Аӡиас аӷьқәа "рыбжьарц": санкт-петербургтәи ажәҩаҵшьыҩцәа рыҽшазыҟарҵо

46
(ирҿыцуп 13:02 26.03.2021)
Ажәҩаҵшьратә слалом азы санкт-петербургтәи акоманда Аԥсныҟа иааит Гагра араион Бзыԥ аӡиас аҿы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргарц азы.

Санкт-петербургтәи аспортсменцәа жәаҩаҩык, аа-шықәса инаркны 22 шықәса рҟынӡа зықәра ыҟоу разыҟаҵаҩцәа ирыцны Аԥсныҟа иааит иаарласны имҩаԥысраны иҟоу Урыстәылеи Европеи рҿы ажәҩаҵшьратә слалом азы аицлабрақәа рылахәхаразы рҽазыҟарҵарц. Дара ҽнак ахь ҩынтә Бзыԥ аӡиас аҟны рҽазыҟарҵоит. Зынӡа аҽазыҟаҵарақәа быжьба мҩаԥыргараны иҟоуп хәажәкыра 30 рҟынӡа.

Ажәҩаҵшьратә слалом - аӡырҳәыԥқәеи аканоеқәеи рыла ажәҩаҵшьратә спорт хкуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡаны аспортсменцәа иалкаау абжьаӡараҟны аԥхьа инеиуа еицлабуеит. Асасцәа уажәы Аԥсныҟа иааит Бзыԥ аӡиас еиуеиԥшым ахәҭақәа рҟны рылшарақәа реизырҳаразы. Раԥхьа аӡы иаҳа иахьҭынчыз аҽазыҟаҵара иалагеит, адырҩаҽны - иаҳа иахьаӷьыз.

Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит, аха уеизгьы х-метрак иҟоу аӡырҳәыԥ аныҟәцара ишубо еиԥш имариам, иҷыдоу азыҟаҵара аҭахуп. 

Еиҳа аццакра ззаарԥшуа ҳәа ауп ишеицлабуа. Аӡаҿы иҷыдоу "амба" ҟарҵоит, уи ибжьысны ицароуп аспортсменцәа. Уи злымшаз аӡә дҟалар, хараԥсак аҳасабала секундқәак изагдырхоит имҩа анхиркәшалак.

Бзыԥ аӡы ари ашықәс аамҭазы +10°С раҟара ыҟоуп. Аспортсменцәа рцәеижь аԥхарра зыхьчо иҷыдоу амаҭәа ршәызароуп уи ианҭало. Ажәҩаҵшьыҩцәа рхаҭақәа ишырҳәо ала, ахьҭа иакуа рнапқәа роуп, аха зны-зынла ашоура ианакуагьы ыҟоуп, еиҳарак ахаҳәқәа рыбжьара абжьысра анаҭаху. Азыҟаҵаҩцәа абас иҟоу аҭыԥқәа роуп еиҳаракгьы изышьҭоу иазыҟарҵо рзы, аха ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәгьы рхадыршҭуам.

Азыҟаҵарақәа рыхәҭак амшын аҿы имҩаԥысуеит, уа, хымԥада, аӡы акыр иҭынчуп, ашьха ӡиасқәа рҿы аасҭа. Амшын аҿы рҽаназыҟарҵо, рымч ажәҩақәа рахь иаҳа ирышьҭуеит.

