Ааԥыни аԥхыни ирсимволу аргәыц: мышкы Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы

21
(ирҿыцуп 19:34 11.06.2021)
Сынтәа ҩынтәуп Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы аҵыҵындра аҽаҩра аанашьҭуеижьҭеи.

Аԥсны аҵыҵындра акырџьара иазҳауеит, ауаа руҭрақәа, рашҭақәа рҿы ахатә ҭыԥ азалхны иҟоуп. Аха иҟоуп аҵыҵындра ззы чахәк аанагогьы, аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы уи ааӡаразы анаплакқәа аадыртуа иалагеит.

Убас шықәсқәак раԥхьа Гәылрыԥшь араион Дранда аҳаблан иаартын аҵыҵындрааӡарҭа, ара аус руеит хышәҩык рҟынӡа аҭыԥантәи анхаҩцәа, иара аарыхырҭа аҵакыра акәзар, 20 гектар иҟоуп.

Ари анаплакаҿы ҩ-хкык аҵыҵындра рааӡоит – Ruby Gem-и Albion-и, урҭ даара ихаауп, афҩы лаҳалаҳауа, харантәигьы иуаҳауеит. Ауаа аус руеит ашьыжь асааҭ хәба инаркны шьыбжьон асааҭ акынӡа. Дара ргәы ақәбзианы аус руеит, ауалафахәы ианаамҭоу еиԥҟьарада ироуеит. 

Драндатәи анаплакаҿы изызҳауа аҵыҵындра есхымз аҽаҩра аанашьҭуеит, аӡынразы иаҳа имаҷны. Аусзуҩцәа алшықәсанык аус руеит, избанзар аҵиаақәа ршьапқәа есымша ирыцқьалатәуп, абаџьар ықәгалатәуп.

Еизыргаз аҵыҵындра амҿтәы иашьыкьқәа ирҭарҵоит, ирацәаны ианеизыргалак, атрактор ааины архьшәашәагахь инанагоит, Урыстәылаҟа аҭиразы ирышьҭаанӡа мышқәак ара иҭаҵаны ирымазар ауеит, акгьы ахьӡом. Ара иаадрыхуа аҵыҵындра Аԥсны аџьармыкьақәа рҿгьы ирҭиуеит. Аха аҭыԥ аҟны иааухәозар, кьылак 100-150 мааҭ ҳәа иуоуеит

21
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абас ауп Драндатәи анаплакаҿы аҵыҵындра шырыҟәшәо.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еизыргаз аҵыҵындра хымԥада еилыхтәуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара ижәбоит аҵыҵындра шааҿырхызҵәҟьа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыҵындра зҭарԥсо аиашьыкьқәа атрактор ацраҳәа иақәҵаны иҷыдоу архьшәашәагақәа рахь инаргоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ара ҩ-хкык аҵыҵындра рааӡоит – Ruby Gem-и Albion-и

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Анаплакаҿы аус зуа аҭыԥантәи анхаҩцәа заҵәык роуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урҭ ашьыжь шаанӡа аусура иалагоит, шьыбжьон ихдыркәшоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусура иагьымариам, аха иагьыцәгьам, ара аҭагылазаашьа бзиақәа рзаԥҵоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иҟоуп ҭаацәаныла аус зуагьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыҵындра ахаара ишақәнагоу иамазарц азы амра бзианы иабароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусзуҩцәа рџьабаа зду аҽаҩра иазгәыдууп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Атракторгьы зыда ԥсыхәа рымам маругоуп.

Басков иқәгылара, аспортсменцәа реихьӡарақәа: ииасыз амчыбжь афотосахьақәа рҟны

21
(ирҿыцуп 20:02 20.06.2021)
Аԥсни адунеи аҿи зҿлымҳара зуҭаша амчыбжь ахҭысқәа Sputnik афотосахьақәа рҟны шәрыхәаԥшырц ишәыдаагалоит.

Ииасуа амчыбжь азы адунеи аҿы ихадараз хҭысын Урыстәыла ахада Владимир Путини ЕАА ахада Џьо Баидони реиԥылара.

