• 18:47 11.11.2019
  15

  "Аԥсны аҩызцәа рлига" Ҟрымтәи афорум азы: ҳинтересқәа адунеи иалаҳарҵәоит

 • 12:23 11.11.2019
  14

  Анефҭ, атерроризм, Урыстәыла аҭахрақәа: Башар Асад RT аинтервиу аиҭеит

  Башар Асад
 • 13:21 08.11.2019
  32

  Аԥыза-министр Аԥсны аиҳабыра реиҭеиҿкаараз ақәҵара инапы аҵеиҩит

  Аԥсны аиҳабыра
 • 10:26 05.11.2019
  15

  Бганба адгьылтә кадастр азы: иаанханы иҟоу апрограмматә еиқәыршәара аиҿкаароуп

  Карта Абхазии
 • 09:34 05.11.2019
  19

  Аиҳабырабжьаратә комиссиа аилатәара мҩаԥысраны иҟоуп Аҟәа

  архивтә фото
 • 12:00 28.10.2019
  18

  Леонид Пасечник: Зеленски "изеигәыӷуа хаданы" мацара даанхар алшоит

 • 16:25 26.10.2019
  32

  Мариа Бутина: абахҭаҿы сара Раша ҳәа исышьҭан

  Мариа Бутина
 • 11:00 25.10.2019
  26

  Пушилин: Киев аамҭа инахоит- арадикалцәа ргәы ҟарҵошәа ддырбоит

 • 17:15 17.10.2019
  27

  Евроеидгылеи Британиа Дуи Brexit азы акы азааира рылшеит

 • 13:14 26.09.2019
  23

  Зеленски: нормандиатәи аформат ала аиԥылара Трамп ида имҩаԥгахоит