46
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Санкт-петербургтәи аспортсменцәа ажәҩаҵшьратә слалом азы ҽнак ахь ҩынтә Бзыԥ аӡиас аҟны рҽазыҟарҵоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажәҩаҵшьратә слалом - аӡырҳәыԥқәеи аканоеқәеи рыла ажәҩаҵшьратә спорт хкуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡаны аспортсменцәа иалкаау абжьаӡараҟны аԥхьа инеиуа еицлабуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспортсменцәа рцәеижь аԥхарра зыхьчо иҷыдоу амаҭәа ршәызароуп уи ианҭало.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Бзыԥ аӡы ари ашықәс аамҭазы +10°С раҟара ыҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡаҿы иҷыдоу "амба" ҟарҵоит, уи ибжьысны ицароуп аспортсменцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зынӡа быжьҽазыҟаҵарак роуп имҩаԥыргахьо аспорсменцәа Аԥсны

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспорсменцәа ражәақәа рыла Бзыԥ аӡиас аҽазыҟаҵарақәа рзы зеиԥш ыҟам алшарақәа рнаҭоит. Ари аҭыԥ аҳәаанырцәтәи аспорстменцәа аҽазыҟаҵарақәа ахьымҩаԥырго аҭыԥқәа акала еицәам.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахьҭа иакыргьы, рыжәҩахыр ааԥсаргьы, изықәтәо анышь ааҳәыргьы зегь акоуп аспорсменцәа рҽазыҟаҵарақәа ирҟәаҵом.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажәҩаҵшьыҩцәа рхаҭақәа ишырҳәо ала, ахьҭа иакуа рнапқәа роуп, аха зны-зынла ашоура ианакуагьы ыҟоуп, еиҳарак ахаҳәқәа рыбжьара абжьысра анаҭаху.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ажәҩаҵшьыҩцәа еиуеиԥшым адистанциақәа шаҟа секунд ала ианысран иҟоу рдыроит, иагхар ахараԥса идырҵоит- иаамҭа асекундқәа изагдырхоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспорсменцәа Урыстәылеи Европеи рҿы ажәҩаҵшьратә слалом азы аицлабрақәа рылахәхаразы рҽазыҟарҵоит

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  урыстәылатәи аспорсменцәа аԥышәа ирымоу рхы иархәаны Бзыԥ аӡиас амч "рнапаҿы иааргар" рҭахуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Санкт-петербургтәи аспортсменцәа жәаҩаҩык, аа-шықәса инаркны 22 шықәса рҟынӡа зықәра ыҟоу разыҟаҵаҩцәа ирыцны Аԥсныҟа иааит

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Раԥхьа аӡы иаҳа иахьҭынчыз аҽазыҟаҵара иалагеит, адырҩаҽны - иаҳа иахьаӷьыз.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Изықәтәоу анышьқәа акарбон иалхуп, иласуп, жә-киллограммк ркапануеит.

Аҭыԥантәи амчрахь: Аԥсны ахаланапхгараҭарахь алхрақәа шымҩаԥысыз

19
(ирҿыцуп 22:16 11.04.2021)
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа мҩаԥысуан амҽыша мшаԥы 11 рзы. Зынӡа абжьыҭара азин рыман 125 нызқьҩык алхыҩцәа, абжьыҭара мҩаԥысуан 161 алхратә ҭыԥ хадақәа рҟны алхырҭатә ҭыԥқәа 198 рҿы.

Иахьатәи алхрақәа реиԥш зеиԥшу бжьынтәуп имҩаԥысуеижьҭеи Аԥсны аҭоурых ҿыц аҿы. Раԥхьаӡа акәны Аҭыԥантәи аизарақәа рахь алхрақәа мҩаԥысит хәажәкыра 14 1998 шықәсазы. Уи ашьҭахь алхрақәа мҩаԥган 2001, 2004, 2007 шықәсқәа рзы, анаҩс адепутатцәа рнапынҵақәа рыҿҳәара иацҵан, ԥшьышықәса ҳәа иҟаҵан, убри аԥҟара инақәыршәаны 2011, 2016 шықәсқәа рзы алхрақәа мҩаԥысит.