Аԥснытәи ажәабжьқәа ракәзар, ирацәан ацәажәарақәа зхылҿиааз ахҭысқәа. Амчыбжь злабеиаз ахҭысқәа: Аслан Бжьаниа инапы аҵеиҩит ачынуааи адепутатцәеи рхашәалақәа ашәҟәы рҭагаларазы азакәан, Атәыла аиҳабыраҟны афымцалашара амчхаразы иҟоу алшарақәа ртәы иазааҭгылеит, аԥсшьаҩцәа рганахьала ишакәымыз "асасдкылара" аарԥшын Пицунда, алаҵа ҟазҵахьоу рхыԥхьаӡара еилкаахеит.

Ажәакала, ирацәоуп амчыбжь аҩнуҵҟа имҩаԥысуаз ахҭысқәа, еиҳа иалкаахаз Sputnik афотосахьақәа рҟны.

21
 • Еилаԥсоу ақәԥара GMC азы Германиа ачемпион Кораи Џьенгиз (Ацыгәба) рашәара 17 азы Ҭырқәтәыла имҩаԥысуаз MMA World Mix Fight ачемпионат аҿы аиааира игеит.

 • © AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino

  ЕВРО-2020 мҩаԥысуеит рашәара 11 инаркны ԥхынгәы 11 рҟынӡа Европа ақалақьқәа жәеиза рҿы. Афото аҿы: Италиатәи акоманда.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Нарҭаа репос амотивқәа рыла стрит-арт Аҟәа иаздырхиоит.

 • © Sputnik / Mikhail Metzel

  Асаммит Урыстәыла - Еиду Америкатә аштатқәа мҩаԥысит Женева, авилла Ла Гранж аҿы рашәара 16 азы. Атәылақәа рыҩба рхадацәа реицәажәара акраамҭа ицон.

 • © AFP 2019 / Yasin Akgul

  Ҭырқәтәыла, Амармалташьтә мшын аҟәараҿы зхала зыԥсы зшьо аҭыԥҳа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспектакль "Акыр иаԥсоу Памела" апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы рашәара 15 рзы.
  Апиеса атеатр арепертуар иаларҵеит ҷыдала актрисацәа руаӡәк - Аԥсны Жәлар рартистка Виолетта Маан лзы. Лара лоуп Памела лрольгьы назыгӡо.

 • © AFP 2019 / Ulises Ruiz

  Сан-Исидро-Масатепек Тала, аштат Халиско, Мексика арельсқәа ирықәҟьаз адәыӷба.

 • © REUTERS / Antara Foto / Raisan Al Farisi

  Индонезиа, Бандунге аԥсыжырҭа аусзуҩцәа COVID-19 зыхьны зыԥсҭазаара иалҵыз ачымазцәа анышә ианамарда ашьҭахь.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Еицырдыруа урыстәылатәи аестрадатә шәаҳәаҩы Николаи Басков Аԥсны аҳҭнықалақь аҟны дықәгылеит. Аконцерт еиҿыркааит асоциалтә платформа "Аԥсны аԥеиԥш" алахәылацәа реизара аҳәаақәа ирҭагӡаны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урыстәыла Аԥкьаҭасразы афедерациа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Анастасиа Мыскина аҟазара-класс мҩаԥылгеит рашәара 15 азы, Аҟәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны аԥхынтәи аԥсшьара аамҭа иаԥскымҭоуп.

Аҭакәажә дышԥақәаагари: аспектакль "Акыр иаԥсоу Памела" апремиера

15
(ирҿыцуп 19:40 16.06.2021)
Аспектакль "Акыр иаԥсоу Памела" апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы рашәара 15 рзы.

Аспектакль шьаҭас иамоуп америкатәи адраматург, асценарист Џьон Патрик ипиеса "Аҭакәажә дышԥақәаагари" ("Как бы нам пришить старушку").

Апиеса атеатр арепертуар иаларҵеит ҷыдала актрисацәа руаӡәк - Аԥсны Жәлар рартистка Виолетта Маан лзы. Лара лоуп Памела лрольгьы назыгӡо. 

