Ацәашьқәеи ашәҭқәеи: амҳаџьырцәа ргәаларшәара амш шымҩаԥысыз

22
(ирҿыцуп 14:53 22.05.2020)
Лаҵара 21, 1864 шықәса – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ари амш аҽны ҳџьынџьуаа ахьыҟазаалак агәаларшәаратә хәылԥазқәа мҩаԥыргоит.

Лаҵара 21, 1864 шықәса – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ауп. Уи ашьҭахь хыԥхьаӡара рацәала Кавказ жәларқәа реиҳараҩык рыԥсадгьыл иқәҵны имцар ада ԥсыхәа рымамкәа аҭагылазаашьа иақәдыршәеит.

Есышықәса ари амш аҽны Аԥсны иргәаладыршәоит ари аибашьра иалаӡызи мчыла зыԥсадгьыл иахцази Кавказ ашьхарыуа жәларқәа. Аҟәа урҭ ргәаладыршәеит Амҳаџьырқәа рбаҟа амҵан. Арахь иааит жәаҩыла Аԥсны атәылауаа.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аԥшьгарала абаҟа аҿаԥхьа ашьамаҟа захьӡу зоура ҳараку агәалашәара ацәымза адыркит.

Аԥсуа шәаҳәаҩы Мадина Кәарцхьиаԥҳа иналыгӡеит Баграт Шьынқәба иажәеинраала иалху ашәа "Шьышь нани".

Анаҩс еизаз ашәҭшьыҵәрақәа амшын ихырҵеит.

Лаҵара 21, 1864 шықәса – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ауп. Уи ашьҭахь хыԥхьаӡара рацәала Кавказ жәларқәа реиҳараҩык рыԥсадгьыл иқәҵны Ҭырқәтәылаҟа, Шьамтәылаҟа, Иорданиа, егьырҭ Ааигәа Мрагылара атәылақәа рахь имцар ада ԥсыхәа рымамкәа аҭагылазаашьа иақәдыршәеит.

Есышықәса ари агәалашәаратә мшы азгәарҭоит адунеи зегьы иалаԥсоу аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа. Иҟоу адыррақәа рыла, аԥсуаа нхоит адунеи 50 тәыла рҟны. Зегьы иреиҳау аԥсуа диаспора Ҭырқәтәыла иҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

22
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Лаҵара 21 Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара иамшуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ауаажәлар Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаладыршәеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны аҳәынҭқарра ԥхьаҟатәи аусӡбатә хадақәа ируакуп – аԥсуаа ҳашьцәа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәылԥаз иалахәыз рзы Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс еиқәнаршәеит абарҭ рҩызцәа агәаларшәаратә цахақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәаратә хәылԥазы хыркәшан ашьамаҟа абылрала.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашәаҳәаҩ Мадина Кәарцхьиаԥҳа иналыгӡеит ашәа "Шьышь нани".

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәаратә хәылԥазы хыркәшо, есышықәса еиԥш уажәгьы, Кавказ ажәларқәа рхаҭарнакцәа амҳаџьырцәа ргәалашәара иазкны амца еиқәырҵеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра анеилга Аҩада-Мраҭашәаратәи Кавказ ажәларқәа рхырҵәара иалагеит. Ртәыла аанырмыжьыр ада ԥсыхәа рымамызт ачерқьесцәа, аубыхцәа, аԥсуаа, абазақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иахҟьаны 1,5 миллионҩык ауаа рҟынӡа, урҭ рҟынтә аԥсуаа 400 нызқьҩык инаркны 500 нызқьҩык рҟынӡа мчыла рыԥсадгьыл иахыганы Ҭырқәтәылаҟа иахцан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь ихынҳәыз ҳашьцәеи ҳаҳәшьцәеи ари амш аҽны рабдуцәа рлахьынҵа цәгьа азы ахәыцрақәа рацәаны ирызцәырҵуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Агәаларшәаратә хәылԥазы анҵәамҭаз изҭахыз зегьы ацәашьқәеи ашәҭқәеи амшын ихырҵон.

