Аџыш, арзҩыдатәга: аԥсуаа ахада дшалырхуа

30
(ирҿыцуп 20:37 22.03.2020)
Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа мҩаԥысит амҽыша, хәажәкыра 22 рзы алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы. Москвеи Черқьесски иаартын алхырҭатә ҭыԥқәа акака. Ахадарахьы иқәгылан акандидатцәа хҩык.

Аԥсны ахада иалхрақәа рымҩаԥгаразы аус зуаз алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы.

Зынӡа атәылаҟны абжьыҭара мҩаԥысуан алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы, иара убас Москвеи Черқьесски Аԥсны атәылауаа рыбжьы арҭар рылшон. Зынӡа абжьыҭаразы азин рымоуп 127 нызқьи 232-ҩык алхыҩцәа

Алхырҭатә ҭыԥқәа зегьы еицҿакны иаартын асааҭ 8:00 рзы. Алхратә комиссиа хада адыррақәа рыла, асааҭ 12:00 рзы Аԥсны ахы-аҵыхәа рыбжьы арҭахьан 23,78% алхыҩцәа, асааҭ 15:00 рзы ауаа рааишьа иартәеит 43,29%, 18:00 рзы – 58,85%. Алхрақәа шьақәгылеит ҳәа рылаҳәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

30
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Хәажәкыра 22 рзы Аԥсны ахада иеиҭалхраан абжьыҭара мҩаԥысуеит Аԥсны аҩнуҵҟеиԥш Москвеи Черқьесски.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акоронавирус аҽацәыхьчаразы алхырҭатә ҭыԥқәа рҟны аус зуаз зегьы ирыҭан акасыш иалху аҿаршәқәеи адезинфекциа злаҟарҵо амаҭәахәқәеи.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  АКХ аҟны еиҿкаау Жәларбжьаратәи апресс-центр аҟны алхрақәа шымҩаԥысуа азы аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа рҳәоит.

 • © Sputnik

  Акоронавирус зҽацәызыхьчо ажурналистцәа

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алхрақәа рҟны ашәарҭадара иахылаԥшуеит аԥснытәи амилициа аусзуҩцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аахыҵ Уаԥстәылантәи анаԥшцәа Аԥсны алхрақәа рхылаԥшразы иааит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аслан Бжьаниа ибжьы аиҭеит алхратә ҭыԥ №5, иқыҭа гәакьа Тамшь еиҿкаау 31-тәи алхратә ҭыԥ хадаҟны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алхрақәа мҩаԥысуеит атәыла алхратә ҭыԥқәа 152 рҟны, иара убас анҭыҵ – ақалақьқәа Москвеи Черқьесски.

 • © Sputnik

  Аԥсны ахадарахьы акандидат Леонид Ӡаԥшьба ибжьы аиҭеит Аҟәа, афбатәи алхырҭатә ҭыԥ аҿы (алхырҭатә ҭыԥ хада №2).

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акоронавирус аџыш иацәшәоит ҳәа ауҳәансҳәан гәароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны Аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Адгәыр Арӡынба ибжьы аиҭеит Афон ҿыц ақалақь аҟны иҟоу актәи алхратә ҭыԥ хада алхырҭатә ҭыԥ 20 аҟны.

 • Алхратә комиссиа хада, Апрокуратура хада рнапхгаҩцәа, иара убас Адәныҟатәи аусқәеи Аҩнуҵҟатәи аусқәеи рминистрцәа атәылауаа адырра рырҭалоит Аԥсны ахада иалхратә процесс шымҩаԥысуа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ахада иалхрақәа рымҩаԥгаразы аус зуаз алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы.

Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (124)