• 16:03 10.05.2019
  52
  Афотосахьақәа11

  Ауникалтә традициақәа реиқәырхара: Дәрыԥшь имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа

  Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • 17:28 06.05.2019
  43
  Афотосахьақәа9

  Убла хызкуа адәыкрынԥшшәы: Аԥсны ишәҭит аглициниа

  Аглициниа ашәҭра
 • 12:34 02.05.2019
  58
  Афотосахьақәа14

  Амца иамҽханакит: аҟәатәи ашкол ахыбра абылра

  Аҟәатәи ашкол абылра
 • 15:03 05.04.2019
  137
  Афотосахьақәа14

  Ауарҳал ҟаԥшь, асасцәа, аԥсуа кәашара: Аҟәатәи акинофестиваль шаартыз

  Аҟәатәи II жәларбжьаратәи акинофестиваль SIFF 2019 аартра
 • 13:08 31.03.2019
  83
  Афотосахьақәа9

  Изеиԥшроузеи иахьа Аҟәатәи алашарбага аҭагылазаашьа?

  Аҟәатәи алашарбага
 • 17:18 27.02.2019
  124
  Афотосахьақәа10

  Аԥсуа поезиа ашедеврқәа асценаҿтәи рыԥсҭазаара

  Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • 11:48 03.02.2019
  150
  Афотосахьақәа12

  Аԥсуа ԥацха, ауардын, акалаҭ: Аслан Кәыркәынаа инапкымҭақәа

  Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла"
 • 17:27 12.12.2018
  120
  Афотосахьақәа13

  Аԥсуа шәыр хьҩежь - амандарина аҿыхра иаамҭоуп

  Сбор мандаринов в Абхазии
 • 16:34 30.11.2018
  73
  Афотосахьақәа13

  Аԥснытәи ҭагалан: аԥсабарасахьа, ахҭысқәа, ауаа

  Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
 • 18:20 11.11.2018
  25
  Афотосахьақәа11

  "Кьоџьаа рҭыӡшәа" РУСДРАМ асценаҟны

  Кьоџьаа рҭыӡшәа ҩ-хәҭакны ишьақәгылоуп, антаркт ала еиҟәшоуп. Аспектакль ҩ-сааҭк имҩаԥысуеит.