Аспектакль аус адулара цон ԥхынҷкәынмза аахыижьҭеи, аха еиуеиԥшым амзызқәа ирыхҟьаны, акоронавирус азы апандемиагьы налаҵаны, аҽазыҟаҵарақәа аамҭа акыр рыбжьаҵаны имҩаԥыргон.
"Акыр иаԥсоу Памела" режиссиорс дамоуп Урыстәыла Зҽаԥсазтәыз артист, Аԥсны Зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩ, Адрамтеатр арежиссиор Адгәыр Ақаҩба. Аспектакль аҿы ихәмаруеит Аԥсуа театр актиорцәа рабиԥарақәа хԥа: Виолетта Маан, Маиа Џьыкырба, Лаврик Ахба, Адгәыр Малиа, Гарри Аџьынџьал, Лана Џьапуаԥҳа, Гәдиса Ҭодуа.

Атрагикомедиа "Акыр иаԥсоу Памела" аперсонажцәа иахьатәи ақалақь ду аҿы инхо арыцҳацәа, акгьы зқәым роуп. Дара рылахь разҟы ҳәа ак анымызт, мазара ҳәа аӡәгьы акгьы рзынимыжьит, ирықәҿиом, бзиа избо ҳәа аӡәгьы дрымам. Урҭ рахьтә шьоукы ргәаҵәа жәпахеит, аӡәы акы абеицәаагари ҳәа ихәыцуеит, даҽа џьоукых - ирылаз ақьиареи агәызианреи еиқәдырхеит. 

Аспектакль шьаҭас иамоуп америкатәи адраматург, асценарист Џьон Патрик ипиеса "Аҭакәажә дышԥақәаагари" ("Как бы нам пришить старушку"). Ари аҩымҭаҿы рыӡбахә аҳәоит хҩык амцҳәаҩцәа рҭоурых, Памела Кронки захьӡу аҭакәажә данԥслак ашьҭахь илымоу амазаразы аԥгаԥса дара иртәыртәырц рҭахуп. Аха афырхаҵа хада лгәы рызԥжәаӡом ацәгьахәыццәа, лара урҭ зегь раналыжьуеит, агәра длыргоит аԥсҭазаараҿы аԥара раԥхьа ишыргылатәым.

15
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспектакль "Акыр иаԥсоу Памела" аԥхьарбара мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ақәыргыламҭа аус адулара цон ԥхынҷкәынмза аахыижьҭеи.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Уи шьаҭас иамоуп америкатәи адраматург, асценарист Џьон Патрик ипиеса "Аҭакәажә дышԥақәаагари".

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспектакль аҿы ихәмаруеит Аԥсуа театр актиорцәа рабиԥарақәа хԥа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Памела лроль налыгӡоит Аԥсны Жәлар рартистка Виолетта Маан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ацәгьахәыццәа руаӡәк ироль наигӡоит актиор Адгәыр Малиа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Апиеса атеатр арепертуар иаларҵеит ҷыдала Виолетта Маан лзы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ари апиеса рыӡбахә аҳәоит хҩык амцҳәаҩцәа рҭоурых, дара Памела Кронки захьӡу аҭакәажә данԥслак ашьҭахь илымоу амазаразы аԥгаԥса дара иртәыртәырц рҭахуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аха уи лышьразы еснагь ак рԥырхагахоит.

 • © Sputnik

  Лара аҭакәажә лакәзар урҭ зегь раналыжьуеит, агәра длыргоит аԥсҭазаараҿы аԥара раԥхьа ишыргылатәым.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспектакль "Акыр иаԥсоу Памела" Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иддырбоит рашәара 16, 19:00 сааҭ рзы.

Акоронавирус злаз ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит, шәҩык инареиҳаны ирыдырбалеит Аԥсны

6
(ирҿыцуп 00:14 22.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 16367-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15269-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 243-ҩык.

АҞӘА, рашәара 21– Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 378-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 108-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы рыԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа апациентцәа, 84 шықәса зхыҵуаз ахаҵеи 1940 шықәсазы ииз аԥҳәыси.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 61-ы, урҭ рахьтә 61-ы акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 14-ҩык, ибжьаратәуп - 31-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 22-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 19-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 14-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау