Акарантин азтәи Аҟәа "ацәаҩа": лаҵарамза Аԥсны аҳҭнықалақь аҟны

66
(ирҿыцуп 18:29 19.05.2020)
Лаҵара 15 инаркны азин ыҟоуп аԥҟарақәа ирықәныҟәаны акаҳуажәырҭақәа русура, убасгьы ихацыркхоит ақалақьбжьаратә транспорт аныҟәара.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵаиҩит Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа COVID-19 рацәыхьчаразы ԥкырақәак шыҟоу иааныжьзарц.

Адокумент инақәыршәаны рашәара 1, 2020 шықәсанӡа Аԥсны абарҭ акарантинтә уснагӡатәқәа шыҟоу иааныжьхоит:

 • Афатәаалыҵтә, ақыҭанхамҩаалыҵтә, амаҭәаҭирҭатә џьармыкьақәа Аҟәа ақалақьи араионқәеи рҟны аус рулоит аграфик инақәыршәаны, асанитар-епидемиологиатә маҵзура аҭиҩцәа (аусуцәа) рзы ихымԥадатәуп ҳәа ирыланаҳәаз аԥҟарақәа ирықәныҟәаны (амедицинатә сабрадақәа, амедицинатә напҭарԥақәа). Асанитар-епидемиологиатә маҵзурақәа аамҭа-аамҭала аџьармыкьақәа иахьрыҵаркуа апрофилактикатә рзҩыдара мҩаԥыргалоит.
 • Амассатә, акультуратә, аспорттә, арлахҿыхратә, аӡыргаратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара азин ыҟам.
  Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны иарбоу аамҭа аҩнуҵҟа ачаратә, аныҳәатә залқәа иара убасгьы аресторанқәеи егьырҭ акрыфарачаратә обиектқәеи русура рзин ыҟам.
 • Аԥсны Аҳәынҭқарра адгьылҵакыраҟны атуристтәи аекскурсиатәи усура азин ыҟам. Атуристцәеи аекскурсантцәеи зҭаауа аобиектқәа русура аанкылоуп.
 • Асасааирҭақәа, агәабзиарачаԥарҭақәа, асасааирҭа ҩнқәа, иара убас даҽа ҭыԥқәак рыҟны аҭыԥ аанкылареи ауааԥсыра рыдкылареи рыҩнаҵареи азин ыҟам.
 • Аԥсны Аҳәынҭқаррахь аԥсуа-аурыс ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥқәа ирхысны аҭалара азин рымам аҳәаанырцә тәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аккредитациа змоу адипломатиатә усҳәарҭақәа русуҩцәа, Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны ААМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа аррамаҵзуҩцәа, Еиду урыстәылатәи арратә база аррамаҵзурауаа, жәларбжьаратәи аидарақәа мҩанызго атранспортқәа рныҟәцаҩцәа, аидаратә дәыӷбақәа рныҟәцаҩцәа алхны.
 • Ҳазада ахәаахәҭра ахьымҩаԥысуа адәқьанқәа (диути-фри) русура аԥсуа-аурыс аҳәынҭқарратә ҳәааҟны аусура азин рымам.
  Аспорттә залқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа, амассажтә салонқәа аусура азин рымам.
 • Астоматологиатә маҵзурақәа рынагӡара иазку аусура иаарласны, хырԥашьа змам аформақәа рыҟны астоматологиатә цхыраара ахьаҭаху ачымазарақәеи аҭагылазаашьаақәеи аламҵакәа азин ыҟам.
 • Акультура аусҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттә залқәеи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсаррақәа) русура 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа русура азин ыҟам.
 • Ахәыҷтәы школқәраҟынӡатәи аусҳәарҭақәа русура азин ыҟам.
  Ашколқәа рҟны арҵаратә процесс амҩаԥгара азин ыҟам 11 аклассқәа рҟны иахәҭоу асанитар-епидемиологиатә ҭахарқәа ирықәыршәаны аԥышәарақәа рымҩаԥгара ада.
 • Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университети Аҟәатәи иаарту аинститути рҟны, иара убас Аԥсны Аҳәынҭқарра абжьара-занааҭтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рҟны сынтәатәи аҵарашықәс аанкылазааит, иахәҭоу асанитар-епидемиологиатә ҭахарқәа ирықәыршәаны иарбоу аусҳәарҭақәа ишьақәдыргыло аграфик ала аԥышәарақәеи адипломқәа рыхьчареи аалхны.
 • Аҵараиуратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, аҽазыҟаҵартә залқәа русура азин ыҟам 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.
 • Аҳәынҭқарратә напхгараҭаразы ихадоуи аҭыԥантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәеи, анаплакқәеи, аиҿкаарақәеи рнапхгаҩцәа азин рымам иазгәаҭоу аусбарҭақәа, аусҳәарҭақәа, аиҿкаарақәа русзуҩцәа аҳәаанырцәтәи амаҵураныҟәарақәа рышҟа рдәықәҵара 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.