2016 шықәсазы Гал араион аламырхәӡакәа лхрақәа мҩаԥысит, избанзар 2014 шықәсазы Гал иқәныхоз реиҳараҩык аԥсуа тәылауаҩра рымхын. Иахьазы уа абжьыҭара азин рымоуп 900-ҩык иреиҵаны алхыҩцәа. Аха уеизгьы ара аҭыԥантәи алхрақәа мҩаԥгатәуп ҳәа рыӡбеит. Убри аан алхыҩцәа ахьмаҷу азы адепутатцәа рхыԥхьаӡарагьы 11-ҩык рҟынӡа иагдырхеит, Аконституциа ишаҳәо ала. Иаԥҵан аҭыԥ хадақәа фба ақыҭақәа рҿы, ақалақь аҿы - хәба.

Зынӡа абжьыҭара азин рыман 125 нызқьҩык алхыҩцәа, абжьыҭара мҩаԥысуан 161 алхратә ҭыԥ хадақәа рҟны алхырҭатә ҭыԥқәа 198 рҿы. Зегь реиҳа алхыҩцәа рацәоуп Аҟәа - 40 нызқьҩык рҟынӡа. 2020 шықәса нанҳәамзазы аҭыԥантәи адепутатцәа ирыӡбеит алхыҩцәа рхыԥхьаӡареи адепутатцәа рхыԥхьаӡара еиҿурԥшуазар, ишеишьашәалам, убри аҟнытә алхырҭатә ҭыԥ хадақәа рхыԥхьаӡара 26 рҟынтәи 19 рҟынӡа иагдырхеит. Иара убас адепутатцәа рхыԥхьаӡара ҩынтә ишозар ауп ҳәагьы ӡбан.

19
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны имҩаԥысит аҭыԥантәи амчрақәа рахь алхрақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зынӡа атәылаҿы абжьыҭара азин рымоуп 125 нызқьҩык алхыҩцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алхыҩцәа шьоукы рхәыҷқәа рыманы абжьыҭара инеиуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ари ала акәзар, алхырҭахь изнеиз аҽарԥхарц азы акәзар ҟалап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҳҭнықалақь аҿы алхырҭатә ҭыԥқәа рҿы авидеокамерақәа шьақәыргылан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аамҭала аԥыза-министр инапынҵақәа назыгӡо Владимир Делба ибжьы аиҭеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ауаа рыбжьы арҭар рылшон 198 алхырҭатә ҭыԥқәа рҿы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зегь реиҳа алхыҩцәа рацәан аҳҭықалақь Аҟәа – 40 нызқьҩык рҟынӡа, иара убри аан аброуп ауаа зегь реиҳа имаҷны рыбжьы ахьарҭаз.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алхратә комиссиа алахәылацәа аҽыхьчаратә ԥҟарақәа ирықәныҟәоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иарбанзаалак алхратә ҭыԥ хада аҟны аӡәгьы дырзалымхыр, ма уа алхрақәа шьақәымгылеит ҳәа ирыԥхьаӡар, аиҭалхрақәа рыларҳәоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аиҭалхрақәа ҩымз ирхымгакәа имҩаԥысроуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асааҭ 20:00 рзы алхратә ҭыԥқәа зегьы адыркит, абжьқәа рыԥхьаӡара иалагеит.

"Аамҭақәа рыбжьара": Адгәыр Амԥар исахьақәа

68
(ирҿыцуп 15:38 10.04.2021)
Аԥсуа сахьаҭыхҩы Адгәыр Амԥар ирҿиамҭақәа рцәыргақәҵа аатит Аԥсны Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы хәажәкыра 30 рзы. Уи исахьақәа рыхәҭак шәахәаԥш Sputnik еизнагаз афотолентаҿы.

Ацәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара" ҳәа уи автор хьӡыс иеиҭеит, избанзар аамҭақәа рыбжьароуп џьарак ак аҵыхәтәа ахьыҟоу, анаҩс иҿыцу ак анцәырҵуа. Адгәыр Амԥар ихаҭа ишиҳәо ала, араҟа аԥыжәара ргоит абасеиԥш иҟоу ахырхарҭақәа: сиурреализм, асимволизм. Аиашазы, асимволизм еснагь асиурреализм иахәҭоуп, аха ара хазы ицәырызгоит, иҳәоит иара.

