Ацәашьқәеи ашәҭқәеи: амҳаџьырцәа ргәаларшәара амш шымҩаԥысыз

63
(ирҿыцуп 14:53 22.05.2020)
Лаҵара 21, 1864 шықәса – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ари амш аҽны ҳџьынџьуаа ахьыҟазаалак агәаларшәаратә хәылԥазқәа мҩаԥыргоит.

Лаҵара 21, 1864 шықәса – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ауп. Уи ашьҭахь хыԥхьаӡара рацәала Кавказ жәларқәа реиҳараҩык рыԥсадгьыл иқәҵны имцар ада ԥсыхәа рымамкәа аҭагылазаашьа иақәдыршәеит.

Есышықәса ари амш аҽны Аԥсны иргәаладыршәоит ари аибашьра иалаӡызи мчыла зыԥсадгьыл иахцази Кавказ ашьхарыуа жәларқәа. Аҟәа урҭ ргәаладыршәеит Амҳаџьырқәа рбаҟа амҵан. Арахь иааит жәаҩыла Аԥсны атәылауаа.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аԥшьгарала абаҟа аҿаԥхьа ашьамаҟа захьӡу зоура ҳараку агәалашәара ацәымза адыркит.

Аԥсуа шәаҳәаҩы Мадина Кәарцхьиаԥҳа иналыгӡеит Баграт Шьынқәба иажәеинраала иалху ашәа "Шьышь нани".

Анаҩс еизаз ашәҭшьыҵәрақәа амшын ихырҵеит.

Лаҵара 21, 1864 шықәса – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ауп. Уи ашьҭахь хыԥхьаӡара рацәала Кавказ жәларқәа реиҳараҩык рыԥсадгьыл иқәҵны Ҭырқәтәылаҟа, Шьамтәылаҟа, Иорданиа, егьырҭ Ааигәа Мрагылара атәылақәа рахь имцар ада ԥсыхәа рымамкәа аҭагылазаашьа иақәдыршәеит.

Есышықәса ари агәалашәаратә мшы азгәарҭоит адунеи зегьы иалаԥсоу аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа. Иҟоу адыррақәа рыла, аԥсуаа нхоит адунеи 50 тәыла рҟны. Зегьы иреиҳау аԥсуа диаспора Ҭырқәтәыла иҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

63
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Лаҵара 21 Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара иамшуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ауаажәлар Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаладыршәеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны аҳәынҭқарра ԥхьаҟатәи аусӡбатә хадақәа ируакуп – аԥсуаа ҳашьцәа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәылԥаз иалахәыз рзы Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс еиқәнаршәеит абарҭ рҩызцәа агәаларшәаратә цахақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәаратә хәылԥазы хыркәшан ашьамаҟа абылрала.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашәаҳәаҩ Мадина Кәарцхьиаԥҳа иналыгӡеит ашәа "Шьышь нани".

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәаратә хәылԥазы хыркәшо, есышықәса еиԥш уажәгьы, Кавказ ажәларқәа рхаҭарнакцәа амҳаџьырцәа ргәалашәара иазкны амца еиқәырҵеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра анеилга Аҩада-Мраҭашәаратәи Кавказ ажәларқәа рхырҵәара иалагеит. Ртәыла аанырмыжьыр ада ԥсыхәа рымамызт ачерқьесцәа, аубыхцәа, аԥсуаа, абазақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иахҟьаны 1,5 миллионҩык ауаа рҟынӡа, урҭ рҟынтә аԥсуаа 400 нызқьҩык инаркны 500 нызқьҩык рҟынӡа мчыла рыԥсадгьыл иахыганы Ҭырқәтәылаҟа иахцан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь ихынҳәыз ҳашьцәеи ҳаҳәшьцәеи ари амш аҽны рабдуцәа рлахьынҵа цәгьа азы ахәыцрақәа рацәаны ирызцәырҵуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Агәаларшәаратә хәылԥазы анҵәамҭаз изҭахыз зегьы ацәашьқәеи ашәҭқәеи амшын ихырҵон.

Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

17
(ирҿыцуп 19:50 03.09.2020)
2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа Аԥсны ашколқәа рахь ицеит. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 шаатыз, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы цәыббра 7 рҟынӡа ишыҟазаауа.

Нанҳәа 17 рзы Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик атәыла аҵара-ааӡаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рцәырҵреи ралаҵәареи иадҳәалоу ашәарҭарақәа рырмаҷра алзыршо аԥҟара-абжьгарақәа ҟалҵеит.

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара хәажәкыра 18 рзы ахәыҷбаҳчақәеи, ашколқәеи, аспорттә секциақәеи, иреиҳау аҵараиурҭақәеи рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы аӡбамҭа аднакылеит. Ашколтә каникулқәа хәажәкыра 30-нӡа инахеит, аха аҵарашықәс ацҵара уаҳа изалмыршахеит аԥкрақәа иахьрыцҵахаз инамаданы. Ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи роушьҭымҭацәа заҵәык роуп аԥышәарақәа раҭара зылшаз.

Ԥхынгәы 1 инаркны Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ашколқәранӡатәи аусбарҭақәа аусура алагара иақәиҭыртәит.

Сынтәа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иҭало аԥсуа школқәа роушьҭымҭацәа ԥышәарада ирыдыркылеит адкыларатә комиссиа аӡбарала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

17
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 шаатыз, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы цәыббра 7 рҟынӡа ишыҟазаауа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы иазкыз агәырӷьаратә цәаҳәахьы ахәыҷқәа рышәҭқәа рыманы иааит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәыҷқәа зегьы еиԥшны ари амш иазыҟам, шьоукы алахьеиқәҵара рзацуп.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Агәырӷьаратә цәаҳәа актәии ажәеизатәии аклассқәа рзы имҩаԥган.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Егьырҭ аклассқәа рҵаҩцәа иаразнак аурокқәа рымҩаԥгара иалагеит.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Актәи акласс ахь зшьаҿа еихызгаз ахәыҷқәа рыбжьара иҟан зылаӷырӡ зызнымкалозгьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҵаҩцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа Аԥсны ашколқәа рахь ицеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵарадырра амҩа ианылаз ахәыҷқәа гәырӷьоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Первый звонок – событие, которого долго ждали дети и их родители.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи абжьаратә школқәа рахь актәи акласс ҳәа инеит 800-ҩык рҟынӡа ахәыҷқәа.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Ажәҩан ихалырҵаз аԥышәҭырчқәа ирыхәаԥшоит ахәыҷқәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  актәи аурок аҟны арҵаҩы ашколхәыҷқәа анбанқәа длырбоит.

Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

19
Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

Аԥсны ашьхаратә туризм амшынтә еиԥшҵәҟьа ауаа бзиа ирбоит. Ауаа ҭынч аԥсшьареи ақалақь аӷьалпали ирцәыбналарц азы Ауадҳара рыԥсшьараамҭа рхыргарц рҽазыҟарҵоит.

Ауадҳара уаныҟоу ашьха ӡиақәа рахь шьапыла ма ҽыла уцар улшоит, агитара арҳәо амца уҽҳәатәаны ахәылԥазқәа ухугар ҟалоит, мамзаргьы акаҳуа афҩы лаҳалаҳауа шьыжьнаҵы ижәуа, ашьха цаҩцаҩқәа ургәыдыԥшыло уаамҭа ухугар улшоит.

Ауадҳараҟа уҩызцәа урыцны уцар ҟалоит, еиуеиԥшым агаджетқәа рҟынтәи ухы аԥсы аршьаны, уҭаацәеи уареи аамҭа еицухыганы, угәы ухауршҭыр улшоит, умчқәа еизганы, ахәыцрақәа рҭыԥ иқәҵаны, мамзаргьы гәацԥыҳәарак узааины умузагьы узцәырҵыр ҟалоит.

Ауадҳара атуристцәагьы бзиа ирбоит, аха уеизгьы ашьхараҿы аасҭа амшын аҿоуп дара еиҳарак иахьубо.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

19
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхақәа ургәыдыԥшыло ашьыжьтәи аҭаалым ала ашьыжь ианалаго - еиӷьу иҟоузеи!