Акарантин азтәи Аҟәа "ацәаҩа": лаҵарамза Аԥсны аҳҭнықалақь аҟны

47
(ирҿыцуп 18:29 19.05.2020)
Лаҵара 15 инаркны азин ыҟоуп аԥҟарақәа ирықәныҟәаны акаҳуажәырҭақәа русура, убасгьы ихацыркхоит ақалақьбжьаратә транспорт аныҟәара.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵаиҩит Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа COVID-19 рацәыхьчаразы ԥкырақәак шыҟоу иааныжьзарц.

Адокумент инақәыршәаны рашәара 1, 2020 шықәсанӡа Аԥсны абарҭ акарантинтә уснагӡатәқәа шыҟоу иааныжьхоит:

 • Афатәаалыҵтә, ақыҭанхамҩаалыҵтә, амаҭәаҭирҭатә џьармыкьақәа Аҟәа ақалақьи араионқәеи рҟны аус рулоит аграфик инақәыршәаны, асанитар-епидемиологиатә маҵзура аҭиҩцәа (аусуцәа) рзы ихымԥадатәуп ҳәа ирыланаҳәаз аԥҟарақәа ирықәныҟәаны (амедицинатә сабрадақәа, амедицинатә напҭарԥақәа). Асанитар-епидемиологиатә маҵзурақәа аамҭа-аамҭала аџьармыкьақәа иахьрыҵаркуа апрофилактикатә рзҩыдара мҩаԥыргалоит.
 • Амассатә, акультуратә, аспорттә, арлахҿыхратә, аӡыргаратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара азин ыҟам.
  Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны иарбоу аамҭа аҩнуҵҟа ачаратә, аныҳәатә залқәа иара убасгьы аресторанқәеи егьырҭ акрыфарачаратә обиектқәеи русура рзин ыҟам.
 • Аԥсны Аҳәынҭқарра адгьылҵакыраҟны атуристтәи аекскурсиатәи усура азин ыҟам. Атуристцәеи аекскурсантцәеи зҭаауа аобиектқәа русура аанкылоуп.
 • Асасааирҭақәа, агәабзиарачаԥарҭақәа, асасааирҭа ҩнқәа, иара убас даҽа ҭыԥқәак рыҟны аҭыԥ аанкылареи ауааԥсыра рыдкылареи рыҩнаҵареи азин ыҟам.
 • Аԥсны Аҳәынҭқаррахь аԥсуа-аурыс ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥқәа ирхысны аҭалара азин рымам аҳәаанырцә тәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аккредитациа змоу адипломатиатә усҳәарҭақәа русуҩцәа, Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны ААМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа аррамаҵзуҩцәа, Еиду урыстәылатәи арратә база аррамаҵзурауаа, жәларбжьаратәи аидарақәа мҩанызго атранспортқәа рныҟәцаҩцәа, аидаратә дәыӷбақәа рныҟәцаҩцәа алхны.
 • Ҳазада ахәаахәҭра ахьымҩаԥысуа адәқьанқәа (диути-фри) русура аԥсуа-аурыс аҳәынҭқарратә ҳәааҟны аусура азин рымам.
  Аспорттә залқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа, амассажтә салонқәа аусура азин рымам.
 • Астоматологиатә маҵзурақәа рынагӡара иазку аусура иаарласны, хырԥашьа змам аформақәа рыҟны астоматологиатә цхыраара ахьаҭаху ачымазарақәеи аҭагылазаашьаақәеи аламҵакәа азин ыҟам.
 • Акультура аусҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультура аханқәа, аконцерттә залқәеи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсаррақәа) русура 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа русура азин ыҟам.
 • Ахәыҷтәы школқәраҟынӡатәи аусҳәарҭақәа русура азин ыҟам.
  Ашколқәа рҟны арҵаратә процесс амҩаԥгара азин ыҟам 11 аклассқәа рҟны иахәҭоу асанитар-епидемиологиатә ҭахарқәа ирықәыршәаны аԥышәарақәа рымҩаԥгара ада.
 • Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университети Аҟәатәи иаарту аинститути рҟны, иара убас Аԥсны Аҳәынҭқарра абжьара-занааҭтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рҟны сынтәатәи аҵарашықәс аанкылазааит, иахәҭоу асанитар-епидемиологиатә ҭахарқәа ирықәыршәаны иарбоу аусҳәарҭақәа ишьақәдыргыло аграфик ала аԥышәарақәеи адипломқәа рыхьчареи аалхны.
 • Аҵараиуратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, аҽазыҟаҵартә залқәа русура азин ыҟам 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.
 • Аҳәынҭқарратә напхгараҭаразы ихадоуи аҭыԥантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәеи, анаплакқәеи, аиҿкаарақәеи рнапхгаҩцәа азин рымам иазгәаҭоу аусбарҭақәа, аусҳәарҭақәа, аиҿкаарақәа русзуҩцәа аҳәаанырцәтәи амаҵураныҟәарақәа рышҟа рдәықәҵара 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.

