит.

Ишаԥу еиԥш, аушьҭымҭацәа ркьаҿ шкәакәақәа рҟны адныҳәаларқәеи азеиӷьшьарақәеи анырҵон. Аҵыхәтәан ажәҩан ахь аԥышҭарчқәа халарҵеит, раԥхьааҟа ирзыԥшу агәырӷьаратә хҭысқәа ирсимволны.

Акоронавирустә пандемиа иахҟьаны Аԥсны аиҳабыра ирыӡбеит хәажәкырамзазы ашколхәыҷқәа зегьы аҵараҟынтә роушьҭра, изаамҭанытәымыз аԥсшьара рыҭаны. Сынтәа аҵарашықәс хыркәшан лаҵарамза 13 рзы. Рашәара 2 рзы аушьҭымҭацәа ҩы-мчыбжьа ҳәа ашкол ахь ихынҳәит, аԥышәарақәа рҽырзыҟарҵарц. Иалагалаз аԥкрақәа ирыхҟьаны аҵараамҭа иахьагхаз азы, хә-ԥышәарак рхаҭыԥан сынтәа аушьҭымҭацәа иарҭон ҩба: ахатәы бызшәеи алгебреи.

26
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит атәыла ашколқәа 153 роушьҭымҭацәа рзы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Сынтәа ашкол иалгаз ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара 1791-ҩык рҟынӡа инаӡоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жәаҩык аушьҭымҭацәа ахьтәы медалқәа роуит, аӡәы - араӡны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҟны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәыҷқәа ркьаҿ шкәакәақәа рҿы азеиӷьшьарақәеи адныҳәаларақәеи рыҩуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аушьҭымҭацәа рырҵаҩцәа иҭабуп ҳәа рарҳәеит ирыдырҵаз ааԥсаразы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Арҵаҩцәагьы ахәыҷқәа ирзеиӷьаршьеит мҩамш иқәларц, раԥхьаҟа иҵегь аҵара дуқәа рҵарц.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьҭарнахыс ашкол аушьҭымҭацәа аԥсҭазаара ду ахь ршьаҿа еихыргоит.

Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа: ашахтиортә ҳабла аԥшӡара

24
(ирҿыцуп 16:02 26.06.2020)
Тҟәарчал, ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау". Ақалақь Тҟәарчалынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа рҟынӡа 12 километр бжьоуп.

"Адау" Аԥсны иҟоу аӡхыҽҽақәа зегь реиҳа идууп ҳәа иԥхьаӡоуп, уи аура 100-метрак иреиҳауп. Аӡхыҽҽақәа Аалӡга аӡиас ашьхантә иалало аӡымахәҭа иарҿиоит, дара-дара еишьҭагылоуп. "Ирина" аура 40 метра иҟоуп. "Иԥшьоу" -38.

Аԥсшьаҩцәа рзы аӡхыҽҽақәа рахь амҩа аартын 2016 шықәсазы.

24
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау".
  Аҭыхымҭаҟны: аӡхыҽҽақәа рымҩахь арбага.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Адау"- зегь реиҳа идуу аԥснытәи ӡхыҽҽоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аура 100-метрак иреиҳауп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Адау" инацәыхарамкәа иҟоуп даҽа ӡхыҽҽак "Ирина". Дара рахь аԥсшьаҩцәа рзы амҩа аартын 2016 шықәсазы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽақәа Аалӡга аӡиас ашьхантә иалало аӡымахәҭа иарҿиоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Адау" ацаҟьа иагәылсуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Ирина" аӡхыҽҽахьы уназго амҩахәасҭа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟармара ирацәоуп аӡхыҽҽа маҷқәеи акәарҷҷақәеи.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽақәа дара-дара еишьҭагылоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аалӡга аӡиаси уаҟа иху ацҳа хәыҷи убла иаахгылоит аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа рахь уанцо.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Иԥшьоу " аӡхыҽҽа аҿаԥхьа акаҳуажәырҭа аартуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽа "Ирина" аура 40 метра иҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽа "Иԥшьоу" аура 38 метра иҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аалӡга аӡиас

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡхыҽҽақәа рахь анеира уадаҩуп – шьапыла, ма ишьҭыху машьынала унаӡартә иҟоуп.

Кәакәасқьырԥҳа Жәлар Реизарахь алхрақәа рзы: бзыԥаа ҳҿахәы зҳәаша иалхра ҳазыхиоуп

0
(ирҿыцуп 21:25 09.07.2020)
Гагра араион, Бзыԥта аҳаблан иҟоу алхырҭатә ҭыԥ хада акомиссиа ахантәаҩы Асида Кәакәасқьырԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит иааиуа амҽыша атәылаҿы имҩаԥгахо Жәлар Реизарахь адепутатцәа ралхра аус иахьынӡазыхиоу атәы.

Аԥсны Алхратә комиссиа хада иҭацәыз адепутаттә ҭыԥқәа рахь ԥхынгәы 12 рзы алхрақәа рымҩаԥгара ҿҳәарас ишьақәнаргылеит.
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥысуеит алхратә ҭыԥ хадақәа ԥшьба рҿы: Кындыӷтәи, Гәдоуҭатәи, Бзыԥтәи, Оҭҳаратәи. Бзыԥтәи алхратә ҭыԥ хада № 10 аҟынтә Жәлар Реизара адепутатрахь кандидатцәас иқәгылоуп: Ҭамаз Леибеи Ҭемыр Беиеи.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәакәасқьыр Жәлар реизарахь адепутатцәа ралхра иахьынӡазыхиоу иазкны

"Ажәабатәи алхырҭатә ҭыԥ хадаҿы ашәҟәы иҭагалоуп алхыҩцәа 5-нызықьҩык инареиҳаны. Ҳокруг аҿы иҟоуп алхырҭатә ҭыԥқәа хәба. Алхыҩцәа рсиақәа зегьы кнаҳауп, ачымазаҩцәа рҟнытә арзаҳалқәа адкылара ҳалагахьеит. Ҳкомиссиа ахадацәа зегьы рҭыԥқәа рҿы иҟоуп. Асабша асиақәа еиҭагәаҭахоит, ари аамҭа иалагӡаны аиҭакрақәа ҟалазар урҭ ашәҟәы иҭаҳгалоит, иара убасгьы ианыхтәу дҟаларгьы уи аусгьы нагӡахоит", - ҳәа еиҭалҳәеит Кәакәасқьырԥҳа.

Азакәанԥҵаратә мчраҿы амандатқәа ԥшьба ҭацәуп - уаанӡа депутатцәас иҟаз атәыла ахада Аслан Бжьаниа, аԥыза-министр Александр Анқәаб, Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар, Гагра араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Иури Хагәышь рҭыԥқәа.

Кындыӷтәи алхратә ҭыԥ хада №31 аҟнытә Жәлар Реизара адепутатрахь кандидатцәас иқәгылоуп: Аидар Кәыҵниа, Гарри Кокаиа, Џьансыхә Адлеиба; Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ хада №18 ала - Асҭамыр Ахбеи Алхас Ҳагбеи; Оҭҳаратәи алхратә ҭыԥ хада №14 аҟнытә Жәлар Реизара адепутатрахь кандидатцәас иқәгылоуп Робесҭан Габлиеи Алмасхан Барцыци.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

0