Алаӷырӡи агәырӷьареи зцу ашкол аамҭа: Аҵара амш Аԥсны

44
Аԥсны аҵарашықәс иалагеит Адырра амш цәыббра 1 азы. Ареспублика иахьаҵанакуа рышәқәа аадыртит 155 школ.

 

2021 шықәсазы Аԥсны актәи акласс ахь ршьаҿа еихыргеит 2056-ҩык ахәыҷқәа, зынӡа ашкол ахь ицоит 28 нызқьҩык, арҵаҩцәа ԥшьнызқьҩык ыҟоуп.

Аурокқәа ҵыԥх еиԥшымкәа сынтәа есыҽны имҩаԥыргалоит. Хымԥада ирықәныҟәоит ашәарҭадаратә ԥҟаррақәа. Акласс аҭбаара иалнаршозар ашахмат ҟазшьа аманы аҵаҩцәа дыртәоит. Арҵаҩцәа ирабыжьгоуп асабрадақәа рҿазарц, арзҩыдагақәа рхы иадырхәаларц. Асанитартә ҳақьым хада  Лиудмила Скорик ишылҳәахьоу ала, арҵаҩцәа алаҵаҟаҵара иахысроуп.

Аҵареи абызшәатә политикеи рминистрра иҟанаҵаз абжьгара инақәыршәаны, азеиԥш школтә цәаҳәақәа мҩаԥгамызт, актәи акласқәа рыда.

Аминистрра аҵаратә процесс амҩаԥысшьа хылаԥшра анаҭалоит, аԥсахрақәа оперативла  ирызхьаԥшлоит.  Акласс аҿы ичмазаҩу даарԥшхар акласс адыркуеит.

Ҵыԥхгьы аҵаратә процесс иалаган цәыббра 1 азы, аха нас аамҭа-аамҭала еиԥҟьеит аепидемиологиатә ҭыгылазаашьа иахҟьаны.

44
 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Аԥсны Аҵара амш иаԥылеит. Зегь реиҳа ари амш иегәырӷьо раԥхьаӡа акәны ашкол ахь зшьаҿа еихызго ахәыҷқәа роуп, урҭ рхы-рҿқәа рхаччоит.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Арҵаҩцәагьы аҵарашықәс ҿыц алагара иеигәырӷьоит, аепидҭагылазаашьа шыуадаҩугьы

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Аныҳәаҽны аԥышҭарчқәа ажәҩан ихаларҵеит.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы иузаҟәымҭхо иадҳәалоу атрибутуп актәи акласс аҵаҩцәа раԥхьатәи лырҵаҩы илызнарго ашәҭшьыҵәрақәа.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Ахәыҷқәа ирыцны иааиуеит анацәа, абацәа, зны-зынла андуцәеи абдуцәеигьы.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Акрызҵазкуа ари амш аламҭалаз зызхара измыцәазгьы маҷҩым.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Аха адырра ҿыцқәа рырҳара иашьҭоу ԥынгыла ҳәа акгьы роуам.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Абар мышьҭабзиала игоит раԥхьатәи аҵәҵәабжьы.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Ажәеизатәи акласс аҵаҩцәа шықәсык ауп ашкол аҿы ирхыргарц инхаз.

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Игәырԥшаагоу аныҳәаҿ зылаӷырц зызнымкылазгьы дубап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аиҳәшьцәа уажәшьҭа ашкол ахь еиццалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  ацәаҳәа иаша иқәгылоу ахәыҷқәа ажәеинраалақәа ирыԥхьоит, арҵаҩы илабадыруеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Амра ацәгылара иарааԥсаз аӡӷаб хәыҷы лгәалаҟара каҳаит, аҷкәын иакәзар, ахаҵа ишиаҭәоу еиԥш ачҳара аарԥшны дгылоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҭакҟаҵара згәы азыҳәо аҵаҩцәа еснагь иҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ашкол зынӡа игәмырҿыӷьгазаап.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҩызцәа ҿыцқәа, адырра ҿыцқәа зауша, ихамышҭыхәу 11 шықәса заԥхьа ишьҭоу ахәыҷқәа.

Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа: Аԥсны рыбжьы шарҭоз

24
(ирҿыцуп 23:33 19.09.2021)
Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думахь адепутатцәа ралхразы абжьыҭара мҩаԥысуеит амҽыша цәыббра 19 рзы.

Аԥсны мандатктәи алхырҭатә округ иадҳәалоу аҭыԥқәа аартын Аҟәа, Гагра, Пицунда, Гәдоуҭа, Бамбора, Очамчыра, Тҟәарчал, Гал.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ибжьы аиҭеит Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны иҟоу алхырҭатә ҭыԥ аҿы. Гәдоуҭатәи алхырҭатә ҭыԥ аҟны зегь раԥхьа абжьыҭара днеит Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб.

Абжьыҭара рхы аладырхәыр рылшоит Аԥсны инхо, 18 шықәса зхыҵхьоу Урыстәыла атәылауаа, иара убасгьы абжьыҭара амш азы ара аамҭала иҟоу. Абжьыҭаразы иумазароуп аҩнуҵҟатәи ма аҳәаанырцәтәи урыстәылатәи атәылауаҩшәҟәы.

Аԥсны инхо уаанӡа Урыстәыла атәылауаа рзы абжьыҭаратә ҭыԥқәа еиҿыркаахьан 2011, 2016 шықәсқәа рызтәи алхрақәа раан. 2016 шықәсазы абжьыҭара рхы аладырхәит 20 000-ҩык ауааԥсыра, урҭ рҟынтәи 75% апартиа "Иаку Урыстәыла" азы рыбжьы рырҭеит. 2018 шықәсазы ареспубликаҿ имҩаԥысит Урыстәыла ахада иалхразы абжьыҭарақәа. Владимир Путин рыбжьы ирҭеит 94,1% ма 39 427-ҩык.

Аҳәынҭқарратә Дума захьӡу аиҿкаара раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 1905 шықәсазы. 1917 шықәсазы февральтәи ареволиуциа ашьҭахь иаԥыхын. Иахьазы Апарламент ҵаҟатәи апалата ҳәа ишьоуп. Афедерациа ахеилаки иареи иреиҳаӡоу закәанԥҵаратә органны иҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

24
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа рзы Аԥсны иахьаҵанакуа абжьыҭаратә ҭыԥқәа жәба рыҟны амҽыша цәыббра 19 ашьыжь асааҭ 8:00 рзы ашәқәа аадыртит

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алхырҭатә ҭыԥқәа рахь зыграждантә уалԥшьа анагӡараз инеиуаз ауаа рацәан, агәаран иқәгылан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа ихы рылаирхәырц азы Аҟәатәи абжьаратә школ №5 аҟны иҟоу алхырҭатә ҭыԥ ахь днеиит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Алхырҭатә ҭыԥқәа рҟны ачымазараҿкы аҽацәыхьчаразы асанитартә ԥҟарақәа ирықәныҟәон.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абжьыҭара рхы аладырхәыр рылшоит Аԥсны инхо, 18 шықәса зхыҵхьоу Урыстәыла атәылауаа, иара убасгьы абжьыҭара амш азы ара аамҭала иҟоу.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны мандатктәи алхырҭатә округ иадҳәалоу аҭыԥқәа аартын Аҟәа, Гагра, Пицунда, Гәдоуҭа, Бамбора, Очамчыра, Тҟәарчал, Гал.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абжьыҭаразы иумазароуп аҩнуҵҟатәи ма аҳәаанырцәтәи урыстәылатәи атәылауаҩшәҟәы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Сынтәа Афедералтә сиақәа ирнуп 14 партиа: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", "Партия пенсионеров".

