Забацәа рус хацзыркыз: кәтолтәи ачаирҭа аԥсҭазаара ҿыц

27
Sputnik Аԥсны аҭыхратә гәыԥ аҭааит Кәтол ақыҭа, араҟа инхо арԥыс қәыԥш ихациркит уаанӡа иабацәа рнапы злакыз ачаи аарыхра.

Кәтол ақыҭан ииз Лаша Блабба игәыгәҭажьны иҟаз ҩ-гектарак ачаиҭра рыцқьаны сынтәа аусуцәа адиԥхьалеит. Асовет аамҭақәа рзын аԥсуа чаи ахԥша аныҳаракыз, Лаша иаби иабдуи ачаи аарыхра рнапы алакын. Аус руан Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы.

Лаша иажәақәа рыла, аҵыхәтәантәи хышықәса рыҩнуҵҟа ҳҳәынҭқарра ачаи аха амаӡамызт. Ачаирҭақәа еиуыжьын, афабрика аҟны амыругақәа зынӡа иажәхьан. Аха арԥыс қәыԥш ииӡбоит иҭаацәа рнапы злакыз аус ахацыркра. Сынтәа ҩ-гектарк ачаирҭа аус адиулеит, амӷра зхаԥахахьаз 60 цәаҳәа ачаи  ирыцқьеит. Аусуцәа адыԥхьалан ачаи ахыхра иалагеит. Абарҭ аусурақәа зегьы Лаша ихатәы харџьқәа рыла инаигӡеит, уи 80 нызқь мааҭ рҟынӡа изтәеит.

Аиҳарак ачаи хызхуа аҭыԥанҭәи ауааԥсыра роуп, аха зны-зынла иҟалалоит егьырҭ ақыҭақәа рҟынтәи ианааҳгогьы, избанзар зегьы ирҭахӡам ари аҩыза аџьабаа. Аусуцәа ачаи ахыхра иалагоит ашьыжь асааҭ фба инаркны ахәылбаҽха асааҭ фба рҟынӡа, аԥсшьара рымоуп ҩ-сааҭк.

Ачаи ахкы зеиԥшроу иахәаԥшны кьылак азын 100-150 мааҭ ршәоит. Ҽнак ала аӡәы 20-25 кьыла иҟәшәар илшоит.

Лаша аԥхьаҟа игәы иҭоуп ачаирҭа ацҵара 10 гектарк рҟынӡа, ачаи зырԥшшо амаруга аахәаны ихатәы чаи ацәыргара. Уи анагӡараз  иаҭаху аԥара азын  аҳәынҭқарраҟынтәи ацхыраара иҭаххоит.

 

 

27
 • © Sputnik / Акоп Кущян

  Кәтолтәи арԥыс қәыԥш Лаша Блабба иабацәа рус хациркит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Игәыгәҭажьны иҟаз ҩ-гектарак ачаиҭра рыцқьаны сынтәа аусуцәа адиԥхьалеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачаирҭақәа рыҟны аус зуа аҭыԥанҭәи ауааԥсыра роуп. Ачаи ахкы зеиԥшроу иахәаԥшны кьылак азын 100-150 мааҭ ршәоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачаихыхра аџьабаа ацуп, аха ҽнакала аӡәы 2-нызқь инеиҳаны аԥара ирҳар илшоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачаирҭақәа рҿы х-хкык ачаи рызҳауеит, зегь раасҭа зчаибӷьы ссоу иреиҳау ахкы ҳәа иԥхьаӡоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аусуцәа ачаи ахыхра иалагоит ашьыжь асааҭ фба инаркны ахәылбаҽха асааҭ фба рҟынӡа, аԥсшьара рымоуп ҩ-сааҭк.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашоурақәа шыҟоугьы аусуцәа рхы иахамшшаӡакәан аус руеит. Иарак ауп аагарҭас ирымоу.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачаихыхыҩцәа рыԥшаара уадаҩуп аџьабаа ахьацу азын. Ирацәаҩуп аԥара арҳаразы ақалақьқәа рахь ицаз, убри аҟнытә егьырҭ ақыҭақәа рҟынтәи аусуцәа адырԥхьалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ихырхуа ачаи ишаӡоу абжьахәаахәҭыҩцәа ирырҭоит. Урҭ аԥсшьаҩцәа ахьырацәоу аҭыԥқәа рыҟны ирҭиуеит.

 • © Sputnik / Акоп Кущян

  Лаша аԥхьаҟа игәы иҭоуп ачаирҭа ацҵара 10 гектарк рҟынӡа, ачаи зырԥшшо амаруга аахәаны ихатәы чаи ацәыргара. Уи анагӡараз иаҭаху аԥара азын, аҳәынҭқарраҟынтәи ацхыраара иҭаххоит.

