Хәышықәса раԥхьа: лаҵара 28 2016 шықәсазы Аԥсны иалагеит ConIFA ала адунеи ачемпионат

9
(ирҿыцуп 18:51 28.05.2021)
 • Болельщики сборной Абхазии
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Матч между Абхазией и Северным Кипром.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
 • Награждение.
 • Награждение.
 • Награждение.
Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат ConIFA-2016 аан афиналтә хәмарраҿы еиқәшәеит Аԥсни Пенџьаби, хәышықәса раԥхьа - рашәара 5 рзы. Аԥсны аспорттә ԥсҭазаараҿы аҭыԥ ду аанызкылаз ари амш аламҭалаз Sputnik ишәзеизнагеит зегь реиҳа убла хызкуа афотоқәа.

Аԥсны еизгоу акоманда аиааира агеит ConIFA аверсиала ашьапылампыл азы 2016 шықәсазтәи адунеи ачемпионат аан, уи афинал аҟны Пенџьаб акоманда иаиааит 6:5 ҳәа. Убри аан аматч аамҭа хада хыркәшан 1:1 ҳәа, аиааира згаз далкаахеит 11-метратәи апенальтиқәа расраан.

55-тәи аминуҭ аан аԥсуа команда Пенџьаб акоманда ахьчаҩцәа зегьы ирылганы ампыл амбахь ишзахәоз ирышьҭит, аха аҭаршәра рылымшеит, убри ашьҭахьҵәҟьа пенџьабаа аҭак ҟарҵеит - ампыл рыманы аԥсуаа рымба иажәлан, Амар Перваль ҳамба иҭаиршәит. Абасала, атурнир аҿы уаанӡа мпылкгьы зцәымцацыз Аԥсны акоманда актәи ампыл рымба иҭашәеит.

Ахәмарра нҵәаанӡа х-минуҭк шагыз, ҳазегьы ҳаззыԥшыз ахҭыс ҟалеит - Руслан Шьониа Пенџьаб амба ампыл ҭаиршәит.

Иаанхаз аамҭа иалагӡаны акомандақәа уаҳа ампыл ҭадмыршәит, убри азы жәеизаметратәи апенальтиқәа рысрахь ииасит. Ашьапылампыласыҩцәа хәынтә-хәынтә иасит, урҭ рахьтә ԥшьба-ԥшьба ҭадыршәит, анаҩс даҽа акака ҭадыршәыртә алшара рырҭеит, убасҟан ауп аԥсуаа аԥыжәара анырга. Атурнир зегь аан еиԥш, аԥсуа команда амбахьчаҩ Алексеи Бондаренко оумашәа ибзиан дыхәмарит - ҩ-пенальтик ааникылеит.

9
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны еизгоу акоманда злахәыз афиналтә хәмарра ашьапылампыл абзиабаҩцәа ҽаамҭанык еиԥшымкәа рҽазыҟарҵеит.

 • Болельщики сборной Абхазии
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьоукы-шьоук рхы-рҿқәа, иара убас рхагәҭқәа аԥсуа бираҟ асахьа рықәҭырхит.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачемпионат афиналтә хәмарраҿы еиқәшәеит Аԥсни Пенџьаби ркомандақәа.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зынӡа ConIFA ахраҿазы еиндаҭлон адунеи аҵкарқәа зегь рҟынтәи 12 тәыла ркомандақәа.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәмарыҩцәа ыԥаны икәлаауа иаауа ампыл аԥхьа иаанызкыло ҳәа рҽаҿыршьаауеит.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны еизгоу акоманда азыҟаҵаҩ хада Џьума Кәарацхьелиа ихәмарыҩцәа адҵақәа риҭоит.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Ахәмарра анҵәамҭазы аԥсуаа иҭадыршәыз ампыл ахәаԥшцәа даара иазыԥшын.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абас 87-тәи аминуҭ азы Руслан Шьониа еицлабуаз рымчқәа еиҟареитәит - 1:1.

 • Матч между Абхазией и Северным Кипром.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥснытәи еизгоу акоманда абзиабаҩцәа адгылара ӷәӷәа аадырԥшуан.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Зегьы иреиҵбыз ахәаԥшцәагьы ремоциақәа рзынкыломызт.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Абас акоманда ахәмарыҩцәа уи ахҭыс рыдыркылеит.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Пенџьабаа рыцхәмарра акыр ишыуадаҩызгьы, игәышьҭыхган.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Уи ахәылԥаз атрибунақәа зегьы кәапеишәа иҭәын.

 • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәмарыҩцәа ргәырӷьара ҳәаак амамызт.

 • Награждение.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  ConIFA ачемпионат аҟны аиааира згаз рселфи ҭырхуеит.

 • Награждение.
  © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа шьапылампыласыҩцәа аҳамҭақәа рыҭара ацеремониаан.

 • Награждение.
  © Sputnik / Илона Хварцкия

  Ачемпионат атрофеи хада аԥсуа шьапылампыласыҩцәа рнапаҿы.

Ааԥыни аԥхыни ирсимволу аргәыц: мышкы Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы

15
(ирҿыцуп 19:34 11.06.2021)
Сынтәа ҩынтәуп Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы аҵыҵындра аҽаҩра аанашьҭуеижьҭеи.

Аԥсны аҵыҵындра акырџьара иазҳауеит, ауаа руҭрақәа, рашҭақәа рҿы ахатә ҭыԥ азалхны иҟоуп. Аха иҟоуп аҵыҵындра ззы чахәк аанагогьы, аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы уи ааӡаразы анаплакқәа аадыртуа иалагеит.

Убас шықәсқәак раԥхьа Гәылрыԥшь араион Дранда аҳаблан иаартын аҵыҵындрааӡарҭа, ара аус руеит хышәҩык рҟынӡа аҭыԥантәи анхаҩцәа, иара аарыхырҭа аҵакыра акәзар, 20 гектар иҟоуп.