Лаҵара 15 инаркны ахада иусдҵа инақәыршәаны анаҩстәи акарантинтә уснагӡатәқәа рыхәҭак аанкылоуп:

 • Ихацыркхоит ауаажәларратә крыфарачара аобиектқәа русура аишәақәа асоциалтә дистанциа рыбжьаҵаны иргыланы (1,5 метра), амаҵуратә персонал хымԥада ахыхьчара иқәныҟәаны (амедицинатә сабрадақәа, амедицинатә напҭарԥақәа), ачаратәи, аныҳәатәи егьырҭ ауснагӡатәқәеи рымҩаԥгара аалхны.
 • Рашәара 15, 2020 шықәса инаркны ихацыркхоит ақалақьбжьаратә мҩангарақәа.
 • Аҳәынҭқарратә напхгараҭаразы ихадоуи аҭыԥантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәеи аиҿкаарақәеи 60 шықәса иреиҳаны изхыҵуа аусуҩцәеи ашколқәранӡа иаҵанакуа ахәыҷқәа змоуи рџьатә (рмаҵуратә) напынҵақәа рынагӡараҟнытә рхы иақәиҭыртәырц рабжьгазааит аусура ԥырхага амҭакәа, руалафахәы еиқәырханы.
 • Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрреи, Агәабзиарахьчара аминистрреи, Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрреи рнапы ианҵазааит 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа аԥсуа-аурыс ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥқәа рҿы амедицинатә бригадақәа уахи-ҽни рыҷаԥшьара амҩаԥгара еиҿыркаарц. Абарҭ аусбарҭақәа рнапы ианызааит акоронавирустә инфекциа COVID-19 ахьыҟоу атәылақәа рҟынтәи Аԥсны Аҳәынҭқаррахь иаауа ауаа 14 мшы ҿҳәарас иаҭаны рыԥхьакра аиқәыршәара. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адҵа аҭоуп ахынҳәразы аршаҳаҭга зауз ауаа рганахьала Аԥсны ААР.

Акоронавирус иадҳәалоу егьырҭ ажәабжьқәа шәрыԥхьа ҟалоит абра>>

 

66
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акарантин аамҭазы ауаажәларратә транспорт аангыларҭа. Аҟәатәи аџьармыкьа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асахьаҿы ижәбоит ари аҭыԥ иахьа ишыҟоу. Лаҵарамза акы инаркны Аԥсны аиҳабыра рықәҵарала ауаажәларратә транспорт аныҟәара иалагеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьыжь асааҭ 5: 38 инаркны аҟәатәи атроллеибусқәа аусура иалагоит

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи аџьармыкьа есҽны аусура хацнаркит. Араҟа акрызҭиуа зегьы ршоура ршәоит, аус ахьынӡаруа анапҭырԥақәеи асабрадақәеи рхазароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Мышқәак раԥхьа амшын аԥшаҳәаҿы ҭынчран.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иахьа амаланыҟәа иақәтәоу рацәаҩуп арирахь.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҳҭнықалақь апаркқәа рҟны ааԥынтәи амра хаа рҽаҭаны рыԥсы ршьоит ауааԥсыра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акарантин иахҟьаны ԥыҭраамҭак амшын аԥшаҳәа ҭацәын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачымазара ҿкы - акоронавирус здырбалаз рхыԥхьаӡара иацлоит, аха амшын ихыԥшыло аԥсшьара бзиа избо аҿар уеизгьы апшаҳәаҿы инеиааиуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акыраамҭа ақьафурҭақәеи, акаҳуажәырҭақәеи, акрыфарҭақәеи аркын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акаҳуажәырҭа "Пингвин" еснагь еиԥш ауаа рацәоуп. Лаҵарамза акы инаркны ақьафурҭақәеи, акаҳуажәырҭақәеи, акрыфарҭақәеи русура хацдыркит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашколхәыҷқәеи астудентцәеи рыԥсы ршьоит, инызкылода уажәшьҭа - аҵарашықәс хыркәшоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акаҳуажәырҭа "Брехаловка" ас иҭацәны иҟамлацызт.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иахьазы, акарантин ҟалаанӡа ишыҟаз еиԥш ауаа рацәоуп, бзиа ишырбало еиԥш акаҳуа ржәуеит, адомино ихәмаруеит, ажәабжьқәа еибырҳәоит.

Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

21
(ирҿыцуп 19:50 03.09.2020)
2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа Аԥсны ашколқәа рахь ицеит. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 шаатыз, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы цәыббра 7 рҟынӡа ишыҟазаауа.

Нанҳәа 17 рзы Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик атәыла аҵара-ааӡаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рцәырҵреи ралаҵәареи иадҳәалоу ашәарҭарақәа рырмаҷра алзыршо аԥҟара-абжьгарақәа ҟалҵеит.

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара хәажәкыра 18 рзы ахәыҷбаҳчақәеи, ашколқәеи, аспорттә секциақәеи, иреиҳау аҵараиурҭақәеи рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы аӡбамҭа аднакылеит. Ашколтә каникулқәа хәажәкыра 30-нӡа инахеит, аха аҵарашықәс ацҵара уаҳа изалмыршахеит аԥкрақәа иахьрыцҵахаз инамаданы. Ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи роушьҭымҭацәа заҵәык роуп аԥышәарақәа раҭара зылшаз.

Ԥхынгәы 1 инаркны Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ашколқәранӡатәи аусбарҭақәа аусура алагара иақәиҭыртәит.

Сынтәа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иҭало аԥсуа школқәа роушьҭымҭацәа ԥышәарада ирыдыркылеит адкыларатә комиссиа аӡбарала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

21
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 шаатыз, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы цәыббра 7 рҟынӡа ишыҟазаауа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы иазкыз агәырӷьаратә цәаҳәахьы ахәыҷқәа рышәҭқәа рыманы иааит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәыҷқәа зегьы еиԥшны ари амш иазыҟам, шьоукы алахьеиқәҵара рзацуп.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Агәырӷьаратә цәаҳәа актәии ажәеизатәии аклассқәа рзы имҩаԥган.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Егьырҭ аклассқәа рҵаҩцәа иаразнак аурокқәа рымҩаԥгара иалагеит.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Актәи акласс ахь зшьаҿа еихызгаз ахәыҷқәа рыбжьара иҟан зылаӷырӡ зызнымкалозгьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҵаҩцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа Аԥсны ашколқәа рахь ицеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵарадырра амҩа ианылаз ахәыҷқәа гәырӷьоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Первый звонок – событие, которого долго ждали дети и их родители.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи абжьаратә школқәа рахь актәи акласс ҳәа инеит 800-ҩык рҟынӡа ахәыҷқәа.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Ажәҩан ихалырҵаз аԥышәҭырчқәа ирыхәаԥшоит ахәыҷқәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  актәи аурок аҟны арҵаҩы ашколхәыҷқәа анбанқәа длырбоит.

Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

24
Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

Аԥсны ашьхаратә туризм амшынтә еиԥшҵәҟьа ауаа бзиа ирбоит. Ауаа ҭынч аԥсшьареи ақалақь аӷьалпали ирцәыбналарц азы Ауадҳара рыԥсшьараамҭа рхыргарц рҽазыҟарҵоит.

Ауадҳара уаныҟоу ашьха ӡиақәа рахь шьапыла ма ҽыла уцар улшоит, агитара арҳәо амца уҽҳәатәаны ахәылԥазқәа ухугар ҟалоит, мамзаргьы акаҳуа афҩы лаҳалаҳауа шьыжьнаҵы ижәуа, ашьха цаҩцаҩқәа ургәыдыԥшыло уаамҭа ухугар улшоит.

Ауадҳараҟа уҩызцәа урыцны уцар ҟалоит, еиуеиԥшым агаджетқәа рҟынтәи ухы аԥсы аршьаны, уҭаацәеи уареи аамҭа еицухыганы, угәы ухауршҭыр улшоит, умчқәа еизганы, ахәыцрақәа рҭыԥ иқәҵаны, мамзаргьы гәацԥыҳәарак узааины умузагьы узцәырҵыр ҟалоит.

