• 18:20 11.11.2018
  23
  Афотосахьақәа11

  "Кьоџьаа рҭыӡшәа" РУСДРАМ асценаҟны

  Кьоџьаа рҭыӡшәа ҩ-хәҭакны ишьақәгылоуп, антаркт ала еиҟәшоуп. Аспектакль ҩ-сааҭк имҩаԥысуеит.
 • 17:12 06.11.2018
  35
  Афотосахьақәа12

  Аҭоурых амҩала: Аԥсуа телехәаԥшра 40 шықәса

  Аԥсуа телехәаԥшра раԥхьаӡа аефир ахь ицәырҵит абҵара 6, 1978 шықәсазы.
 • 16:44 01.11.2018
  88
  Афотосахьақәа12

  Дәрыԥшьтәи ажьыргәыцқәа

  Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп.
 • 18:37 15.10.2018
  84
  Афотосахьақәа18

  Ҭагалан абеиара: аҽаҩра аныҳәа Лыхнашҭа

  Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа
 • 15:05 01.10.2018
  90
  Афотосахьақәа14

  Афестиваль "Аԥсны" Москва ишымҩаԥысыз

  Абхазский фестиваль Апсны
 • 17:39 30.09.2018
  44
  Афотосахьақәа29

  "Ԥсра зқәым архәҭа", абираҟ ажәҩанаҿ: Аиааира апарад мҩаԥысит Аҟәа

  Апарад акомандаҟаҵаҩ, аинрал-леитенант Беслан Ҵәыџьба Аԥсны Атәылахьчара аминистр, ар реинрал Мираб Кьышьмариа апарад амҩаԥысра ишазыхиоу иеиҳәеит.
 • 19:17 23.09.2018
  29
  Афотосахьақәа14

  Бзыԥҭатәи аҽырҩырҭаҿы Аиааира 25 шықәса ахыҵра иазку аҽырхәмаррақәа

  Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
 • 19:19 15.09.2018
  41
  Афотосахьақәа8

  Ашәарыцара иазыхиоуп: алақәа рцәыргақәҵа

  Конкурс собак
 • 21:33 12.09.2018
  68
  Афотосахьақәа15

  Геннади Гагәылиа аҵыхәтәантәи имҩа

  Похороны Геннадия Гагулия
  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара
 • 13:44 07.09.2018
  53
  Афотосахьақәа11

  Ингәыштәыла акультуратә мшқәа Аԥсны

  Ингәыштәыла акультуратә мшқәа Аԥсны