Мрада икаԥхо, мзада икаҷҷо: Аҟәа аҳҭнықалақь аушьҭымҭацәа рыхәылԥазқәа раан

84
(ирҿыцуп 22:52 18.07.2021)
Аушьҭымҭацәа рзеиԥшқалақьтә хәылԥазқәа ахьаԥырхыз азы Аԥсны аҳҭнықалақь ашколқәа урҭ хаз-хазы имҩаԥыргеит.

2021 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа 153 ирылгеит 1975-ҩык аушьҭымҭацәа, урҭ рахьтә ааҩык хьтәы медалла ицоит, аӡәы - раӡныла. 

Ари аҵарышықәс аҵаҩцәа рзы имариамызт. Алагарҭатә школқәа мызқәак иаанкылаз рҵара еиҭахацыркын жәабран 15 рзы, аиҳабыратә классқәа мчыбжьык ашьҭахь иҭыҵит.

Убри азы 2021-тәи аҵарашықәс рашәарамза 25 рҟынӡа инахеит. Аушьҭратә ԥышәарақәа ԥхынгәы 1 азы инҵәеит.

Рашәарамза алагамҭазы Аԥсны аҵара аминистр Инал Габлиа ақәҵара ҟаиҵеит ақалақьтә хәылԥазқәа раԥыхразы, убри аан алшара риҭеит ашколқәа рашҭақәа рҿы, асабрадақәа рҿаҵаны, асоциалтә дистанциа азгәаҭаны имҩаԥыргарц.

Аԥсуа школқәа роушьҭымҭацәа ари аҩыза алшара раҩрмыжьит. Дара зегьы мышкы-мышкы алхны рыхәылԥазқәа мҩаԥыргеит.

84
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  2021 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирылгеит 1975-ҩык аушьҭымҭацәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Зынӡа Аԥсны иҟоуп 153 зеиԥшҵараиуратә школ.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акоронавирус апандемиа иахҟьаны азеиԥшқалақьтә хәылԥазқәа рымҩаԥгара мап ацәкын, аха школцыԥхьаӡа мшык-мшык алхны аушьҭымҭацәа рныҳәақәа мҩаԥыргеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәатәи ашколқәа роушьҭымҭацәа аҳҭынақалақь аԥшаҳәаҿы амаҭәа лыԥшаахқәа рышәҵаны инеиааиуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Дарбанзаалак аушьҭымҭа ҽаӡәы диеиԥшымкәа ишәыз-ихаз ҷыдала иалиԥшааит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭыԥҳацәа Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа рызхара рфотосахьақәа ҭырхит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  2021 шықәсазы ааҩык хьтәы медалла иалгоит, аӡәы - раӡныла. 

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Афотосахьа бзиақәа ҭырхразы аушьҭымҭацәа аԥшаҳәаҿы еиҿкааз аҭыԥ ԥшӡарақәа зегьы еимырдеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭыԥҳацәа аӡә лаҵкыс аӡә деиӷьын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Арԥарцәа ракәзар, урҭ ирыҵахомызт.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Арҭ аҷкәынцәа еицырдыруа аҳәаанырцәтә телесериал "Острые козырьки" афырхацәа ираԥыргоит уҳәап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз аԥшӡара аконкурс излеиԥшым акгьы ыҟам.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абас ауп аушьҭымҭацәа рхы-рҿы рхаччо аԥсҭазаара ду ахь ршьаҿа шеихырго.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭыԥҳацәа рыҵкқәа збаз ихамшҭыртә, ҽаӡәы лтәы иаламҩашьо аҟаҵара рылшеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵкы шкәакәа абжьааԥнеиԥш сынтәагьы азҿлымҳара ду амоуп аҿар рыбжьара.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иацы ихәыҷқәоуп ҳәа изхәаԥшуаз ашколхәыҷқәа иахьа адунаӡацәа ирҩызаха иаақәгылт.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Шьоукы-шьоук аҭыԥҳацәа аԥарԥалыкьқәа иреиԥшын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашкәакәа еиԥш, аиқәаҵәа ԥштәгьы бзиа избо аҿар рацәаҩуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз аан арԥарацәа изышьцылахьоу рышколтә форма рыԥсахит акостиумқәа рыла, иаразнак еиқәтәеиқәгылагьы иааҟалеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟәа аԥшаҳәа ариабжьарак еиҳагьы иԥшӡахеит, аҿар рыԥшра-рсахьа, зегь рыла убла хыркуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аушьҭымҭацәа рышәҵатәы заа иазхәыцхьан, иршәырҵашаз рыӡбахьан.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Ахәылԥаз ахь ирыцны иааит рҭаацәагьы.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Абжьааԥны аспорт маҭәа еиҳа згәы иаҭахыз аҿар иахьа аклассика иазхьаԥшит, уи оумакала ирнаалеит.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Школқәак роушьҭымҭацәа рыхьӡқәа зну аҭыӡқәа аԥшаҳәаҿы ишьақәдыргылеит.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Ашкол ааныжьны ацара - иагьгәырӷьароуп, иагьлахьеиқәҵароуп.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Иагьа ус иҟазаргьы, арҭ ақәыԥшцәа рыԥсҭазаараҿы акрызҵазкуа даҽа шьаҿак ҟарҵеит. Мҩамш иқәлааит!