Ауадҳара атуристцәагьы бзиа ирбоит, аха уеизгьы ашьхараҿы аасҭа амшын аҿоуп дара еиҳарак иахьубо.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

24
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхақәа ургәыдыԥшыло ашьыжьтәи аҭаалым ала ашьыжь ианалаго - еиӷьу иҟоузеи!

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳара активла аԥсшьара бзиа избо рзы иреиӷьу ҭыԥуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳаранӡа амашьына ҳаракқәа рыла ацара реиҳа иманшәалоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атуристцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи ҽыла инаргааргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьоукгьы аҽазыҟаҵарақәа аспортзал аҟынтәи аҳауа цқьахь ииаргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Даҽа шьоукы шьапыла аныҟәарақәа бзиа ирбоит, амҩан ашәҭ ԥшӡақәагьы ҿырхуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Быжь-ӡиак ркаршәра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхараҟны ухала уԥсы ушьартә, ухы аҭыԥ аҿы иааугартә азы иреиӷьу ҭыԥуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иара убас уҭаацәеи уареи аамҭа еицышәхыжәгар ахьалшо иреиӷьу ҭыԥзар ҟалап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Мамзаргьы укәша-мыкәша иҟоу убла хызкуа аԥшӡарақәа арыхәаԥшрадагьы уаҳа ак аҭахым.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡынра Ауадҳараҟа ахалара гәаӷьыуацәазаргьы, аԥхынра уаатәи аҩнхәыҷқәа рҿы иҭацәу аҭыԥ аԥшаара уадаҩуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны атәылауаа Ауадҳараҟа еиҳара изхало ақалақьтә еилаҩеиласрақәа рҟынтәи рыԥсы ршьарц азоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳаратәи асахьақәа уанрыхәаԥшуа, зны-зынла иузхамҵаргьы ҟалоит, абасҵәҟьа иԥшӡароума ҳәа!

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхаҿы аҽы уақәтәаны умныҟәакәа улбаар, ашьха уҟамызт ауп иаанаго.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Убасҵәҟьа амца еиқәҵаны уҽҳәамтәакәа ауам.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажәакала, Ауадҳара - ухы, угәы, уцәаҩала уԥсы ахьушьо, џьара ҿкык сыхьп ҳәа уахьацәымшәо ҭыԥуп.

Кабинет министров республики Абхазия

Аминистрцәа Реилазаара ашколқәа акарантин азы иадыркуеит ҳәа ирҳәаз аԥнарҟәҟәааит

7
(ирҿыцуп 22:08 25.09.2020)
Акоронавирус азы атәылаҿы ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иахҟьаны Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны акарантин алагалоуп ҳәа аинформациа АИХқәа рҿы ирыладырҵәеит ахәаша, цәыббра 25 рзы СЕС аиҳабы Лиудмила Скорик иҟалҵаз аҳәамҭа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзураҿы ииашам ҳәа ахырҳәааит Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны цәыббра 25 инаркны жьҭаара 16 рҟынӡа акарантин аларгалоит ҳәа уаанӡа АИХқәа рҟны ицәырҵыз аинформациа.

"Аминистрцәа Реилазаара акәым, Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб акәым ашколқәа рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы азҵаара иалацәажәомызт, аӡбамҭа ҳәагьы акгьы рыдрымкылацт", - ҳәа аанацҳауеит Аминистрцәа Реилазаара асаит.

Акоординациатәи аоперативтәи штабқәа иааиԥмырҟьаӡакәа ичмазаҩхази згәы бзиахази ауаа ирыцклаԥшуеит, иара убасгьы аҵара аусҳәарҭақәа рҟны ачымазара зыхьыз рхыԥхьаӡара гәарҭоит ҳәа аарыцҳаит Аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзураҿы.

"Аиҳабыреи акоординациатә штаби ирыдыркыло аофициалтә ӡбамҭақәа зегьы Аминистрцәа Реилазаара аофициалтә саит аҟны иҟалоит", - ҳәа азгәарҭеит апресс-маҵзураҿы.

Уаанӡа цәыббра 25 ахәылбыҽха Агәабзиарахьчара аминистрра апресс-маҵзура Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик адырра ҟалҵеит атәыла ашколқәа зегьы рҟны жьҭаара 16 рҟынӡа акарантин алагалахоит ҳәа.

Скорик ишылҳәаз ала, ари аҩыза аӡбамҭа атәыла аиҳабыра иаднакылеит Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә епидемиологиатә маҵзуреи иҟарҵаз абжьгарақәа инрықәыршәаны.

7