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны инхо уаанӡа Урыстәыла атәылауаа рзы абжьыҭаратә ҭыԥқәа еиҿыркаахьан 2011, 2016 шықәсқәа рызтәи алхрақәа раан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны инхо Урыстәыла атәылауаа руалԥшьа нарыгӡеит

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҳәынҭқарратә Дума захьӡу аиҿкаара раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 1905 шықәсазы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абжьыҭара инеиуаз аиҳабыратә абиԥара аӡәырҩы рмоҭацәа рыцны инеиуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ибжьы аиҭеит Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ аҟны иҟоу алхырҭатә ҭыԥ аҿы.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аԥсны иахьаҵанакуа Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думахь адепутатцәа ралхраз иаартыз алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 амҽыша цәыббра 19 рзы

Аԥсны ахаԥраара: иаатит апарашиуттә спорт еицлабрақәа

23
(ирҿыцуп 14:24 19.09.2021)
Бабышьра аҳаир баӷәазаҿ асабша цәыббра 18 рзы иаатыит жәларбжьаратәи апарашиуттә спорт азы аицлабрақәа.

Апарашиуттә спорт азы Асовет Еидгыла аветеранцәеи, аибашьратә хҭысқәа рветеранцәеи, Урыстәыла аҳаиртә парашиутистцәеи рыбжьара ҩажәи хԥантәуп аицлабрақәа мҩаԥысуеижьҭеи.

Аицлабрақәа ирылаҳәуп 50-ҩык инарзынаԥшуа Урыстәыла, Белоруссиа, Казахстан рҟынтәи апарашутистцәа. Ачемпионат аӡбаҩ хада Анатоли Сырныч ишиҳәаз ала иазгәаҭан Молдавиантәи Прибалтикантәи асасцәа раара, аха апандемиа иахҟьаны изымааит. Цәыббра 21 рзы Аҟәа ақалақь Аиааира ашҭаҿ имҩаԥгахоит ачемпионат ахыркәшара.

"Афинал аҟны иқәгылоит зегь иреиӷьхо апарашиутистцәа. Зынӡа х-хәҭакны еихшахоит. Амшқәа бзиахар аԥара азгәаҭоуп Тҟәарчал", - ҳәа азгәеиҭеит аӡбаҩ хада.

Сынтәа ари аицлабра раԥхьаӡа акәны рхы аладырхәуеит Аԥсны еиҿкаау акоманда, уи ӡырнагоит ҩышықәса раԥхьа еиҿкааз аекстремалтә клуб "Skycom”

Аԥснытәи акоманда акапитан Светлана Илина илҳәеит, ачемпионат аҟны Аԥсны раԥхьаӡакәны ишалахәхо, убри аҟнытә рҭакԥхықәрагь шыҳараку. Аспортсменцәа рақәзар ирылшо зегь шыҟарҵо алҵшәа бзиақәа аарԥшразы.

23
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсны, Урыстәыла, Белоруссиа, Казахстан ркомандақәа алахәуп Аԥсны иаатыз апарашиутистә спорт аветеранцәа реицлабра.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аицлабра рхы аладырхәит жәа-гәыԥк, 50-ҩык ауаа злахәу.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Раԥхьатәи амш азын Бабышьратәи аҳаирбаӷәазаҿы аицлабра иалахәыз гхада зықьметра ажәҩан аҟынтәи адгьыл аҟны ииашаны итәар акәын.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡбаҩ хада Анатоли Сырныч апарашиутистцәа дрыцклаԥшуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аӡбаҩцәа ачемпионат алахәылаҩцәа раԥхьатәи рылҵшәақәа ахә ршьоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспортсменцәа ргәаанагарала, амш маншәалахеит аԥаразы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Урыстәылатәи акоманда алахәылацәа ртәара.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Апарашиутистцәа рықәҿиара еидеибаныҳәалоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ачемпионат алахәылаҩцәа аԥышәа змоу, акырынтә ажәҩан ахьынтә иԥахьоу роуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Сынтәа ари аицлабра раԥхьаӡа акәны рхы аладырхәит Аԥсны еиҿкаау акоманда, уи ӡырнагоит ҩышықәса раԥхьа еиҿкааз аекстремалтә клуб "Skycom”.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  После прыжка парашютисты собирают снаряжения.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Амш бзиахар, ргәы иҭоуп Ҭҟәарчал ақалақь аҟны аицлабра амҩаԥгара.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аспортсменцәа рхыԥхьаӡараҟны иҟоуп аҳәсагьы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Асовет Еидгыла апарашиуттә спорт аветеранцәеи, аибашьратә хҭысқәа рветеранцәеи, урыстәыла аҳаиртә парашиутистцәеи рыбжьара аицлабра ҩажәи хԥантәуп имҩаԥысуеижьҭеи.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аиҿкааҩцәа иазгәаҭан ирыман Молдавиантәи Прибалтикантәи акомандақәа раара, аха апандемиа иахҟьаны изымааит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Цәыббра 21 рзы Аҟәа ақалақь Аиааира ашҭаҿ имҩаԥгахоит ачемпионат ахыркәшара.