Тҟәарчал: агортензиақәа рџьанаҭ дгьыл

71
(ирҿыцуп 19:15 16.07.2021)
Sputnik афотокорреспондент хықәкыла Ҭҟәарчал даҭааит, уажәааны уаҟа ишәҭуа иблахкыгоу агортензиақәа рҭыхра дахьӡарц.

Тҟәарчал араион изызҳауа агортензиақәа иахьа ауаарацәа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ируакуп. Аҟармаратәи аӡхыҽҽахь уҩазго амҩа инаваршәны изызҳауа арҭ иршанхагоу ашәҭқәа еиҳарак аиаҵәеи, ажәҩанԥшшәи, ацәаԥшьи аԥшшәқәа роуп. Уарла-шәарла иуԥылоит алила аԥшшәы змоу. Ацәаакыра бзиа избо агортензиашәҭқәа амра рҭахӡам. Убри азы акәхап, лассы-ласс ақәа ахьауа, ишәшьу Тҟәарчал изрызҳауа. Дара шәҭуеит ԥхынгәымза инаркны жьҭаарамзанӡа.

Есԥхынра Тҟәарчалҟа иаауеит хыԥхьаӡара рацәала аԥсшьаҩцәа реиԥш аҭыԥантәи ауааԥсырагь, арҭ ашәҭқәа ирыдгыланы рсахьақәа ҭырхырц.

Ашәҭқәа рҿыхра ҟалаӡом, иҿызхыз ахараԥса иршәахоит ҳәа иахьабалак адҩыларақәа кыдуп. Аԥсшьаҩцәа уи азгәаҭаны рызхара ашәҭқәа ирхылҵуа рыфҩы хаа нылбааданы, Тҟәарчалтәи аԥсабара ргәаҵаҿ иаанхарцаз рфотосахьақәа ҭыхны ицоит.

Абас ала, агортензиақәа рџьанаҭ дгьыл Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра Тҟәарчал ианнаҵаз ахәрақәа хьанарԥссоит.

71
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥхынра шааизашәа Тҟәарчал шәҭышла иҭалаҳауеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иахьабалак ԥшшәырацәала ишәҭуа агортензиақәа Тҟәарчал заҵәык ауп ас ирацәаны иахьразҳауа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ула зыргәырӷьо ари аџьанаҭ ашьхыцқәагь ирыԥсықәроуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Sputnik акорреспондент Асмаҭ Ҵәыџьԥҳагь ари аԥшӡара дзаҩымсит, аҭыԥҳацәа зегь реиԥш ашәҭқәа рыгәҭа лфото ҭылхит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аиаҵәара зҭалаҳау ашьха ӡыхьқәа рхықәан агортензиашәҭқәа рызҳара - асахьаҭыхыҩ игәазыҳәароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Игәыгәҭажьу Аҟармаратәи абаҟақәагьы агортензиақәа рхыкәыршоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Есԥхынра агортензиашәҭқәа рбаразы Тҟәарчалҟа иаауеит хыԥхьаӡара рацәала аԥсшьаҩцәа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҟармаратәи аӡхыҽҽахьы ихало амҩан иааҭгылоит ашәҭқәа ирыдгыланы рсахьақәа ҭырхырц.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашәҭқәа рҿыхра ҟалаӡом, иззымчҳакәан иҿызхыз ахараԥса иршәахоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ицәаԥшьу агортензиа ҿымхкәан уадгылан усахьа ҭухыр еиҳагьы игәахәароуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Агортензиақәа мызқәак роуп иахьышәҭуа, убри аҟынтә ҳфотолента иахәаԥшыз, абри аҩыза аԥшӡара шәҽахьыжәгӡарц шәмаашьакәа Тҟәарчалҟа амҩа шәықәла.

Џьапуа еиҭеиҳәеит шаҟа мегаватт инамцхәны Гал араион аҟны афымца рхы иадырхәо

0
Гал араион ахада ихаҭыԥуаҩ Нарсоу Џьапуа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит ауаа инырхуа афымцалашара аиҵатәразы иарбан усқәоу ицо, амаининг маругақәа раарԥшра аганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Џьапуа Гал инырхуа афымцалашара аиҵатәра иазкны

"Амаининг азҵаара есымчыбжьа аус адаҳулоит, иҳаҩсыз аԥшьашазы аилацәажәара мҩаԥган афымцалашара ахә еизызго алархәны. Адҵа рыҭан досу рқыҭақәа рҟны агәаҭарақәа мҩаԥыргарц. Гал араион аҟны егьырҭ ашықәсқәа ирҿырԥшны инамцхәны рхы иадырхәо мегаваттки бжаки ауп", - иҳәеит Џьапуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0
Атемақәа:
Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра