Аҽыуаа, "нарҭаа рымца", ашьамаҟа: Амҳаџьырқәа ргәалашәара амш Аԥсны ишазгәарҭаз

34
(ирҿыцуп 13:28 22.05.2021)
Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара амш азгәарҭеит Аԥсны. Sputnik ари аусмҩаԥгатә аҟынтәи афотосахьақәа шәзеизнагеит.

Лаҵара 21 рзы Аԥсны иргәаладыршәеит амҳаџьырра иалаӡыз Кавказ жәларқәа рхаҭарнакцәа. Аԥсуа-абаза жәлар рконгресси Арепатриациазы аҳәынҭеилаки Аҟәа еиҿыркааит агәалашәаратә усмҩаԥгатәқәа.

Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара аҳаҭыр азы игылоу абаҟа азааигәара еиҿкаан афотоцәыргақәҵа, Аԥсуа драматә театр аҿы идырбан аспектакль "Ацынҵәарах", ахәылбыҽха, амшын аԥшаҳәаҿы алашарбагақәа кны имҩасит, иадыркит ашьамаҟа, "нарҭаа рымца" еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит.

Арҭ аусмҩаԥгатәқәа ирылахәын атәыла анапхгара, астудентцәа, ашколхәыҷқәа, зыԥсадгьыл иазыхынҳәыз аԥсуаа.

Гәдоуҭа амҳаџьырцәа ргәалашәара ацеремониа мҩаԥысит аҭыԥантәи ауааԥсыра зықьҩыла амҳаџьырра ашықәсқәа раан изқәыртәаны атәым дгьыл ахь изларгоз аҭырқәа ӷба "Маҳмадиа" символс измоу амемориал аҿы. Уи 2018 шықәсазы иргылеит архитектор Игор Смыр, иара гәдоуҭатәи абаӷәаза авараҿы ишьақәыргылоуп.

Гагра абри амш азгәарҭеит агәашьаркыра аҟынтәи ахьыԥшымра Амемориал аҟынӡа амҩасрала, анаҩс ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит.

Лаҵара 21 1864 шықәса - Кавказтәи аибашьра анхыркәшахаз амш ауп. Уи ашьҭахь зықьҩыла аԥсуа жәлар рхаҭарнакцәа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ааныжьны Ҭырқәтәыла, Шьамтәыла, Иорданиа, егьырҭ Ааигәатәи Мрагылара атәылақәа рахь имцар ада ԥсыхәа рымамызт.

Ари амш азгәарҭоит адунеи иалаԥсоу аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа. Зегь реиҳа идуу аԥсуа диаспора Ҭырқәтәыла инхоит.

34
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ашьхарыуа жәларқәа рхаҭарнакцәа ргәаладыршәеит лаҵара 21 рзы. Уи аҳаҭыр азы Аҟәа Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәа ианысит аҽыуаа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҿар абираҟқәа кны амшын аԥшаҳәа ианыланы амҳаџьырқәа рбаҟаҟынӡа инеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Кавказтәи аибашьра анхыркәшаха зықьҩыла аԥсуааи адыгақәеи рыԥсадгьыл ааныжьны атәым дгьыл ахь ихымҵәар ада ԥсыхәа рымамкәа иҟалеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Амҳаџьырқәа ргәаладыршәарц абаҟахьы инеит аҳҭнықалақь ауааԥсыра аӡәырҩы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урҭ рыбжьара иҟан Ҭырқәтәылеи Шьамтәылеи иҟоу аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ихырҵәаз ҳабдуцәа урҭ рабдуцәа ргәаларшәаразы иааиз ауаа аԥсуа бираҟқәа шьҭынхны иркын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵәыџьмцақәа кны имҩасуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашьамаҟа аиркит аԥсуа мҳаџьырқәа рхылҵшьҭра Кадыр Тәанба. Иара шықәсқәак раԥхьа иҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь нхара ҳәа дхынҳәит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Агәаларшәаратә усмҩаԥгатәқәа ирылахәын аҿартә еиҿаарақәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Амҳаџьырқәа аӷбақәа ирҭартәаны иахьдәықәырҵоз аҭыԥ аҟны "нарҭаа рымца" еиқәырҵеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зыԥсадгьыл ахь изыхнымҳәкәа зыԥсҭазаара иалҵыз, амҳаџьырра хлымӡаах иаҿахәхаз ргәалашәаразы ацәашьқәа адыркит.

Ааԥыни аԥхыни ирсимволу аргәыц: мышкы Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы

15
(ирҿыцуп 19:34 11.06.2021)
Сынтәа ҩынтәуп Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы аҵыҵындра аҽаҩра аанашьҭуеижьҭеи.

Аԥсны аҵыҵындра акырџьара иазҳауеит, ауаа руҭрақәа, рашҭақәа рҿы ахатә ҭыԥ азалхны иҟоуп. Аха иҟоуп аҵыҵындра ззы чахәк аанагогьы, аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы уи ааӡаразы анаплакқәа аадыртуа иалагеит.

Убас шықәсқәак раԥхьа Гәылрыԥшь араион Дранда аҳаблан иаартын аҵыҵындрааӡарҭа, ара аус руеит хышәҩык рҟынӡа аҭыԥантәи анхаҩцәа, иара аарыхырҭа аҵакыра акәзар, 20 гектар иҟоуп.