Асахьаҭыхыҩ уаанӡа аныхачаԥақәа ҭихуан, уи, иара ишиҳәо ала, асиурреализм иатәу аҭыхымҭақәа раԥҵараан ицхраауеит.

Ацәыргақәҵаҿы иӡыргоу аусумҭақәа аҵыхәтәантәи шықәсык, шықәсыки бжаки рыҩныҵҟа иҭыху роуп. Уахь инагоуп 25 усумҭа.

68
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Ахьычԥаԥырҩежь агага"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Ахьычԥаԥырҩежь агага"

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Уахынлатәи аԥхыӡқәа"

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Зыблақәа арку аԥҳәызба"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Зыблақәа арку аԥҳәызба"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Зыблақәа арку аԥҳәызба лнапқәа

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Аҿымҭра"

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Аҳәааҿы"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Аҳәааҿы"

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  "Аҽыкәаҳа зхалашо аҭыԥҳаи ахылԥа зхоу ҩыџьеи"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Аҽыкәаҳа зхалашо аҭыԥҳаи ахылԥа зхоу ҩыџьеи"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Асҭа"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Аԥҳәызбеи адирижабльқәеи"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Аԥҳәызбеи адирижабльқәеи"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Амедальон гәаларшәагас"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Ԥшьҩык злахәу акомпозициа"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Агьежь алахәмарра"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Агәил зну акомпозициа"

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Аҭагәаҭасрақәа ириааины аблахтырахь инеиз"

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Адгәыр Амԥар

Аԥсны афымцарцәара аграфик ԥсахуп

3
(ирҿыцуп 12:43 14.04.2021)
Аԥсны Урыстәылантәи алашара аиуеи 2020 шықәса ԥхынҷкәынаахыс, ЕгрыГЕС аремонт азы иааныркылаанӡа.

АҞӘА, мшаԥы 14 - Sputnik. Иахьазы Аԥсны аҵакыраҿы иалагалоу алашара арцәара аграфик ԥсахуп абзазаратә обиектқәа еиҳа иҭышәынтәаланы русуразы ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".

Аԥкыратә схема шыҟаз иаанхоит: сааҭк ҽынла, ҩ-сааҭк – уахынла идырцәалоит.

 • Астанциа маҷқәа: Аҟәа-2, Афон, Мҵара, Дәрыԥшь, Гәдоуҭа-ахара Т-2, Гал-110, Гал-35, Барӷьаԥ, Отобаиа, Тҟәарчал ГРЕС, Аҟәа-220 - 01:00 - 03:00; 13:00 - 14:00;
 • Астанциа маҷқәа: Очамчыра-ахара, Очамчыра-2, Мықә, Кәачара, Уарча, Дранда, Агәыӡера, Синоп, Баслаҭ, Ҵабал, Гәдоуҭа-ахара Т-1, Гәдоуҭа-110, Лыхны, Мысра-ахара, Мысра - 03:00 - 05:00; 14:00 - 15:00;
 • Астанциа маҷқәа: Аҟәа-1, ИЕПит, Пицунда, Алаҳаӡы, Бзыԥ-220, Чегал, Переброска, Рухски Карьер - 05:00 - 07:00; 15:00 - 16:00;
 • Астанциа маҷқәа: Гагра-1, Гагра-2, Гагра-3, Цандрыԥшь-ахара, Гьиачрыԥшь - 03:00 - 05:00; 15:00 - 16:00.

Мшаԥы 8рзы урыстәылатәи аган Аԥсныҟа иаауа алашарамчра алимит ҳәаақәнаҵеит 7 миллион киловатт-сааҭ ҳәа. Убри аан ареспублика иаҭахны иҟоуп 9,6 миллион киловатт-сааҭ ҳәа азгәарҭоит "Амшынеиқәафымцамч" аҿы.

3
Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа