Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аиҳабы Аркади Џьопуа

Џьопуа: амилаҭтә музеи иамоу аекспонатқәа - ԥшь-музеик аиҿкаара алнаршоит

18
(ирҿыцуп 17:58 11.11.2016)
2017 шықәсазы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи иахыҵуеит шә-шықәса. Акультура аминистрра ишаанацҳауа ала, амузеи аиубилеи азгәаҭара напы аркуп. Амузеи ашьақәгылашьеи, аиубилеи азгәаҭаразы амузеи анапхгара ирымоу агәазыҳәареи реилккааараз Sputnik акорреспондент Рада Ажьиԥҳа диҿцәажәеит амузеи аиҳабы Аркади Џьопуа.

Лаҵарамза 17, 1917 шықәсазы иаартын аҳәынҭқарратә музеи. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аиҳабы Аркади Џьопуа иажәақәа рыла, амузеи аиубилеи азгәаҭара амилаҭтә ныҳәа дук еиԥш азгәаҭара гәҭакыс ирымоуп. Макьана ишьақәырӷәӷәам аныҳәатә программа, аха анаукатә практикатә конференциеи, амузеи аҭоурых аазырԥшуа альбом аҭыжьреи гәҭакыс ирымоуп.

Аркади Џьопуа иазгәеиҭеит амузеи иамоу аекспонатқәа рыла еиҿыркаарц шрылшо ихарҭәаау даҽа ԥшь-музеик, еиҳарак археологиатә ҟәша ала. 

 

18