Ари анаплакаҿы ҩ-хкык аҵыҵындра рааӡоит – Ruby Gem-и Albion-и, урҭ даара ихаауп, афҩы лаҳалаҳауа, харантәигьы иуаҳауеит. Ауаа аус руеит ашьыжь асааҭ хәба инаркны шьыбжьон асааҭ акынӡа. Дара ргәы ақәбзианы аус руеит, ауалафахәы ианаамҭоу еиԥҟьарада ироуеит. 

Драндатәи анаплакаҿы изызҳауа аҵыҵындра есхымз аҽаҩра аанашьҭуеит, аӡынразы иаҳа имаҷны. Аусзуҩцәа алшықәсанык аус руеит, избанзар аҵиаақәа ршьапқәа есымша ирыцқьалатәуп, абаџьар ықәгалатәуп.

Еизыргаз аҵыҵындра амҿтәы иашьыкьқәа ирҭарҵоит, ирацәаны ианеизыргалак, атрактор ааины архьшәашәагахь инанагоит, Урыстәылаҟа аҭиразы ирышьҭаанӡа мышқәак ара иҭаҵаны ирымазар ауеит, акгьы ахьӡом. Ара иаадрыхуа аҵыҵындра Аԥсны аџьармыкьақәа рҿгьы ирҭиуеит. Аха аҭыԥ аҟны иааухәозар, кьылак 100-150 мааҭ ҳәа иуоуеит

15
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абас ауп Драндатәи анаплакаҿы аҵыҵындра шырыҟәшәо.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еизыргаз аҵыҵындра хымԥада еилыхтәуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара ижәбоит аҵыҵындра шааҿырхызҵәҟьа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыҵындра зҭарԥсо аиашьыкьқәа атрактор ацраҳәа иақәҵаны иҷыдоу архьшәашәагақәа рахь инаргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара ҩ-хкык аҵыҵындра рааӡоит – Ruby Gem-и Albion-и

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Анаплакаҿы аус зуа аҭыԥантәи анхаҩцәа заҵәык роуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урҭ ашьыжь шаанӡа аусура иалагоит, шьыбжьон ихдыркәшоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусура иагьымариам, аха иагьыцәгьам, ара аҭагылазаашьа бзиақәа рзаԥҵоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иҟоуп ҭаацәаныла аус зуагьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыҵындра ахаара ишақәнагоу иамазарц азы амра бзианы иабароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусзуҩцәа рџьабаа зду аҽаҩра иазгәыдууп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атракторгьы зыда ԥсыхәа рымам маругоуп.

Икәеицеиуа ацыԥхьқәа: Аҟәа аԥшаҳәаҿы ауаа здызԥхьалаз аӡыршә ҿыц

17
(ирҿыцуп 18:52 05.06.2021)
Аҟәа аԥшаҳәаҿы Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы идыргылаз аӡыршә аусура иалагеит лаҵарамза 1 азы.

Аҟәа аԥшаҳәаҿы ауаа гәахәарыла изҭаауа даҽа ҭыԥк рзацлеит - уи Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы ишьақәдыргылаз аӡыршә ҿыц ауп.

Уи аргылара иалагеит хәажәкырамзазы, аусурақәа мҩаԥнагон Аҟәа АУН "Аиқәыршәазаара".

С.В. Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы иреиӷьу апроекти иааидкыланы азеиԥш еиҿкаареи рзы аконкурс рылаҳәан 2019 шықәса ԥхынгәы 1 азы. Аусура рыдкылара аҿҳәара акырынтә иацырҵахьан, избанзар арзаҳалқәа аналарымҵозгьы ыҟан.

Азыҳәақәа рыдкылара анхыркәшаха ашьҭахь, иаарту аконкурс амҩаԥгара знапы ианыз аусутә гәыԥ анапы ианҵан ажьырныҳәа 25 2021 шықәсазы апроекттә усумҭақәа рыдкылара хдыркәшарц, ирыдыркылахьаз аусумҭақәа рыҭҵаара иалагарц.

Уажәы игылоу аӡыршә аамҭалатәихар ҟалоит, аконкурс аҟны аиааира зго апроект аҿы уи арбамзар, ианымаалозар.

17
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәа аԥшаҳәаҿы Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы уажәааигәа ицәырҵит аӡыршә ҿыц.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара аиҩызцәа аӡәырҩы иреиқәшәарҭахеит, рфотосахьақәа ахьҭырхуа ҭыԥхеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Уи адагьы, ара ашоура зхызгар зҭахугьы еизоит.

 • © Sputnik / Акоп Кущян

  Ари аӡыршәа аҳҭнықалақь ҳамҭас иеиҭеит Аҟәа ахада Беслан Ешба.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭыԥантәи ауааԥсыра рыдагьы, уи аԥсшьаҩцәагьы иргәаԥхеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иара убас ӡык инахәарц ара ацыгәқәеи алақәеи анааилогьы ыҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҳҭнықалақь ауааԥсыра рахьтә шьоукы-шьоукы италиатәи аӡыршә Треви иеиԥшныршьалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Даҽа џьоукых уи ҳақалақь архитектура ианаалом, ҳалаҿы иааиуам рҳәоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ус акә, егьыс акә - ари аӡыршә ауаа рацәаҩны иаднаԥхьалеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еиҳарак ахәыҷқәа даара иргәаԥхоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аласбақәагьы уамашәа ибаны иахәаԥшлоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡыршә иааигәаӡаны иахәаԥшыр зҭахугьы ҟалалоит, амала хӡааҟәрыла ҟарымҵарц рыҽгәарҭалароуп.

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

9
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

9