Гал араион ахада: Егры аҳәаа ахысра аԥҟарақәа рырӷәӷәара аҭахӡам

0
(ирҿыцуп 00:12 25.09.2021)
Уаанӡа Гал араион асанитартә ҳақьым хада инапынҵақәа назыгӡо Георги Қобалиа Sputnik аинтервиу анеиҭоз иҳәиҳәеит Аԥсни Қырҭтәылеи рҳәаа ахысра аԥҟарақәа рӷәӷәатәуп ҳәа.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Қырҭтәылеи Аԥсни рҳәаа ахысра аԥҟарақәа рырӷәӷәара аҭахӡам ҳәа иҳәеит арадио Sputnik аинтервиу азҭаз Гал араион ахада Константин Ԥлиа.

"Қырҭтәылеи ҳареи ҳҳәааҟны игылоуп ҳмедицинатә пункт, есҽны уа ашьыжь асааҭ быжьба инаркны ахәылбыҽха асааҭ быжьбанӡа, аҳәаа ахьынӡаарту, амедицинатә усзуҩцәа ҷаԥшьоит. Аҳәаа иахысуа ирымырхуеит алаҵа шыҟарҵахьоу азы аилыркаага, мамзаргьы 72 сааҭ еиҳаны изхымлахьоу ПЦР-тест азы ашәҟәы, ма ацәеижьҿагылақәа шрылоу зҳәо ашәҟәы", – ҳәа инаҵишьит иара.

Акоронавирустә инфекциа ҿыц азы аҭагылазаашьа цәгьоуп ҳәа ахимҳәааит Ԥлиа. Гал араион аҿы иахьазы 34-ҩык рҽырхәышәтәуеит ахәышәтәырҭа иҭамлаӡакәа, школк аамҭала иаркын, аха уигьы уажәшьҭа аусура иалагахьеит иҳәеит иара.

"Ҳсанитартә ҳақьым ишиҳәо еиԥшҵәҟьа аҭагылазашьа бааԥсым. Сара еилыскаауеит, асанитартә ҳақьымцәа аԥҟарақәа рӷәӷәазар еиҳа еиӷьаршьоит, ачымазарагьы усҟак иҿиаӡом, аха аԥсҭазаара ԥсҭазаароуп, ауаа аус нхароуп, аус руроуп, иҿиароуп. Ашәарҭара уеизгьы есымша иҟазаауеит", - ҳәа азгәеиҭеит Ԥлиа.

Уаанӡа Гал араион асанитартә ҳақьым хада инапынҵақәа назыгӡо Георги Қобалиа Sputnik аинтервиу анеиҭоз иҳәиҳәеит Аԥсни Қырҭтәылеи рҳәаа ахысра аԥҟарақәа рӷәӷәатәуп ҳәа. Иара иажәақәа рыла, Гал араион иқәынхо ауааԥсыра лассы-лассы аҳәаа иаԥну Жәыргьыҭ араион иаҭаауеит, уа мышкала 200-300-ҩык акоронавирус рыдырбалоит, ПЦР-тестқәа ракәзар, актәи ма аҩбатәи амш азы авирус рзаарԥшӡом.

0