Лаҵара 15 инаркны ахада иусдҵа инақәыршәаны анаҩстәи акарантинтә уснагӡатәқәа рыхәҭак аанкылоуп:

 • Ихацыркхоит ауаажәларратә крыфарачара аобиектқәа русура аишәақәа асоциалтә дистанциа рыбжьаҵаны иргыланы (1,5 метра), амаҵуратә персонал хымԥада ахыхьчара иқәныҟәаны (амедицинатә сабрадақәа, амедицинатә напҭарԥақәа), ачаратәи, аныҳәатәи егьырҭ ауснагӡатәқәеи рымҩаԥгара аалхны.
 • Рашәара 15, 2020 шықәса инаркны ихацыркхоит ақалақьбжьаратә мҩангарақәа.
 • Аҳәынҭқарратә напхгараҭаразы ихадоуи аҭыԥантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәеи аиҿкаарақәеи 60 шықәса иреиҳаны изхыҵуа аусуҩцәеи ашколқәранӡа иаҵанакуа ахәыҷқәа змоуи рџьатә (рмаҵуратә) напынҵақәа рынагӡараҟнытә рхы иақәиҭыртәырц рабжьгазааит аусура ԥырхага амҭакәа, руалафахәы еиқәырханы.
 • Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрреи, Агәабзиарахьчара аминистрреи, Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрреи рнапы ианҵазааит 2020 шықәса рашәара 1 аҟынӡа аԥсуа-аурыс ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥқәа рҿы амедицинатә бригадақәа уахи-ҽни рыҷаԥшьара амҩаԥгара еиҿыркаарц. Абарҭ аусбарҭақәа рнапы ианызааит акоронавирустә инфекциа COVID-19 ахьыҟоу атәылақәа рҟынтәи Аԥсны Аҳәынҭқаррахь иаауа ауаа 14 мшы ҿҳәарас иаҭаны рыԥхьакра аиқәыршәара. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адҵа аҭоуп ахынҳәразы аршаҳаҭга зауз ауаа рганахьала Аԥсны ААР.

Акоронавирус иадҳәалоу егьырҭ ажәабжьқәа шәрыԥхьа ҟалоит абра>>

 

47
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акарантин аамҭазы ауаажәларратә транспорт аангыларҭа. Аҟәатәи аџьармыкьа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асахьаҿы ижәбоит ари аҭыԥ иахьа ишыҟоу. Лаҵарамза акы инаркны Аԥсны аиҳабыра рықәҵарала ауаажәларратә транспорт аныҟәара иалагеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьыжь асааҭ 5: 38 инаркны аҟәатәи атроллеибусқәа аусура иалагоит