Ари анаплакаҿы ҩ-хкык аҵыҵындра рааӡоит – Ruby Gem-и Albion-и, урҭ даара ихаауп, афҩы лаҳалаҳауа, харантәигьы иуаҳауеит. Ауаа аус руеит ашьыжь асааҭ хәба инаркны шьыбжьон асааҭ акынӡа. Дара ргәы ақәбзианы аус руеит, ауалафахәы ианаамҭоу еиԥҟьарада ироуеит. 

Драндатәи анаплакаҿы изызҳауа аҵыҵындра есхымз аҽаҩра аанашьҭуеит, аӡынразы иаҳа имаҷны. Аусзуҩцәа алшықәсанык аус руеит, избанзар аҵиаақәа ршьапқәа есымша ирыцқьалатәуп, абаџьар ықәгалатәуп.

Еизыргаз аҵыҵындра амҿтәы иашьыкьқәа ирҭарҵоит, ирацәаны ианеизыргалак, атрактор ааины архьшәашәагахь инанагоит, Урыстәылаҟа аҭиразы ирышьҭаанӡа мышқәак ара иҭаҵаны ирымазар ауеит, акгьы ахьӡом. Ара иаадрыхуа аҵыҵындра Аԥсны аџьармыкьақәа рҿгьы ирҭиуеит. Аха аҭыԥ аҟны иааухәозар, кьылак 100-150 мааҭ ҳәа иуоуеит

15
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абас ауп Драндатәи анаплакаҿы аҵыҵындра шырыҟәшәо.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еизыргаз аҵыҵындра хымԥада еилыхтәуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара ижәбоит аҵыҵындра шааҿырхызҵәҟьа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыҵындра зҭарԥсо аиашьыкьқәа атрактор ацраҳәа иақәҵаны иҷыдоу архьшәашәагақәа рахь инаргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара ҩ-хкык аҵыҵындра рааӡоит – Ruby Gem-и Albion-и

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Анаплакаҿы аус зуа аҭыԥантәи анхаҩцәа заҵәык роуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урҭ ашьыжь шаанӡа аусура иалагоит, шьыбжьон ихдыркәшоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусура иагьымариам, аха иагьыцәгьам, ара аҭагылазаашьа бзиақәа рзаԥҵоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иҟоуп ҭаацәаныла аус зуагьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыҵындра ахаара ишақәнагоу иамазарц азы амра бзианы иабароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусзуҩцәа рџьабаа зду аҽаҩра иазгәыдууп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атракторгьы зыда ԥсыхәа рымам маругоуп.

Икәеицеиуа ацыԥхьқәа: Аҟәа аԥшаҳәаҿы ауаа здызԥхьалаз аӡыршә ҿыц

17
(ирҿыцуп 18:52 05.06.2021)
Аҟәа аԥшаҳәаҿы Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы идыргылаз аӡыршә аусура иалагеит лаҵарамза 1 азы.

Аҟәа аԥшаҳәаҿы ауаа гәахәарыла изҭаауа даҽа ҭыԥк рзацлеит - уи Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы ишьақәдыргылаз аӡыршә ҿыц ауп.

Уи аргылара иалагеит хәажәкырамзазы, аусурақәа мҩаԥнагон Аҟәа АУН "Аиқәыршәазаара".

С.В. Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы иреиӷьу апроекти иааидкыланы азеиԥш еиҿкаареи рзы аконкурс рылаҳәан 2019 шықәса ԥхынгәы 1 азы. Аусура рыдкылара аҿҳәара акырынтә иацырҵахьан, избанзар арзаҳалқәа аналарымҵозгьы ыҟан.

Азыҳәақәа рыдкылара анхыркәшаха ашьҭахь, иаарту аконкурс амҩаԥгара знапы ианыз аусутә гәыԥ анапы ианҵан ажьырныҳәа 25 2021 шықәсазы апроекттә усумҭақәа рыдкылара хдыркәшарц, ирыдыркылахьаз аусумҭақәа рыҭҵаара иалагарц.

Уажәы игылоу аӡыршә аамҭалатәихар ҟалоит, аконкурс аҟны аиааира зго апроект аҿы уи арбамзар, ианымаалозар.

17
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәа аԥшаҳәаҿы Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы уажәааигәа ицәырҵит аӡыршә ҿыц.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара аиҩызцәа аӡәырҩы иреиқәшәарҭахеит, рфотосахьақәа ахьҭырхуа ҭыԥхеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Уи адагьы, ара ашоура зхызгар зҭахугьы еизоит.

 • © Sputnik / Акоп Кущян

  Ари аӡыршәа аҳҭнықалақь ҳамҭас иеиҭеит Аҟәа ахада Беслан Ешба.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭыԥантәи ауааԥсыра рыдагьы, уи аԥсшьаҩцәагьы иргәаԥхеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иара убас ӡык инахәарц ара ацыгәқәеи алақәеи анааилогьы ыҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҳҭнықалақь ауааԥсыра рахьтә шьоукы-шьоукы италиатәи аӡыршә Треви иеиԥшныршьалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Даҽа џьоукых уи ҳақалақь архитектура ианаалом, ҳалаҿы иааиуам рҳәоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ус акә, егьыс акә - ари аӡыршә ауаа рацәаҩны иаднаԥхьалеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еиҳарак ахәыҷқәа даара иргәаԥхоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аласбақәагьы уамашәа ибаны иахәаԥшлоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡыршә иааигәаӡаны иахәаԥшыр зҭахугьы ҟалалоит, амала хӡааҟәрыла ҟарымҵарц рыҽгәарҭалароуп.

В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

3
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

3