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳара активла аԥсшьара бзиа избо рзы иреиӷьу ҭыԥуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳаранӡа амашьына ҳаракқәа рыла ацара реиҳа иманшәалоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атуристцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи ҽыла инаргааргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьоукгьы аҽазыҟаҵарақәа аспортзал аҟынтәи аҳауа цқьахь ииаргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Даҽа шьоукы шьапыла аныҟәарақәа бзиа ирбоит, амҩан ашәҭ ԥшӡақәагьы ҿырхуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Быжь-ӡиак ркаршәра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхараҟны ухала уԥсы ушьартә, ухы аҭыԥ аҿы иааугартә азы иреиӷьу ҭыԥуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иара убас уҭаацәеи уареи аамҭа еицышәхыжәгар ахьалшо иреиӷьу ҭыԥзар ҟалап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Мамзаргьы укәша-мыкәша иҟоу убла хызкуа аԥшӡарақәа арыхәаԥшрадагьы уаҳа ак аҭахым.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡынра Ауадҳараҟа ахалара гәаӷьыуацәазаргьы, аԥхынра уаатәи аҩнхәыҷқәа рҿы иҭацәу аҭыԥ аԥшаара уадаҩуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны атәылауаа Ауадҳараҟа еиҳара изхало ақалақьтә еилаҩеиласрақәа рҟынтәи рыԥсы ршьарц азоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауадҳаратәи асахьақәа уанрыхәаԥшуа, зны-зынла иузхамҵаргьы ҟалоит, абасҵәҟьа иԥшӡароума ҳәа!

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьхаҿы аҽы уақәтәаны умныҟәакәа улбаар, ашьха уҟамызт ауп иаанаго.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Убасҵәҟьа амца еиқәҵаны уҽҳәамтәакәа ауам.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажәакала, Ауадҳара - ухы, угәы, уцәаҩала уԥсы ахьушьо, џьара ҿкык сыхьп ҳәа уахьацәымшәо ҭыԥуп.

Заур Шалашаа

Шьалашьаа: афинанстә шәарҭадаратә хчы ҟалом ахаан ашәахтәқәа ахьырымшәо аҳәынҭқарраҟны

0
Афинанстә ҭагылазаашьа уадаҩ аан аҳәынҭқарра ашәарҭадара алзыршо, уи азҵаара аӡбара иаԥырхагоу атәы арадио Sputnik аефир аҟны дазааҭгылеит Аекономикеи азини ринститут аиҳабы, аекономикатә ҭҵааарадыррақәа рдоктор Заур Шьалашьаа.
Шьалашьаа: афинанстә шәарҭадаратә хчы ахаан иҟалом ашәахтәқәа ахьырымшәо аҳәынҭқарраҟны

Аҳәынҭқарраҿы аԥара ҭаҵәахны иҟазароуп афинанстә уадаҩра дуқәа раан ашәарҭадаратә хчы аҳасабала ахархәара ззууша. Ус еиԥш алшара ареспубликаҟны иҟам ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны ахада ааигәа Гагра араион ахадараҟны имҩаԥгаз аилатәараҟны.

"Ашәарҭадаратә хчы ҟалашьа амаӡам ахаан изыхәҭоу ирықәу ашәахтәқәа рымшәар. Авирус иҟалаз вбас, ҿыҵгас ҟаҵашьа ҳамаӡам, избанзар ари есышықәса иаауа усуп. Аибашьра ашьҭахь Аԥсны аҳәынҭқарра раԥхьатәи ахада иазгәеиҭон ажәлар ирымоу ахәыҷы ала рхы акала иахәарц азин раҳҭап ҳәа. Аибашьра раԥхьатәи ашықәс азы акгьы ахьырамшәоз иахьанӡагьы ус иааугар ҟалоит ҳәа ргәы иаанагоит. Аҳәынҭқарра ахадацәа рҽырԥсахуеит, аха аҭагылазаашьа шыҟац инхоит. Ашәахтәқәа шәалатәуп ҳәа ирҳәоит, аха уи назыгӡода? Ажәлар ишаҳбо ала рхала ирҭахым уи анагӡара, убри аҟынтәи амчрақәа ишахәҭоу аус адмырукәа ӡбашьа амаӡам", - иҳәеит Шьалашьаа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0