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи аџьармыкьа есҽны аусура хацнаркит. Араҟа акрызҭиуа зегьы ршоура ршәоит, аус ахьынӡаруа анапҭырԥақәеи асабрадақәеи рхазароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Мышқәак раԥхьа амшын аԥшаҳәаҿы ҭынчран.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иахьа амаланыҟәа иақәтәоу рацәаҩуп арирахь.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҳҭнықалақь апаркқәа рҟны ааԥынтәи амра хаа рҽаҭаны рыԥсы ршьоит ауааԥсыра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акарантин иахҟьаны ԥыҭраамҭак амшын аԥшаҳәа ҭацәын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачымазара ҿкы - акоронавирус здырбалаз рхыԥхьаӡара иацлоит, аха амшын ихыԥшыло аԥсшьара бзиа избо аҿар уеизгьы апшаҳәаҿы инеиааиуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акыраамҭа ақьафурҭақәеи, акаҳуажәырҭақәеи, акрыфарҭақәеи аркын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акаҳуажәырҭа "Пингвин" еснагь еиԥш ауаа рацәоуп. Лаҵарамза акы инаркны ақьафурҭақәеи, акаҳуажәырҭақәеи, акрыфарҭақәеи русура хацдыркит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашколхәыҷқәеи астудентцәеи рыԥсы ршьоит, инызкылода уажәшьҭа - аҵарашықәс хыркәшоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акаҳуажәырҭа "Брехаловка" ас иҭацәны иҟамлацызт.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иахьазы, акарантин ҟалаанӡа ишыҟаз еиԥш ауаа рацәоуп, бзиа ишырбало еиԥш акаҳуа ржәуеит, адомино ихәмаруеит, ажәабжьқәа еибырҳәоит.

Арҿиаратә еиԥыларақәа, аҩызцәа рыдкыларақәа: Баграт Шьынқәба диижьҭеи 103 шықәса ҵит

136
(ирҿыцуп 14:01 12.05.2020)
 • Аԥсны Жәлар рпоет Баграт Шьынқәба Ҷлоутәи иҩны ашҭаҿы
 • Баграт Шьынқәба 1958 – 1979шш. рзы Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум ахантәаҩыс дыҟан
 • Баграт Шьынқәба Џьгьардатәи ашкол аҵаҩы (арыӷьарахь ала итәоу)
 • Баграт Шьынқәбеи Чилитәи апоет Пабло Нерудеи. 1957 шықәса
 • Баграт Шьынқәбеи Никита Хрушьчиови, Фидель Кастрои Дәрыԥшь ақыҭан
 • Александр Твардовски, Константин Симонов, Баграт Шьынқәба. Агәыӡера
 • Баграт Шьынқәба Ҷлоутәи абыргцәа рыгәҭа
 • СССР жәлар рдепутатцәа: Владислав Арӡынба, Алықьса Гогәуа, Баграт Шьынқәба, Руслан Аршба
 • Дырмит Гәлиеи Баграт Шьынқәбеи, 50-тәи ашықәсқәа
 • Баграт Шьынқәба Веимар иҟоу Гете иҩнаҟны. Германиа 1986 шықәса
 • Баграт Шьынқәбеи Расул Гамзатови. 1980-тәи ашықәсқәа
 • Баграт Шьынқәбеи Константин Симонови
 • Баграт Шьынқәбеи Михаил Шолохова,уи иԥшәмаԥҳәыси, Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум Валериан Кобахьиеи
 • Афото аҟны ароман ахьӡ азҭаз ахаҳә еиҩса
Д.И.Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа занашьоу Аԥсны Жәлар рпоет, Ҟабарда-Балкариеи Адыгатәылеи Жәлар рышәҟәыҩҩы, “Ахьӡ-Аԥша” аорден I аҩаӡара акавалер Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба диижьҭеи 103 шықәса аҵра аҽны иԥсҭазаара аимгеимцарақәак шәгәалашәыршәарц ишәыдаагалоит.

Баграт Шьынқәба Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум ахантәаҩыс даныҟаз Аԥсныҟа иаахьан Никита Хрушьчиови Фидель Кастрои.

Sputnik ишәыднагало афотолентаҿы ишәԥылоит Баграт Шьынқәбеи, Александр Твардовскии, Константин Симонови, Расул Гамзатови, Михаил Шолохови уҳәа зну архивтә фотосахьақәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

136
 • Аԥсны Жәлар рпоет Баграт Шьынқәба Ҷлоутәи иҩны ашҭаҿы
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Аԥсны Жәлар рпоет Баграт Шьынқәба Ҷлоутәи иҩны ашҭаҿы

 • Баграт Шьынқәба 1958 – 1979шш. рзы Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум ахантәаҩыс дыҟан
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәба 1958 – 1979шш. рзы Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум ахантәаҩыс дыҟан

 • Баграт Шьынқәба Џьгьардатәи ашкол аҵаҩы (арыӷьарахь ала итәоу)
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәба Џьгьардатәи ашкол аҵаҩы (арыӷьарахь ала итәоу)

 • Баграт Шьынқәбеи Чилитәи апоет Пабло Нерудеи. 1957 шықәса
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәбеи Чилитәи апоет Пабло Нерудеи. 1957 шықәса

 • Баграт Шьынқәбеи Никита Хрушьчиови, Фидель Кастрои Дәрыԥшь ақыҭан
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәбеи Никита Хрушьчиови, Фидель Кастрои Дәрыԥшь ақыҭан

 • Александр Твардовски, Константин Симонов, Баграт Шьынқәба. Агәыӡера
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Александр Твардовски, Константин Симонов, Баграт Шьынқәба. Агәыӡера

 • Баграт Шьынқәба Ҷлоутәи абыргцәа рыгәҭа
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәба Ҷлоутәи абыргцәа рыгәҭа

 • СССР жәлар рдепутатцәа: Владислав Арӡынба, Алықьса Гогәуа, Баграт Шьынқәба, Руслан Аршба
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  СССР жәлар рдепутатцәа: Владислав Арӡынба, Алықьса Гогәуа, Баграт Шьынқәба, Руслан Аршба

 • Дырмит Гәлиеи Баграт Шьынқәбеи, 50-тәи ашықәсқәа
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Дырмит Гәлиеи Баграт Шьынқәбеи, 50-тәи ашықәсқәа

 • Баграт Шьынқәба Веимар иҟоу Гете иҩнаҟны. Германиа 1986 шықәса
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәба Веимар иҟоу Гете иҩнаҟны. Германиа 1986 шықәса

 • Баграт Шьынқәбеи Расул Гамзатови. 1980-тәи ашықәсқәа
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәбеи Расул Гамзатови. 1980-тәи ашықәсқәа

 • Баграт Шьынқәбеи Константин Симонови
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәбеи Константин Симонови

 • Баграт Шьынқәбеи Михаил Шолохова,уи иԥшәмаԥҳәыси, Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум Валериан Кобахьиеи
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Баграт Шьынқәбеи Михаил Шолохова,уи иԥшәмаԥҳәыси, Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу асовет апрезидиум Валериан Кобахьиеи

 • Афото аҟны ароман ахьӡ азҭаз ахаҳә еиҩса
  © Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба

  Афото аҟны ароман ахьӡ азҭаз ахаҳә еиҩса

Атемақәа:
Баграт Шьынқәба диижьҭеи 100 шықәса ҵит

Заҟа гха ҳрыхдырԥарыз иажәа ҟәышқәа: Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкны

4
(ирҿыцуп 15:38 29.05.2020)
Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшь иԥсҭазаара далҵижьҭеи иахьа иҵит жәшықәса. Уи игәалашәара аҳаҭыразы ишәыдаагалоит Sputnik аколумнист Светлана Ладариаԥҳа изылкыз анҵамҭа.

Аԥсны, аԥсуа дгьыл, аԥсуа жәлар ахааназгьы ибеиан. Ибеиан ҳәарада ԥсабарала, гала, шьхала… Аха зегь раасҭа ибеиан уаала, доуҳала, ҟәыӷарыла. Жәытә-натә аахыс ара аҳаҭыр дуун ауаҩра, аԥсуа икодекс хада - аламыс. Азқьышықәсақәа, ашәышықәсақәа ирылыхәхәа иаауа ажәабжьқәа, ашәақәа, алегендақәа реиҳарак зыхҳәааугьы абри ауп. Аха аҩыра ахьҳамамыз азгьы заҟа ирацәаҩузеишь аҭоурых аӡыблара зыхьӡқәа ҳцәагаз. Егьаҩ ҿырԥшыганы ҳадгьыл иқәын…

Аԥсны аҭоурых ҿыц аҿы зыжәлар рхьаа зхьаау, ирыдгылоу, ирывагылоу рыхьыӡқәа ԥхьаҟатәи аҭоурыхқәа, абиԥарақәа ирзынхоит. Уи насыԥуп зқьышықәса рышьҭахь аԥсуадгьыл иқәынхо аԥсуа изы. Иаашьҭыхны дрыԥхьалап аҩырақәа, дрыхәаԥшлап аҭыхымҭақәа – иеиҵеиааӡалап ихшара иахьатәи ҳауаажәлар рхаҭарнакцәа рҿырԥшала. Ирызҳалап аԥсуаа аԥсуадгьыл аҿы. Еизҳазыӷьалап. Уи ус шакәхо агәра згарц сҭахуп… Мап, агәра згоит! Анцәа ду иџьшьаны ус акәхоит!

Сергеи Багаԥшь... Уи ижәла, ишьҭра аханатә аахыс ахьӡ-аԥша змаз ауаа рылиаауан. Унеишь-уааишь ҳәа рарҳәон адунеи амаа зкыз. Иахьынхацәаз ԥырхагак рнамҭацызт, избанзар акы - анхаҩы Аԥсны еснагь аҳаҭыр ду даԥсан, ҩбагьы – ахшыҩи адырреи ирыҵадырӡуан акыр ихыҭхәыцыз асоциалтә еиҟарамрақәа.

© Foto / из архива семьи Багапш
Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь

Ибзианы исгәалашәоит ХХ ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа. Ахааназ аӡәы зхы дықәызмыртәацыз аԥсуаа аамҭа-аамҭала усҟантәи аамҭа ирзаанагоз ауадаҩрақәа ирҿагылон, рҟәаҟәа иқәтәарц зҭахызгьы нхьыдыҩруан.

Ибзианы исгәалашәоит 1989-тәи ашықәс. Мҽышан. Аԥсны ахы-аҵыхәа иалаҩит аԥсуааи ақырҭқәеи еиҿагылт ҳәа. Ари аҭагылазаашьахь мышкызны ишкылнагоз зегьы ирдыруан, ирбон, аха еивысырҭак шԥаҟамлари ҳәа игәыӷуан.

Аԥсныҟа амҩа иқәлеит 30 нызқьҩык рҟынӡа зхыԥхьаӡара наӡоз ақырҭцәа, аратәи ақырҭцәа ирыдгыларц, еснагь ргәы иҵхоз нарыгӡарц. Еихышәшәа-еиԥышәшәа Аалӡга аӡиас ахықәаҿ еизеит ашәарыцага шәақьқәа ирыҵагылаз аԥсуаа.

Сергей Васильевич Багапш на охоте.
© Foto / из архива семьи Багапш
Сергеи Багаԥшь ашәарыцараан

Абри аҭагылазаашьаҿы араион аиҳабы иаҳасаб ала, апатриот иаша ишиаҭәаз еиԥш, Сергеи Уасил-иԥа хьаҳәхьачарак ҟамҵакәа ижәлар рыхьчара дгылеит. Усҟантәи аамҭазы уи аҩыза ихымҩаԥгашьа иара изы даара ишәарҭахар алшон. Аха усеиԥш акгьы дазымхәыцӡакәа ақырҭуа шовинизм аҿагылараҿы напхгара ҟаиҵеит. Ари аҭагылазаашьа ахаҵара аарԥшра аҭахын. Уи иара илиршеит. Сергеи Уасил-иԥа иусурҭаҭыԥ, ипартиатә лахәылара рцәыӡра адагьы иԥсҭазаара ахаҭагьы ицәыӡыр алшон… Аха уи иазхәыцтәны имшьеит усҟан азы. Ҳәарада, 1989 шықәсазтәи ахҭысқәа рышьҭахь Сергеи Багаԥшь иусура дамхын.

Ари иԥсҭазаараҟны дзықәшәақәаз рахьтә хҭыс заҵәык ауп, аха инеидкыланы дзакәыз аанарԥшуеит.

26 августа 2008 года - день, когда Россия признала независимость Абхазии. Сергей Багапш пришел на площадь Свободы в Сухуме, где тысячи граждан республики ликовали, узнав о признании.
ВЛАДИМИР ПОПОВ
Сергеи Багаԥшь Аҟәа Ахақәиҭра ашҭаҿы нанҳәа 26, 2008 шықәсазы - Урыстәыла Аԥсны аназханаҵа аҽны

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан иара дыззырхаз аус аҿы иԥышәа ахархәара аҭаны ашьаарҵәыра илагылаз ижәлар дрыцхраауан. Иҳәатәуп зны-зынла абџьар акра аасҭагьы ла иамбоз аусқәа ирылшоз анеиҳахоз. Иҳәатәуп урҭ аусқәагьы афырхаҵараҵәҟьа шырҭаххалоз.

Сергеи Багаԥшь иԥсҭазаара зегьы иԥсадгьыл амаҵ азура иазкын. Атәыла аԥыза-министрс даныҟаз аума, ахадас даныҟаз аума – иара изы зегьы ирыцкыз Аԥсны аизҳазыӷьара акәын.

Президенты Абхазии, России и Южной Осетии Сергей Багапш, Дмитрий Медведев и Эдуард Кокойты (слева направо). Архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Сергеи Багаԥшь, Дмитри Медведев, Едуард Какоиты Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рхьыԥшымрақәа разхаҵара ашьҭахь

Дыҟамзар ҟалап аԥсыуак, иажәа ҟәанда змаҳацыз. "Мои золотые" – абар иара зегь раасҭа бзиа ибаны ииҳәоз. Ари баша цәажәарамызт.

Инаԥшьба: Сергеи Багаԥшь Кремль дышрыдыркылаз абара акыр иаԥсан>>

Дыздыруаз, дызгәалашәо зегьы ражәа аҟәандара алыжжуеит иӡбахә анырҳәо. Ари еиҳау иҟоузеи аԥсҭазаараҿы! Ажәлар шамахамзар ус баша рыбзиабара узаахәаӡом, иуоуӡом.

© Foto / Владимир Попов
Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынбеи Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшьи

Ихьаауп, даара ихьаауп ҳаԥсуадгьыл иреиӷьӡақәоу ахьацәыӡуа. Заҟа иаҳҭахузеи урҭ иахьа?! Заҟа ҳгәы ҟанаҵарыз Сергеи Багаԥшь иччаԥшь. Заҟа гха ҳрыхдырԥарыз иажәа ҟәышқәа. Заҟантәгьы игәымшәара, ихаҵара ҳаззымиааиқәаз ҳариааиртә еиԥш рылдыршарыз. Заҟантә… Заҟантә…

Изыбымбылыз Џьгьардатәи адгьыл.

Валери Багаԥшь: Сергеи Багаԥшь игәгьы, иԥсгьы, ихгьы Џьгьардоуп иахьыҟаз>>

Ирҳәоит ауаҩытәыҩса дыззыҳәо зегь адунеитә ҵакыра иазцаны адгьыл ахь ихынҳәуеит ҳәа. Ҳиҳәап нас Анцәа ду ҳтәыла ахааназ иагымхаларц Сергеи Багаԥшь иеиԥш зеиԥшу аԥацәа…

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4